Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-17

Konferens om säkerhet och sårbarhet


Hur rustat är Sverige inför framtiden?

På torsdagen arrangerades den tvärvetenskapliga konferensen ”Säkerhet och sårbarhet: Hur skapar vi ett hållbart samhälle?” på Högskolan i Halmstad. Drygt 200 personer – varav ett 100-tal studenter – hade kommit till Högskolan för att diskutera och lära mer om krisberedskap och krishantering. Bland deltagarna fanns politiker och tjänstemän från förvaltningar, myndigheter, frivilligorganisationer och ett och annat privat företag.

En av talarna på konferensen var tidigare landshövdingen Bengt Holgersson som var ordförande i den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen som lämnade sitt betänkande i oktober förra året. Sedan dess har han rest land och rike runt för att presentera utredningen.

– Jag möter stort intresse, både bland myndigheter och allmänhet, berättar Bengt Holgersson. Frågorna ligger i tiden och många – alla – berörs. Medierna uppmärksammar klimatförändringarna så gott som dagligen och det är klart att Al Gore och hans film ”En obekväm sanning” och den så kallade Stern-rapporten av brittiske ekonomen Nicholas Stern har bidragit till detta.

Nära 160 personer har varit involverade i utredningen som kan kallas tvärvetenskaplig till sin karaktär. Så gott som samtliga statliga myndigheter har bidragit, inte minst SMHI som hjälpt till att ta fram och analysera mer än 10 000 kartor med olika framtidsscenarier. Också försäkringsbranschen har deltagit med synpunkter och konsekvensanalyser.

Varmare och torrare – och blötare


– Om man jämför perioden 2071–2100 med 1961–1990 blir det 3–5 grader varmare i Sverige enligt SMHI, förklarar Bengt Holgersson. Då ska vi komma ihåg att en grads skillnad är jättemycket och betyder stora förändringar.

Störst skillnad blir det vintertid och i norra delen av landet. Totalt sett kommer nederbörden att både minska – på sommaren – och öka – på vintern. Det blir alltså varmare och torrare – och blötare. Därtill kommer skyfallen att öka både i frekvens och intensitet, vilket i sin tur ökar risken för översvämningar.

Utredningen presenterar inte enbart framtidsscenarier, den föreslår också åtgärder för att hantera problemen och skaffa beredskap.

– Under arbetet med utredningen har det slagit mig att vi ibland är lite naiva i Sverige, säger Bengt Holgersson. Vi verkar inte fundera över vilka konsekvenser en katastrof kan få eller vilken beredskap vi borde ha. Det ska dock sägas att de regioner och områden som har drabbats numera har mycket stor kunskap och arbetar med förebyggande åtgärder och planering inför eventuella händelser.

Bengt Holgersson tror att det kommer att bli tuffare i framtiden för myndigheter och förvaltningar. Pressen ökar på dem att göra ordentliga konsekvensanalyser vid fysisk planering och att ta ansvar för eventuella felanalyser och feldimensioneringar vid katastrofer.

– Försäkringsbranschen är inte längre beredd att ta sådana ekonomiska smällar, menar Bengt Holgersson. I Skåne kräver ett försäkringsbolag att kommunen ska ersätta drabbade medborgare efter översvämningar som beror på just feldimensioneringar av vattensystem. Höjda försäkringspremier för boende i utsatta områden lär också komma snart.

Höjd beredskap och bättre planering


Utredningens slutsats är att Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringarna och att anpassningen måste påbörjas redan nu. Bland annat föreslås att kommuner och länsstyrelser får ökat ansvar liksom att statligt stöd för storskaliga kostnadskrävande insatser ska införas.

– Klimatanpassningen måste börja nu! understryker Bengt Holgersson. Det finns givetvis en osäkerhet i de scenarier som vi presenterar, men det finns tillräckligt mycket underlag för att myndigheterna ska kunna börja göra något.

LENA LUNDÉN

FOTNOT: Slutbetänkandet heter ”Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter”, SOU 2007:60. Det kan laddas ner från regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2008-04-17

”Klimatanpassningen måste börja nu”, menar Bengt Holgersson som varit statlig utredare i klimat- och sårbarhetsutredningen.

”Klimatanpassningen måste börja nu”, menar Bengt Holgersson som varit statlig utredare i klimat- och sårbarhetsutredningen.

Sidan uppdaterad 2008-04-17