Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-11-16

Uppsatser om funktionshinder belönades

På fredagen fick fyra tidigare studenter på Högskolan i Halmstad ta emot stipendier från Halmstads kommun. De belönades för att ha åstadkommit årets bästa examensarbeten med handikappinriktning.

Två examensarbeten på magisternivå belönades med 10 000 kronor vardera och ett arbete på kandidatnivå med 5 000 kronor. Stipendierna, som delades ut första gången 2002, syftar till att stimulera studenter med intresse för handikappområdet.

Therése Mineur fick 10 000 kronor för uppsatsen ”I klass med alla andra – två fallstudier om grundskoleplacerade särskolelevers upplevelser av sin skolvardag”. Uppsatsen är skriven i ämnet handikappvetenskap.

Eldriven rullstol


10 000 kronor fick även Daniel Petersson och Jonas Johansson för sitt examensarbete i ämnet elektroteknik ”Torque Sensor Free Power Assisted Wheelchair” (Kraftassisterande rullstol).

Karin Bengtsson tilldelades stipendiet på 5 000 kronor för uppsatsen ”Dom kallar mig knäpp och cp – en studie om hur lindrigt förståndshandikappade upplever bemötandet från omgivningen”. Uppsatsen är skriven i ämnet sociologi.

Hedersomnämnanden


Särskilda hedersomnämnande gick också till Lena Tengvall, handikappvetenskap, Luis Soto, statsvetenskap, och Michaela Sjöholm, Biomedicin – inriktning fysisk träning.

I samband med stipendieutdelningen hölls föreläsningen ”Livet en gång till – en ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik” med Peter Brusén, psykolog, chef för Socialstyrelsens handikappenhet och själv funktionshindrad.

Arrangörer var Wigforssgruppen och Sektionen för hälsa och samhälle i samarbete med Halmstads kommun.

Stipendienämndens motiveringar

Therése Mineur
”Uppsatsen bidrar på ett förtjänstfullt sätt till att lyfta fram och öka kunskapen om något som i handikappforskningen saknas i allt för stor utsträckning, inifrånperspektiv. Arbetet, som är teoretiskt väl förankrat och bygger på en omfattande empiri, tillför ny kunskap som är välbehövlig ur såväl praktiskt som teoretiskt perspektiv. Genom beskrivning och analys av en relativt ny och ökande grupp av elever som är mottagna i särskolan, men får sin utbildning i grundskoleklasser, ges nya intressanta och användbara perspektiv och ett viktigt tillskott till kunskapen om både innehåll i och upplevelser av denna form av skolgång.”

Daniel Petersson och Jonas Johansson
”Examensarbetet, som handlar om utveckling av eldriven rullstol för kraftassistans, bygger på en helt ny reglerteknisk princip. Genom kombination av människans kraft och elektriska motorer underlättas rullstolsåkande för såväl användare som ev. assistent. Detta ger ett värdefullt bidrag till kunskapen om kraftassistans och inte minst en praktiskt användbar produkt. För människor med fysiska funktionshinder kan examensarbetet få stor betydelse.”

Karin Bengtsson
”På senare år har frågan om bemötande blivit allt mer aktuell i den handikappolitiska diskussionen. I uppsatsen kommer personer med lindriga intellektuella funktionshinder till tals och deras upplevelser av bemötande står i centrum. Genom djupintervjuer belyses dessa personers svårigheter och särbehandling i samhället. Uppsatsen blir genom sitt brukarperspektiv ett viktigt bidrag till diskussionen om bemötande av funktionshindrade.”

Halmstad 2007-11-16

Daniel Petersson och Therése Mineur var två av dem som fick ta emot stipendier för sina examensarbeten den 16 november.

Daniel Petersson och Therése Mineur var två av dem som fick ta emot stipendier för sina examensarbeten den 16 november.

Sidan uppdaterad 2007-11-16