Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-12-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-12-03

Studenter från Högskolan i Halmstad prisade för arbeten om handikapp

I samband med internationella handikappdagen delade Halmstads kommun i dag ut stipendier till studenter på Högskolan i Halmstad.

Fyra priser om sammanlagt 25 000 kronor delades i dag ut på Högskolan till årets bästa uppsatser/examensarbeten inom handikappområdet. Stipendierna har delats ut sedan 2002 och prisutdelare var kommunfullmäktiges ordförande Lars-Roland Broström (m).

– Det var något färre uppsatser i år, men det är kvaliteten som räknas och inte kvantiteten, sade han vid utdelningen och tackade samtidigt stipendiaterna för den hjälp kommunen får genom deras arbeten.

Glada stipendiater vid dagens utdelning. Från vänster Yvonne Windborg, Birgitta Bergsten, Ann Nilsson, Hanna Armbäck, Emma Danielsson och Sara Leverin. Bild: ANNIKA JOHANSSON.

Glada stipendiater vid dagens utdelning. Från vänster Yvonne Windborg, Birgitta Bergsten, Ann Nilsson, Hanna Armbäck, Emma Danielsson och Sara Leverin. Bild: ANNIKA JOHANSSON.

Stipendium om 10 000 kronor gick till Yvonne Windborg för magisterexamensarbetet i handikappvetenskap med titel ”Den mångfacetterade yrkesrollen – En studie om habiliteringspersonalens yrkesroll och arbetssätt inom integrerat boende”.

Stipendienämndens motivering är: ”Uppsatsen bidrar på ett förtjänstfullt sätt till att lyfta fram och öka kunskapen om ett centralt men eftersatt område inom handikappforskningen, yrkesroller och arbetssätt i boende för personer med funktionshinder. Arbetet, som är teoretiskt väl förankrat och bygger på en omfattande empiri, tillför ny kunskap som är välbehövlig ur såväl praktiskt som teoretiskt perspektiv. Genom beskrivning och analys av bostaden och personalen ges nya intressanta och användbara lärdomar. Uppsatsen är ett viktigt tillskott och kan användas i utbildningen av personal.”

Stipendium om 8 000 kronor gick till Birgitta Bergsten för magisterarbetet i handikappvetenskap med titel "Översättare eller särskiljare? – elevers syn på att ha elevassistent i grundskolan”.

Stipendienämndens motivering är: ”Examensarbetet låter elever med funktionsnedsättningar komma till tals och fokuserar deras syn på upplevelser av att ha elevassistent i skola. Uppsatsen ger ett värdefullt bidrag till den vetenskapliga kunskapen genom framförallt sitt inifrånperspektiv och sin analys av centrala begrepp som delaktighet och makt. För elever med elevassistenter liksom för skolans aktörer i stort kan examensarbetet få stor praktisk betydelse.”

Stipendium om 4 000 kronor gick till Ann Nilsson för uppsatsen i statsvetenskap med titeln ”LSS-bostaden i fokus” En studie om arbetet kring LSS-bostäder för vuxna i Hallands sex kommuner”.

Stipendienämndens motivering är: ”I den handikappolitiska diskussionen är frågan om boende central, och för den enskilde är bostaden en av de viktigaste faktorerna för både identitet och relationer. I uppsatsen kartläggs och analyseras LSS-boende i Hallands kommuner och därigenom ges ett viktigt bidrag till diskussionen om såväl nuläget som framtiden när det gäller vuxna funktionshindrades boende.”

Stipendium om 3 000 kronor gick till projektet ”Gammalt möter nytt” som gjorts av Hanna Armbäck, Emma Danielsson och Sara Leverin, studenter i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Stipendienämndens motivering är: ”Funktionsnedsättningar ökar i takt med stigande ålder. I filmen beskrivs både möjligheter och problem i äldre människors möte med ny teknik och nya medier. Den illustrativa och välgjorda filmen ger nya kunskaper, och visar på utvecklingsmöjligheter som kan vara av intresse för handikappområdet i stort.”

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2008-12-03