Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-06-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-06-14

Svischande ljud kan uppfattas störande

Buller i vår närmiljö och på arbetsplatsen är noga utredda företeelser. Men hur påverkas vi av låga ljud, som från ett vindkraftverk? Det har Eja Pedersen vid Högskolan i Halmstad undersökt i en ny doktorsavhandling.

Sverige har bättre förutsättningar än många andra länder att utnyttja vindkraft som energikälla och vi är idag vana att se rotorbladen snurra lite varstans i landskapet. Men trots att vi använt vindkraft i så många år finns det få undersökningar om hur vi påverkas av ljudet från kraftverken.

– Det finns lite forskning om låga ljudnivåer generellt. När man talar om vindkraft ligger nivåerna under 40 dB(A), ingen har tänkt på att det skulle ha betydelse, säger Eja Pedersen, som den 12 juni disputerade på Göteborgs universitet med sin doktorsavhandling om hur människor upplever att leva och bo i närheten av vindkraftverk.

Ljudet stör mest


Hennes studie baseras på en enkät som skickats ut till omkring 1 000 personer, fördelade på 12 geografiska områden, samt djupintervjuer med 15 personer.

– Enkäten innehöll frågor om hela livsmiljön och vad människor uppfattar som störande, där vindkraftverken var en del. Det visade sig att det som människor störs mest av är ljudet, säger Eja Pedersen.

Studien visar också att det finns en koppling mellan ljudnivå och upplevd störning, vilket kan tyckas självklart.

– Genom att man kan påvisa ett klart och tydligt samband finns det också bättre kunskaper när man planerar nya vindkraftverk, fortsätter hon. Men undersökningen visar också att det finns andra faktorer som kan öka eller minska risken för att man störs.

Hörs tydligare på landet


För det första finns det en skillnad mellan respondenter som bor på rena landet jämfört med dem som bor i ett villaområde eller en by.

– På landet hörs ljudet tydligare, det är ett pulserande ljud i takt med att rotorbladen snurrar runt. Den typen av ljud kan vara irriterande trots att det är lågt, säger Eja Pedersen.

För det andra har det betydelse om man ser vindkraftverket samtidigt som man hör det, vilket har visat sig öka störningsgraden. Sinnesintrycken via syn och hörsel förstärker varandra.

För det tredje har typen av landskap betydelse, då kraftverken av förklarliga skäl blir mer dominerande i ett platt landskap, och därför upplevs som mer störande, än i ett kuperat.

– I det sista fallet är det svårt att säga vad som är orsak och verkan, om vi störs av vindkraftverken för att vi tycker de är fula eller tvärtom. Vi vet bara att det finns ett samband, säger Eja Pedersen.

Studie i Holland


De vindkraftverk som byggs idag är betydligt större än för några år sedan men paradoxalt nog blir inte ljudet högre för det. Dessutom snurrar långa rotorblad långsammare än korta och det innebär en långsammare puls på ljudet också.

Studien gjord utifrån svenska förhållanden, men Eja Pedersen gör just nu motsvarande studie i Holland på uppdrag av ett universitet i landet.

– Holland är ju till skillnad från Sverige tätbefolkat och har väldigt stora vindkraftverk. Det ska bli spännande att se om det finns några kulturella skillnader.

INGRID EKSTRÖM
2007-06-14

Disputationen ägde rum tisdagen den 12 juni på Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln ”Human response to wind turbin noise – perception, annoyance and moderating factors”. Svensk titel: Människors reaktion på ljud från vindkraftverk – perception, störning och modererande faktorer.

Eja Pedersen är, när hon inte ägnar sig åt forskning vid Sahlgrenska akademien, verksam vid Högskolan i Halmstad som lärare i miljövetenskap och epidemiologi.

Eja Pedersen, universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad, har undersökt hur det är att leva och bo i närheten av vindkraftverk.

Eja Pedersen, universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad, har undersökt hur det är att leva och bo i närheten av vindkraftverk.

Sidan uppdaterad 2007-06-14