Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-08

Beröm till lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad

Högskoleverket har följt upp den förra utvärderingen av lärarutbildningen från 2004 och sett att man på många håll har satsat på att förbättra utbildningen. Högskolan i Halmstad hör till de få lärosäten som får beröm för sin utbildning. ”Den svåra situation som lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad befann sig i för några år sedan har vänts till en fungerande verksamhet där utbildningens ställning på högskolan har stärkts”, skriver Högskoleverket i sin rapport.

– Det känns otroligt bra och är mycket glädjande, säger Lisbeth Ranagården, chef för Sektionen för lärarutbildning vid Högskolan i Halmstad. Det visar att det medvetna och systematiska arbete vi har lagt ner på att rätta till problemen som Högskoleverket kritiserade oss för i förra utvärderingen har givit resultat.

Högskolan i Halmstad får bland annat beröm för att man har satsat på att anställa fler forskarutbildade lärare, stärkt kvaliteten i examinationsformerna samt för den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Enligt Högskoleverket har Högskolan i Halmstad lyckats förverkliga de intentioner med VFU som lärarutbildningsreformen syftade till. Högskolans samverkan med skolorna runt om i regionen fungerar mycket väl och kommunernas attityd till Högskolans lärarutbildning och till att medverka i VFU är positiv.

– Vi är jättenöjda med samarbetet med Högskolan i Halmstad, säger Ann-Helén Rosén, samordnare för VFU i Halmstads kommun. Det berikar vår verksamhet på många sätt. Vi märker att det har blivit allas angelägenhet. Våra lärare deltar gärna i VFU.

Även om lärarutbildningarna i landet har förbättrats sedan förra utvärderingen, kvarstår en del problem. Tio lärosäten får kritik för allvarliga brister vilket lett till ett antal varningar.

Rekommendationen från Högskoleverket är att Högskolan i Halmstad ska fortsätta på inslagen väg i samma riktning till exempel genom att öka andelen disputerade lärare, ytterligare skärpa kravnivåerna på allmänt utbildningsområde samt att förstärka matematikdidaktiken.

– Det är sådant som vi är väl medvetna om och som vi är i färd med att förbättra, säger Lisbeth Ranagården. Vi ska samtidigt komma ihåg att det bara har gått tre år sedan förra utvärderingen och att det är positivt att de åtgärder som vi har vidtagit har fått genomslag så snabbt.   

LENA LUNDÉN
2008-04-08

FAKTA om Lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad
Helårsstudenter 2006: 581
Helårsprestationer 2006: 590
Antal examensarbeten 2006: 121
Totalt antal undervisande lärare: 66
Lärare mätt i heltidsekvivalenter 2006: 19,8. Av dessa är 10,4 disputerade (53%).

Samarbetet mellan Högskolan och kommunerna fungerar mycket väl. Det är Lisbeth Ranagården, chef på Sektionen för lärarutbildning, och Ann-Helén Rosén, VFU-samordnare i Halmstads kommun, helt överens om. Bild: IDA LÖVSTÅL

Samarbetet mellan Högskolan och kommunerna fungerar mycket väl. Det är Lisbeth Ranagården, chef på Sektionen för lärarutbildning, och Ann-Helén Rosén, VFU-samordnare i Halmstads kommun, helt överens om. Bild: IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2008-04-08