Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-06-02

Studenter belönades för examensarbeten

Vid Högskolan i Halmstads examensmässa Utexpo delades i fredags ett flertal stipendier ut till studenter för förtjänstfulla och kreativa examensarbeten. Drygt 40 stipendiater utsågs. Halmstads studentkår delade vid samma mässa ut sina priser, bland ”pedagogpriset – årets lärare” som framröstats av studenterna på de olika sektionerna.  

Bästa examensarbete BIOMEKANIK
Camp Scandinavia AB, 5 000 kronor
Utdelare: Gunilla Ström, Camp Scandinavia
Projekt: Biomekanisk analys av patientlyft i team
Studenter: Susanne Fogelberg och Loisa Sessman
Motivering: Susanne och Loisa får sitt stipendium för deras förmåga att med målmedvetenhet och kritisk hållning analysera ett av kroppens mest komplicerade och skadedrabbade område. Med hjälp av biomekaniska och ergonomiska metoder, som använts på ett ingenjörsmässigt sätt, har detta projekt bidragit till en öka förståelsen inom lyftteknik. Samt för det pedagogiska sätt deras resultat presenterats.

UTVECKLINGSINGENJÖRERNAS ALUMNIFÖRENING
1 000 kronor
Utdelare: Per Eklöf, Strategic Buyer, Haldex Hydraulics AB
Projekt: Hypocycle
Studenter: Lars-Johan Hjertz och Erik Westerlund
Motivering: Lars-Johan och Erik har båda lagt ner ett otroligt stort arbete på att försöka visa på möjligheten med att lösa ett stort problem som många motortillverkare står inför, nämligen den effektförlust som uppstår p.g.a. friktion i cylindern (s.k. kolvbank). Gruppen har arbetet med att lösa detta problem genom att överföra kolvens raka rörelse till en roterande genom en s.k. hypocyklid rörelse. Det finns en otrolig potential i denna tekniska lösning om den appliceras på dagens motorer, genom att man kan få ner bränsleförbrukningen avsevärt.

Bästa examensarbete ENERGIINGENJÖR – FÖRNYBAR ENERGI
HEM (Halmstad Energi & Miljö), 10 000 kronor
Utdelare: Lars Bernhardsen
Projekt: Vindkraft för uppvärmning – konstruktion och förverkligande
Studenter: Per Sjöberg och Robert Klasson
Motivering: Årets pristagare har på ett innovativt och ingenjörsmässigt sätt arbetat i flera dimensioner, med både teoretisk och praktisk förankring, för att vidga vindkraftens möjligheter och visa dess potential även inom värmeproduktion.  Projektet har genomförts med små medel men med stort engagemang och en betydande arbetsinsats. Arbetet är utmärkt redovisat i en väldisponerad och läsvärd rapport.

Framgångsrikt design-/konstruktionsarbete MASKININGENJÖRER
Design i Halland, 5 000 kronor
Utdelare: Christer Ericsson, Design Halland
Projekt: Konstruktion och design av arbetsplats – för kablagemontör
Student: Josefin Aronsson
Motivering: Josefin har med utgångspunkt från dagens arbetsplats tagit fram förslag och prototyp till ett nytt koncept. Hon har på ett metodiskt sätt omsatt sina teoretiska kunskaper i en praktisk lösning som på många sätt förbättrar arbetsmiljön för montörerna. God förståelse för designprocessen har uppvisats vilket resulterat i en spännande lösning som mycket väl uppfyller företagets förväntningar.  

Examensarbete MASKININGENJÖRER
XDIN AB Göteborg, 5 000 kronor
Utdelare: Erling Gunnesson, Dormer Tools
Projekt: Hjullyft för rullstol
Student: Andreas Johansson
Motivering: Teknologen har på ett strukturerat sätt konstruerat en hjullyft åt Etac Supply Center AB. Med hjälp av digitala verktyg har han på ett metodiskt sätt använt sig av bl.a. finita element samt dynamisk simulering tidigt i produktutvecklingen och därigenom kunnat ta ställning till utformningen av produkten tidigt i utvecklingsprocessen. Genom användning av digitala konstruktionshjälpmedel i kombination med metodik har studenten påvisat vikten av att införa avancerade digitala verktyg redan under konceptstadiet.

Examensarbete MASKININGENJÖRER
XDIN AB Göteborg, 5 000 kronor
Utdelare: Erling Gunnesson, Dormer Tools
Projekt: Konstruktion av ränndalskap CPD08
Studenter: Adam Jönsson och Andreas Johansson
Motivering: Teknologerna har med hjälp av avancerade digitala hjälpmedel konstruerat ränndalskap där vikten av att digitalt kunna simulera funktionen har varit av stor betydelse. Arbetet är utfört strukturerat med hjälp av den kunskap de har införskaffat sig under utbildningen.

Examensarbete MASKININGENJÖRER
SAPA AB, 6 000 kronor
Utdelare: Erling Gunnesson, Dormer Tools
Projekt: Konceptframtagning av instrumentpanel
Studenter: Fredrik Linnér, Daniel Lundkvist och Per Sångberg
Motivering: Per, Fredrik och Daniel har på ett berömvärt sätt utfört ett examensarbete åt Kongsberg Power Product Systems. Examensarbetet är ett lysande exempel på hur man med stor ingenjörsmässighet kan gå från idé till färdig prototyp genom att noggrant analysera problemet, hitta möjliga lösningar och i tid ta fram en väl fungerande lösning som både är mycket intressant för uppdragsgivaren Kongsberg och ur ett högskoleperspektiv i hög grad uppnår god akademisk kvalitet.

Framgångsrikt ingenjörsarbete MASKININGENJÖR
Dormer – Tooling Support Halmstad, 6 000 kronor
Utdelare: Erling Gunnesson, Dormer Tools
Projekt: Förbättringsarbete mot Lean Production
Studenter: Mattias Augustsson och Dejan Mirosavljevic
Motivering: Mattias och Dejan har med utgångspunkt från den befintliga tillverkningen tagit fram nya tänkbara lösningar för att göra tillverkningen effektivare och samtidigt öka flexibiliteten. Arbetet har resulterat i ett antal olika förslag som sedan brutits ner till konkreta förbättringar. Företaget kommer med stor sannolikhet att gå vidare med det arbete som studenterna har initierat.

Innovativt ingenjörsarbete MASKININGENJÖR
GREMO AB, 6 000 kronor
Utdelare: Erling Gunnesson, Dormer Tools
Projekt: Konstruktion av mutterdragare för stora moment
Studenter: Johan Andersson, Henric Torstensson och Daniel Sätermark
Motivering: Johan, Daniel och Henric och har med utgångspunkt från en kravspecifikation tagit fram förslag till en pneumatisk mutterdragare. Studenterna har på ett målmedvetet sätt arbetat sig igenom tänkbara lösningsalternativ med hjälp av olika konstruktionshjälpmedel. Ett komplett tillverkningsunderlag har tagits fram och ett exemplar av den nyutvecklade mutterdragaren kommer att användas av GREMO vid monteringsarbetet.

Framgångsrikt utvecklingsarbete MASKININGENJÖR
Husqvarna AB, 8 000 kronor
Utdelare: Erling Gunnesson, Dormer Tools
Projekt: Utveckling av elstart till motorsåg
Studenter: Henrik Danielsson och Dan Martinsen
Motivering: Henrik och Dan bar med utgångspunkt från företagets önskemål tagit fram en vill genomarbetad specifikation på elstart till motorsågar. Studenterna har på ett målmedvetet sätt arbetat sig Igenom ett stort antal tänkbara lösningsalternativ. Utvecklingsarbetet har lett till olika primärkonstruktioner som givit några tänkbara tillverkningslösningar. Den bästa lösningen bar resulterat i framtagning av en fungerande prototyp, som med stor sannolikhet kommer att analyseras och vidareutvecklas vid Husqvarna AB.

Framgångsrikt ingenjörsarbete MASKININGENJÖR
DIAB AB, 6 000 kronor
Projekt: Projekt APH – produktionsutveckling på Swedsafe AB
Studenter: Pär Kraft och Fredrik Petersson
Motivering: Fredrik och Pär har med utgångspunkt från en väl genomarbetad kravspecifikation tagit fram förslag till ett nytt sätt att effektivt paketera hörselproppar. De har på ett målmedvetet och kostnadseffektivt sätt arbetat sig igenom ett antal olika lösningsalternativ viket lett till att den nya lösningen med stor sannolikhet kommer att omsättas i praktisk verklighet.

Bästa examensarbete MILJÖPROGRAMMEN
WSP Environmental, 7 500 kronor
Utdelare: Maria Bennet
Projekt: Verktyg för självanalys av koldioxidutsläpp och energianvändning
Studenter: Hanna Berggren, Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och Hanna Norrman, Energiingenjörsprogrammet
Motivering: Examensarbetet har skriftligen redovisats på ett exemplariskt vis och innehåller en gedigen faktainsamling, instruerande metodbeskrivning och en tydlig redovisning av resultaten. Den muntliga redovisningen var strukturerad och informativ. Detta examensarbete bedöms ha god utvecklingspotential och är praktiskt tillämpbar. Studenterna visar på stort engagemang och intresse.

Pris till utvecklingsingenjörer för projekt som ger ”Aha-upplevelse med knorr”
CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN HALLANDSAVDELNINGEN
Första pris: en påse guldpengar
Projekt: Windpower Africa
Studenter: Anna Håkansson och Petra Nilsson
Motivering: Aha-upplevelsen är att ett universellt känt problem med vattenförsörjning i stora delar av världen kan lösas både enkelt och kostnadseffektivt med till stora delar inhemskt material och eget arbete. Knorren är den begåvade återanvändningen av gamla cyklar som i regel finns tillhanda. Idén går säkert dessutom att utveckla ytterligare för andra effekter än enbart vatten!

Andra pris: tillika en påse guldpengar
Projekt: X-heat
Studenter: Maria Bardum och Maj-Britt Voldby
Motivering: Aha-upplevelsen är den påtagliga enkelheten i hur man har löst ett inte obetydligt arbetsmiljöproblem för vårdpersonal. Knorren är att denna personal inte behöver skålla sig utan det för apparaten i stället göra.   

CIHF:s (Centrum för idrott och hälsoforskning) stipendier till uppsatsarbeten av "idrottsstudenter” i samarbete med Fragerus Fastigheter, NCC, Fredblads Arkitekter

Idrottspsykologi
5 000 kronor
Uppsats: Psychological predictors of sport injuries among soccer players. Författare: Andreas Ivarsson.

Folkhälsovetenskap
5 000 kronor
Uppsats: Lärares upplevelser av drogförebyggande arbete – en intervjustudie. Emma Svensson.

Lärarprogrammet
5 000 kronor
Uppsats: Anpassad integrering? En studie om integrering av elever med funktionshinder inom ämnet idrott & hälsa. Författare: Anders Henriksson och Mats Salo.

Biomekanik/fysiologi
5 000 kronor
Uppsats: Styrketillväxt med hjälp av vibrationsplatta – Effekten av vibrationsträning på bröstmuskulaturen efter 12 veckors träning. Författare: Anna Brännberg, Magnus Kraft, Peter Kriborg och Pierre Mathisson.

Bästa examensarbete BYGGINGENJÖRPROGRAMMET
Sveriges Byggindustrier, 10 000 kronor
Utdelare: Mikael Tovstedt, Sveriges Byggindustrier, Halland
Projekt: Klimatförändringar i den fysiska planeringen – översvämningsproblematiken
Studenter: Josefine Dahlberg och Michaela Johansson
Motivering: Teknologerna har på ett självständigt sätt behandlat ett mycket aktuellt tema. Genom en god förankring i den praktiska verkligheten har man lyckats lyfta fram väsentliga aspekter i ett ämne som är av stor betydelse för framtidens samhällsbyggande.  Det utförda arbetet kännetecknas av insikt och noggrannhet.

Bästa examensarbete FASTIGHETSINGENJÖR
Halmstads Fastighets AB, 4 000 kronor
Utdelare: Sonja Bjärudd
Projekt: Ett tillgängligare Klackerup - Studie för ökad tillgänglighet i bostadsområdet Klackerup i Halmstad
Studenter: Anna Nilsson och Hanna Gulve
Motivering: Anna Nilsson och Hanna Gulve har i sitt examensarbete (…) på ett noggrant och uttömmande sätt genom inventering av befintliga fastigheter, enkätundersökningar kommit fram till förslag på förbättringsåtgärder som ger möjligheter till kvarboende i området.  Slutligen pekar de på nödvändigheten att frågorna kring ekonomi och ansvar för tillgänglighetsanpassning diskuteras vidare.

Bästa examensarbete INFORMATIK
Halmstad IT-nät AB, 5 000 kronor
Utdelare: Martina Lindh–Lindberg
Projekt: Designprinciper för feedback i kontextmedvetna applikationer
Studenter: Rasmus Nordström och Dan Kristiansson
Motivering: Uppsatsen behandlar ett aktuellt och intressant problemområde som är av betydelse för de företag som utvecklar framtida it-tjänster. Uppsatsen ger ett gott helhetsintryck och präglas av god teoretisk förståelse samt en mycket väl genomförd designstudie och analys. Författarna har systematiserat och integrerat litteraturen studien på ett kreativt sätt. De designprinciper för design av feedback av kontextmedvetna applikationer som presenteras är väl förankrade i litteratur och analys och utgör en god grund för utveckling av de möjligheter kontextmedvetna applikationer kan erbjuda.

Bästa examensarbete DATORSYSTEMTEKNIK, ELEKTROTEKNIK, MEKATRONIK
HMS Industrial Networks AB, 20 000 kronor
Utdelare: Sabina Nissas och Magnus Hansson
Projekt: SpeedDisk
Studenter: Ludvig Granberg och Oskar Thornblad
Motivering: Ett självständigt arbete har utförts där studenterna har visat stor kunskap i hur delkomponenter integreras till ett system. Arbetet har varit strukturerat och följt en ”röd tråd” vilket har resulterat i en ny produkt som till alla väsentliga delar är testad och verifierad Produkten fokuserar på ett alltid aktuellt datatekniskt problem och kännetecknas av honnörsorden snabbt, säkert och lättanvänt.

HALMSTADS STUDENTKÅRS PRISER

Utdelare: Ullrika Sellman och Lasse Hörnäs

HEDERSMEDLEM
Magnus Larsson

PEDAGOGPRISET – ÅRETS LÄRARE 2008 (framröstat av studenterna på respektive sektion)
HOSAnders Urbas
HUMLena Israel
IDEOlga Torstensson
LUTChrister Ekholm
SETUlf Ågerup

ÅRETS KÅRENGAGERADE STUDENTER 2008
Fredrik Nordgren och David Hugosson

ÅRETS KÅRFÖRENING 2008
Eurekha (ekonomstudenternas förening)

ÅRETS PLASTKLOCKA FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST 2008
Fredrik Peterson

FOTNOT: De så kallade Fåhréstipendierna delades ut vid en särskild ceremoni i lördags.

Sidan uppdaterad 2018-01-16