Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-11-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-11-29

Lärarutbildningen rättar till kvalitetsbrister

Högskoleverket offentliggjorde på DN Debatt den 28 november resultat från tre fallstudier av lärarutbildningen som visar på kvalitetsbrister. Problemen som fokuseras är välkända och inom lärarutbildningen i Halmstad inleddes under 2005 ett målmedvetet arbete som redan har börjat ge resultat.

En av Högskoleverkets fallstudier visar att kraven när det gäller lärarutbildningens examensarbete är låga och att studenter godkänns alltför lättvindigt. På lärarutbildningen i Halmstad införde vi omedelbart efter att Högskoleverkets utvärderingsresultat blev känt 2005 ett nytt sätt att handleda och examinera studenternas examensarbeten som har inneburit att ca 30 procent av studenterna blir underkända i en första bedömningsomgång. De vetenskapliga kraven har skärpts markant och alla studenter handleds av disputerade lärare. Medreflektörer från lärarutbildningens samarbetskommuner (mest lärare och rektorer) ger studenterna omfattande feedback när det gäller examensarbetenas skolverksamhetsrelevans.

En annan av Högskoleverkets fallstudier visar att examinationerna på många håll inom lärarutbildningen har en sådan karaktär att studenterna kan "slinka igenom" trots minimal arbetsinsats. I Halmstad har vi börjat rätta till sådana brister och kommer höstterminen 2007 att sjösätta ett nytt allmänt utbildningsområde (de tre terminer inom lärarutbildningen som innehåller mycket av den pedagogiska yrkesförberedelsen) där varierade examinationsformer tillämpas och utbildningen genomgående kommer att vara forskningsbaserad och skolverksamhetsrelevant. Vår erfarenhet är vidare att många studenter tar sina studier på mycket stort allvar, inte alls försöker "slinka igenom" och kommer att bli bra lärare i framtiden. Dessa studenter vill vi se som förebilder i arbetet med att förändra lärarutbildningen.

Högskoleverkets tredje fallstudie handlar om lärarutbildningens forskningsanknytning, vilken på det hela taget anses svag. För ett år sedan beslutade högskolestyrelsen vid Högskolan i Halmstad om en kraftig ökning av lärarutbildningens forskningsresurser. Den 1/1 2007 börjar fem disputerade lärare att arbeta med ämnesdidaktisk forskning och utveckling vid lärarutbildningen i Halmstad. En riktig forskningsmiljö byggs nu vid lärarutbildningen och nu inleds samarbete kring forskning med lärarutbildningens samarbetskommuner.

Vi ser positivt på Högskoleverkets utvärderingar även om resultaten som rapporteras på dagens DN debatt naturligtvis är oroväckande. Samtidigt har lärarutbildningen i Halmstad liksom andra lärarutbildningar redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att förbättra just de brister som påvisas och på lärarutbildningen i Halmstad ser vi positivt på möjligheterna att förbättra lärarutbildningens kvalitet ytterligare.

Anders Persson
Gästprofessor och ordf. i lärarutbildningsnämnden

Lisbeth Ranagården
Chef för Sektionen för lärarutbildning

2006-11-29
Sidan uppdaterad 2006-11-29