Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-03-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-03-13

Byggbranschen i fokus på Kompetensrådets seminarium

Varje år arrangerar Regionala kompetensrådet i Halland ett seminarium. I år var temat regionens framtida arbetsmarknad för akademiker med särskilt fokus på bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen ur ett brett perspektiv. Frågor som miljö, energi och samhällsplanering diskuterades. Seminariet hölls på Högskolan i mitten av mars och ett 40-tal personer deltog, bland andra kompetensrådets ledamöter, personal från Högskolan och regionala och nationella representanter för byggbranschen.

Jonas Runemark från arbetsförmedlingen presenterade en allmän lägesrapport över arbetsmarknaden i Halland:
¬− Inte sedan 1950-talet har så många lediga jobb kommit in till arbetsförmedlingen. Men det är ytterst få jobb som inte kräver utbildning. Vi har högre utbildningsnivå i Halland än vi kanske tror.  

På seminariet diskuterade deltagarna ”framtidens byggande” och ”byggandets villkor”. För Högskolans del är det intressant att ta del av olika branschers synpunkter och behov av kompetens.
− Kompetensrådet är en viktig arena för oss i vår långsiktiga utbildningsplanering, säger Marita Hilliges som är en av Högskolans representanter i Kompetensrådet. Genom rådet och dess nätverk får vi inspel och idéer som är värdefulla för oss i vårt arbete.

Halland skiljer sig


Marita välkomnar till exempel den statistik som rådet tillhandahåller över arbetsmarknaden i regionen. Den är ett komplement till de uppgifter som Högskoleverket och SCB presenterar:
− På så sätt får vi både en nationell och en regional bild och det är ganska ofta som Halland skiljer sig från riket i stort.
Det är tydligt att arbetslivet och branscherna är intresserade av dialog med Högskolan. Det är svårt att sia om framtiden och i de årliga dialogerna kan man tillsammans diskutera hur man bäst står rustad inför kommande behov och efterfrågan.

På Högskolan ska nu synpunkterna och idéerna från årets seminarium diskuteras i Utbildningsnämnden och i de aktuella ämnesgrupperna inom bland annat bygg, miljö och statsvetenskap.
− Vi måste fundera på om vi, mot bakgrund av de trender som råder i byggbranschen, ska förändra innehållet i några utbildningar eller om vi kanske ska utveckla nya. Ett särskilt viktigt område att dryfta är vidareutbildning för yrkesverksamma i byggsektorn, poängterar Marita Hilliges.

Regionala kompetensråd i hela landet


Regionala kompetensråd finns i hela landet och tillkom på initiativ av regeringen redan 1997. Rådens uppgift är att samla olika regionala aktörer för att verka för en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på utbildad arbetskraft i respektive län. Arbetet är inriktat på flera delar: analys av arbetsmarknadens behov av kompetens; förslag på åtgärder på områden där det väntas uppstå brist på arbetskraft; utbildningssatsningar; tema- och branschträffar samt opinionsbildning i syfte att påverka utbildningsutbudet för att bättre anpassa till det regionala näringslivets behov.

Det regionala kompetensrådet i Halland består av representanter för Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Landstinget Halland, Region Halland, LO, TCO, SACO, Företagarnas Riksorganisation, Svenskt Näringsliv, Svenska ESF-rådet, Sydsvenska Handelskammaren samt Högskolan i Halmstad vars representanter är Marita Hilliges och Ditte Sörensen.

LENA LUNDÉN

2008-03-13

Framtidens arbetsmarknad i fokus. Landshövding Lars-Erik Lövdén var moderator på Regionala Kompetensrådets årliga seminarium på Högskolan. Bild: Björn Lestell.

Framtidens arbetsmarknad i fokus. Landshövding Lars-Erik Lövdén var moderator på Regionala Kompetensrådets årliga seminarium på Högskolan. Bild: Björn Lestell.

Sidan uppdaterad 2008-03-13