Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-06-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-06-03

Dubbla budskap om Högskolans


utbildning i religionsvetenskap

Högskoleverket (HSV) har granskat utbildningar inom teologi och religionsvetenskap och kritiserar i dag flera av landets högskoleutbildningar i dessa ämnen.
Högskolan i Halmstad får gott betyg överlag för de kurser i religionsvetenskap som ges, men lärarkapaciteten anses otillfredsställande.

– Vi är glada och tacksamma över de lovord som Högskoleverket strör över kvaliteten vad beträffar lärare och kursinnehåll i ämnet religionsvetenskap, säger rektor Romulo Enmark.

HSV:s bedömargrupp skriver bland annat att ”Högskolans utbildning håller mycket hög nivå; litteraturen är aktuell, metod och teori är väl förankrade och har en central ställning i utbildningen. Den pedagogiska miljön är genomtänkt och studentinflytandet fungerar väl.”

Vidare skriver de att ”Lärarna är aktiva forskare och ingår i nationella och internationella forskningsnätverk. Studenterna framhåller att lärarna skapar helhet i kurserna och att undervisningen är relevant. Undervisningen ger, trots sin lilla miljö, intryck av att både se till lärarutbildningens behov och till de behov som en utbildning på grundnivå i religionsvetenskap ställer.”

Att examensrätten trots detta ifrågasätts beror på att bedömargruppen känner oro över lärarkapaciteten (det vill säga antalet tillsvidareanställda).

– Högskolan delar inte denna åsikt eftersom vi väl uppfyller de krav som HSV tidigare har uppställt i andra bedömningar, hur skulle vi annars kunna få så mycket beröm av högskoleverket, säger rektor Romulo Enmark. Vi kommer dock givetvis att agera för att uppfylla HSV:s nya, och till oss inte tidigare kommunicerade krav.

Högskolan i Halmstad har ingen teologiutbildning, och religionsvetenskapen tillhör inte de utbildningar som har fått kritik för att ha för stort inslag av kristendom. Högskolan har sedan ämnet introducerades i Halmstad gått i bräschen för en utbildning som behandlar religioner lika.

Senast om ett år ska en redogörelse lämnas till HSV om vad som gjorts för att åtgärda de brister som påtalats.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-06-03