Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-06-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-06-02

Studenter belönades med stipendier

Den 2 juni hölls UTEXPO:s traditionella stipendieutdelning i Kårhuset. Ett 30-tal studenter fick ta emot stipendier för sina examensprojekt.

Bästa examensarbete MASKININGENJÖRER (5 000:-)


SAPA AB

Utdelare:
Erling Gunnesson, VD, Dormer Tools
Projekt: ADVANCER
Studenter: Anders Löfgren och Fredrik Hultman
Motivering: Med lysande drivkraft och nytänkande i skön harmoni med djupa kunskaper i maskinteknik har företaget berikats i sitt fortsatta utvecklingsarbete till alla sockerbetsodlares fromma.

Bästa examensarbete DATORSYSTEMTEKNIK+ELEKTROTEKNIK+MEKATRONIK (15 000:-)


HMS Industrial Networks AB

Utdelare: Sabina Nissas och Johan Häggström
Projekt: Embedded MPI
Studenter: Kristian Alsén och Magnus Petersson
Motivering: De har utfört ett omfattande arbete och uppnått projektmålen med råge. De har visat på hög teknisk kompetens, haft föredömligt god planering, varit resultatinriktade och redovisat sitt arbete på ett ypperligt sätt.

Bästa examensarbete BYGGINGENJÖRSPROGRAMMET (5 000:-)


Sveriges Byggindustrier
Utdelare: Lars Raning
Projekt: Datorbaserad proportionering av delmaterial i färsk betong enligt teorin om en ideal partikelfördelning
Student: Mikael Järleberg
Motivering: Mikael Järleberg har genomfört ett arbete som präglas av både djup teoretisk insikt och stor kreativitet. Han har vidareutvecklat och förfinat en datorbaserad proportioneringsmetod som kan förväntas få stor praktisk betydelse. Metoden, som är mycket användarvänlig, gör det möjligt att utifrån givna delmaterial snabbt erhålla receptet för en betong som skall uppfylla specifika krav.

Pris för examensarbete BYGGINGENJÖRSPROGRAMMET (2 500:-)


Utdelare: Lars Raning
Projekt: Logistik på byggarbetsplatsen. En fältstudie i materialflöde
Studenter: Sandra Sjöberg och Thomas Bengtsson
Motivering: Studenterna har på ett insiktsfullt sätt studerat och analyserat intern logistik på byggarbetsplatser. De har genom att kombinera teori och praktik kunnat peka på den betydelse en god planering av den interna materialförsörjningen har för att skapa en effektiv byggproduktion. Arbetet kommer att tjäna som en startpunkt för fortsatt forskning inom området vid Högskolan i Halmstad. Halmstadmetoden, som är mycket användarvänlig, gör det möjligt att utifrån givna delmaterial snabbt erhålla receptet för en betong som skall uppfylla specifika krav.

Pris för examensarbete BYGGINGENJÖRSPROGRAMMET (2 500:-)


Utdelare: Lars Raning
Projekt: Design concept of Nissan crossing in Halmstad
Student: Bartolomiej Szejny
Motivering: Bartlomiej Szejny har genom en ingående analys av situationen för en trafikförbindelse över Nissans södra del i Halmstad förtjänstfullt föreslagit två intressanta broalternativ. Båda alternativen, som är tekniskt och estetiskt avancerade, torde kunna utnyttjas av Halmstads kommun i det fortsatta planeringsarbetet.

Pris för examensarbete inom Byggingenjörsprogrammet 2006


Pris inrättat av Alecta Pensionsförsäkring Ömsesidigt
"att utdelas till bästa examensprojekt med inriktning på nytänkande för att åstadkomma lägre drift och underhållskostnader för fastigheter, inom Byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad"
Den instiftade prissumman, 10 000 SEK, delas i år i två lika delar:

Utdelare: Martin Johannesson
Projekt: Energideklaration av flerbostadshus. Empirisk studie av två flerbostadshus med servicelägenheter
Studenter: Martin Klang och Claes Fogelberg
Motivering: Examensarbetet berör ett område av hög aktualitet. Stigande energipriser gör det mycket angeläget att begränsa energiförbrukningen både i existerande och framtida fastigheter. Från samhällets sida understryks detta genom en kommande lag om obligatoriska energideklarationer av alla fastigheter. Studenterna har på ett systematiskt sätt belyst och analyserat energideklaration av flerbostadshus. Resultatet av examensarbetet är av stort allmänt intresse.

Utdelare: Martin Johannesson
Projekt: Utvärdering av lågenergihus. En analys av ett koncept för att bygga energieffektiva hus av prefab betongelement
Studenter: Björn Fredriksson och David Moberg
Motivering: Stigande energipriser gör det mycket angeläget att uppföra bostäder med litet energibehov. Studenterna har på ett förtjänstfullt sätt analyserat och utvärderat ett koncept för lågenergihus. Resultatet av examensarbetet är av stort intresse för småhusbranschen och dess kunder.

Bästa examensarbete på MILJÖVETARPROGRAMMET (7 500:-)


WSP environmental

Utdelare: Maria Bennet
Projekt: Luktolägenhet vid Fyllebro våtmark - orsaker och förslag till åtgärder
Pristagare: Kristian Eno och Mikael Svensson
Program: Miljövetarprogrammet
Motivering: Arbetet innehåller en gedigen faktainsamling. Våtmarken har detaljstuderats med avseende på utformning och kartering av nuvarande status såsom analyser av vatten och sediment. Detta har lett till konkreta åtgärdsförslag som borde komma till stor praktisk nytta.

Bästa examensarbete BIOMEKANIK (5 000:-)


CAMP Scandinavia AB

Utdelare: Håkan Persson
Projekt: New pole test method in the horizontal impactor
Studenter: Alexander Routledge och Tommy Grann
Motivering: Studenterna har genom kreativitet och kvalificerad biomekanisk ingenjörsmässighet lyckats lösa ett problem inom området krocksäkerhet. Projektet som genomförts i samarbete med företaget Autoliv AB innebär att en ny testmetod har utvecklats för att krocktesta sidokrockskydd i fordon. Den nya testmetoden ger betydligt mer information till utvecklingsteamen vilket gör det möjligt att upptäcka och åtgärda fel i ett tidigt skede. Studenternas arbete innebär stora ekonomiska besparingar för företaget och bidrar till ökad kvalitet på krocksäkerhetsutrustning i våra fordon.

Bästa examensarbete BYGG- och FASTIGHETSEKONOM (3 000:- resp. 3000:-)


Halmstads Fastighets AB

Utdelare: Ulf Johansson, projektkoordinator
Projekt: Inglasning av shoppinggata i Falkenberg
Studenter: Henric Johansson, Mikael Johansson och Gustav Olofsson
Motivering: Henric Johansson, Mikael Johansson och Gustav Olofsson får sitt stipendium för att på ett förtjänstfullt sätt ha angripit en komplex fastighetsteknisk frågeställning. Utifrån en idé om inglasning av en gata i Falkenbergs centrum har de gjort en undersökning, förstudie, av förutsättningarna för genomförande. Arbetet visar på ett imponerande brett angreppssätt där en gestaltningsidé studeras ur så väl teknisk som ekonomisk synpunkt och där erfarenheter från liknande projekt inhämtats på ett föredömligt sätt.

Projekt: Tillförlitligt och jämförbart – Kommunala nyckeltal
Studenter: Frida Andersson, Linda Henningsson och Sofie Landgren
Motivering: Frida Andersson, Linda Henningsson och Sofie Landgren får sitt stipendium för att på ett förtjänstfullt sätt ha studerat hur kommuner hanterar viktiga ekonomiska nyckeltal. Den vetenskapliga metodiken är mycket god och slutrapporten synnerligen välskriven. Frida, Linda, Sofie har på ett föredömligt och moget sätt utnyttjat sina förvärvade kunskaper och insikter i såväl ekonomisk redovisning som i teknisk förvaltning och visar tydligt på behovet av mera resurser i form av tid, pengar och engagemang i Sveriges kommuner för att få fram tillförlitliga och jämförbara nyckeltal

Bästa examensarbete ENERGIINGENJÖR - Förnybar energi. (10 000:-)


Energiverken i Halmstad AB

Utdelare: Patrik Edvardsson, VD, Energiverken i Halmstad Elnät AB,
Projekt: En jämförande analys av uppgraderingsalternativ för biogas från en gårdsbaserad anläggning – syntetisk diesel eller fordonsgas?
Studenter: Daniel Severinsson och Johan Rundstedt
Motivering: Projektet har behandlat intressant teknik för framtidens hållbara energiförsörjning. Det visar hur den förnybara biogasen kan få stor användning inom transportsektorn. Studenterna har visat god initiativförmåga och på ett strukturerat och självständigt sätt genomfört projektet med en god måluppfyllelse. Arbetet är förtjänstfullt redovisat i en läsvärd rapport.

Bästa examensarbete UTVECKLINGSINGENJÖR (10 000:-)


AWA Patent

Utdelare: Bo-Göran Wallin
Projekt: EEX, Exergaming and Exertainment Xcellence
Studenter: Jimmy Östman, Henrik Olsén, U3

U ALUMNIFÖRENINGEN (1 000:-)

Utdelare: Jeanette Gullbrand
Projekt: EEX, Exergaming and Exertainment Xcellence
Studenter: Jimmy Östman och Henrik Olsén
Motivering: Genom kreativitet, nytänkande och stort engagemang har nöje blivit nytta. Ett område som är angeläget att förnya, inte minst av hälsoskäl, får genom projektet en ny dimension. Med ny teknik inom ett redan beprövat område garanteras bestående AHA-upplevelser. Projektet har goda möjligheter att växa till sig på en expansiv marknad. Teknik, ekonomi och marknad har behandlats på ett förtjänstfullt sätt och då flera teknikområden blandats på ett innovativt och affärsmässigt sätt, gör detta att projekt EEX tilldelas stipendiet från Utvecklingsingenjörernas Alumniförening.

HALMSTAD STUDENTKÅRS PRISER


Utdelare: Lennart Ringnes, studentkårens ordf., Tomas Bengtsson vice ordf.

Pedagogpriset - årets lärare 2006
SET: Gunnar Weber
IDE: Mikael Hindgren
HUM: Tim Cox
ELU: Lars Kristén
HOS: Ann-Charlott Berggren och Björn Carlsson

Årets kåraktiva student 2006
Ulrika Sellman, IDE, får priset för sitt hängivna engagemang både inom utbildningsbevakningen och det studiesociala. Hon har lyckats kombinera skola och engagemang på ett ypperligt vis och hon är väl värd detta pris. Vi hoppas att Ulrika fortsätter att engagera sig för hon gör ett stort jobb för våra studenter

Årets kårförening 2006
HASP får priset för att under detta år ha utökat sin repertoar och de har även lockat fler studenter att engagera sig i föreningen än på länge. De har utfört fyra bejublade föreställningar och vi ser verkligen fram mot att återigen få stifta bekantskap med Gustaf III och övriga i Halmstadspexet till hösten.

Årets Plastklocka för lång och trogen tjänst:
Marie Ahlqvist, ELU, får priset för sitt långvariga engagemang inom Halmstad Studentkår. Hon har medverkat inom kårorganen och i Kårstyrelsen. Hon har även suttit som sekreterare i FUM i två år. Kårstyrelsen vill tacka Marie för hennes tjänster och lyckönska

2006-06-02

Sidan uppdaterad 2006-06-02