Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-03-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-03-22

Högskolan klarar sig bra i utvärdering

Högskoleverket, HSV, har granskat lärarutbildningarna på universitet och högskolor runt om i landet. Verket har också följt upp effekterna av den lärarreform som infördes 2001. Samtliga lärosäten får kritik, men Högskolan i Halmstad klarar sig förhållandevis bra.

- Vi är nöjda, den kritik vi fått är sådant vi känner till och jobbar med, säger Gunilla Lundkvist, enhetschef för lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad.

Utvärderingen konstaterar att mindre lärosäten generellt har klarat sig bättre än de större, på grund av kortare kommunikationsvägar och en bättre överskådlighet. Till de positiva omdömen som lyfts fram för Högskolans del är att det finns en hög andel tillsvidareanställda lärare som har disputerat. Däremot efterlyser rapporten fler forskarutbildade lärare inom utbildningens AUO-del. Detta är något som man redan har tagit itu med, nyligen anställdes en gästprofessor och en lektor är på gång.

Lärarutbildningen förändrades radikalt 2001 i och med den nya lärarreformen. Rapporten konstaterar att den korta tiden mellan regeringens beslut om reformen och utbildningens start har lett till många problem för lärosätena när det gäller organisation, ledning och innehåll i den nya lärarutbildningen.

Enligt rapporten har studenternas ökade valfrihet, som var en central del i 2001 års reform, lett till problem. Valfriheten riskerar att leda till att studenter får en utbildning utan struktur eller fördjupning, där det är möjligt att kunna välja bort centrala kunskapsområden. Flera lärosäten får kritik för att inte ha obligatoriska kurser i läs- och skrivutveckling. En kritik som inte gäller för Högskolans del, eftersom studenter med inriktningen mot mindre barn ännu inte börjat med den delen av utbildningen.

I utvärderingen rekommenderas Högskolan att se över ansvarsfördelningen inom organisationen. Dagens system där lärarutbildningen köper in lärare från Högskolans olika sektioner för undervisningen riskerar, enligt rapporten, att ge svaga förutsättningar för att utveckla en väl sammanhållen utbildning.

- Detta är något vi är medvetna om och kommer att se över, säger Gunilla Lundkvist.

Ännu har inga studenter gått ut från den nya lärarutbildningen. Den första kullen tar examen 2006.

Läs rapporten i sin helhet på www.hsv.selänk till annan webbplats

2005-03-22

Sidan uppdaterad 2005-03-22