Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-06-01

Studenter belönade för examensarbete

I samband med Högskolan i Halmstads examensmässa Utexpo delades i fredags ett flertal stipendier ut till studenter för förtjänstfulla och kreativa examensarbeten.
Halmstads studentkår delade vid samma mässa ut sina priser, bland annat pedagogpriset – ”årets lärare” som framröstats av studenterna på de olika sektionerna.

Bästa examensarbete ENERGIINGENJÖRSPROGRAMMET – Förnybar Energi 2009
HEM (Halmstad energi och miljö)
Utdelare: Krister Iversson
Projekt: Wind Power in Brazil
Student: Elin Karlsson
Motivering: För ett initiativrikt och självständigt utfört arbete på en annan kontinent, som med entusiasm och målmedvetenhet belyser den förnybara energiteknikens gränslöshet och viktiga roll i det internationella miljöarbetet.

Bästa examensarbete BIOMEKANIK
Utdelare: Lina Lundgren
Projekt: Utvecklingsprojekt Easy Load
Studenter: Dan Gyllensvärd och Andreas Welander
Motivering: Projektet som utses till årets examensarbete på Biomekanikprogrammet är ett ingenjörsarbete som är utfört på ett självständigt och initiativrikt sätt. Studenterna har utvecklat en väl fungerande prototyp av lyfthjälpmedel för att lasta i en personbils bagageutrymme. Arbetet är utfört på Högskolan i Halmstad och på Autoadapt AB, som är en av de ledande aktörerna av bilanpassningar på marknaden.

Bästa examensarbete BIOMEDICIN inriktning fysisk träning
Utdelare: Lina Lundgren
Projekt: Effekten av ett skadeförebyggande träningsprogram på skador i nedre extremiteterna hos unga fotbollsspelande flickor.
Studenter: Josephine Ekstrand och Sara Englund
Motivering: Projektet som utses till årets examensarbete inom Biomedicin inriktning fysisk träning är ett väl genomfört arbete som dessutom har stor samhällsnytta. Skadefrekvensen hos fotbollsspelande flickor är oroväckande hög och tjejerna har genom en ett år lång studie visat att specialanpassad fysisk träning har stor effekt redan i tidig ålder.

Bästa examensarbetet MILJÖPROGRAMMEN
WSP Environmental 7 500
Utdelare: Maria Bennet
Projekt: Livscykelanalys av en gängtapp - Underlag och verktyg för att inkludera livscykelperspektivet vid Dormer Tools AB.
Student: Zsofia Szegedi
Motivering: Examensarbetet är strukturerat och välskrivet, baseras på ett omfattande inventeringsarbete där ambitionsnivån för databearbetningen är imponerande. Kvalitetsbedömningen av data samt känslighetsanalysen visar att utförd LCA är pålitlig och kommer att vara praktisk användbar som mall för fortsatta LCA vid utveckling av produkter på Dormer Tools AB.

Bästa examensarbete BYGGINGENJÖRSPROGRAM
Sveriges Byggindustrier, Halland 10.000 kronor

1:a pris 5000 kronor
Projekt: Att lyckas med ett byggprojekt
Studenter: Erik Hansson och Daniel Persson
Motivering: Teknologerna har på ett insiktsfullt sätt analyserat ett för byggandet aktuellt och viktigt tema. De har självständigt gjort en omfattande litteraturstudie samt genomfört intervjuer med betydelsefulla aktörer i byggprocessen. Examensarbetet avslutas med några tänkvärda rekommendationer för byggbranschen.

Delat 2:a pris 2 500 kronor vardera
Projekt: Självkompakterande betong vid platsgjutning av anläggningskonstruktioner
Studenter: Ida Hildingsdotter och Jessica Lennartsson
Motivering: Genom en god kombination av teoretisk insikt och förankring i den praktiska verkligheten har teknologerna lyckats lyfta fram  väsentliga aspekter i ett ämne som är av stor betydelse för framtidens anläggningsbyggande. Det utförda arbetet kännetecknas av insikt och noggrannhet.

Projekt: Prefabricerade passivhusväggar
Studenter: Axel Söderberg och Gustav Jonsson
Motivering: Teknologerna har systematiskt studerat en teknologi som är högaktuell och som kan ha betydande fördelar ur energihushållnings-synpunkt. Examensarbetet har inkluderat både en teoretisk del och laboratorieförsök. Båda delarna har utförts på ett förtjänstfullt sätt.

Bästa examensarbete DATA-, ELEKTRO och MEKATRONIKINGENJÖRSPROGRAMMEN
HMS Industrial Network AB 15 000 kronor, delas på två projekt
Projekt: MindMe
Studenter: Dan Lilja och Per Mattsson
Motivering: Studenterna har på ett metodiskt sätt konstruerat en fungerande prototyp till
en ny produkt.  Prototypen är levererad enligt tidsplan och med positivt resultat validerad på tänkt användargrupp.  Vid val av teknisk lösning har studenterna ”ej glömt bort” den viktiga principen:  Uppfinn inte hjulet igen!  De har i ”alla har”-produkten mobiltelefonen infört en utökad funktionalitet som tillsammans med egenutvecklade moduler skapat en ny produkt som kan ge hjälp i vardagen.

Projekt: Automatisk viktkontroll av glascontainer.
Studenter: Laust Sörensen och Srdjan Vareskic,
Motivering: Studenterna har på ett metodiskt sätt konstruerat en prototyp till en industriell produkt.  De har utvärderat flera principlösningar och gjort komponentval på ett systematiskt sätt för en produkt som ska verka i en tuff industriell miljö. Produkten är programstyrd för  att utföra linjära och vridande rörelser med hjälp av: mekaniska, pneumatiska och elektriska komponenter. Vid design och konstruktion av produkten har studenterna visat ”vikten” av att besitta en stor mekatronisk förståelse samt ha förmågan att arbeta ingenjörsmässigt för att uppnå ett bra slutresultat.

Bästa uppsats i INFORMATIK
Halmstad IT-nät 5000 kronor
Projekt: Living Lab: En öppen innovationsmiljö – En uppsats om hur Living Lab skapar värde för företag.
Studenter: Cristoffer Andersson, Sebastian Christenson och Mikael Davidsson
Motivering: Uppsatsen behandlar ett intressant, aktuellt och outforskat område vilket är väl teoretiskt förankrat med referenser från flera relaterade områden. Referenserna är aktuella och baserar sig främst på vetenskapliga artiklar vilket mynnar ut i uppsatsens teoretiska ramverk. Författarna visar på metodmedvetenhet där operationalisering och analys har hög spårbarhet i det teoretiska ramverket. Uppsatsen presenterar relevanta och tydliga slutsatser. Dessa leder till både ett teoretiskt och praktiskt bidrag i form av en värdemodell samt de empiriskt grundade slutsatserna rörande vilka värden från ett företagsperspektiv som ett Living Lab kan bidra med i IT-innovationsprocesser.

Framgångsrikt konstruktionsarbete MASKININGENJÖR
Diab AB 6 000 kronor
Projekt: Automatisk tändning till modern vedpanna
Studenter: Johannes Larsson och Jonatan Svensson
Motivering: Johannes och Jonatan har med utgångspunkt från en väl genomarbetad kravspecifikation tagit fram förslag till tändning av ved utan tillförsel av papper och tändstickor. Studenterna har på ett målmedvetet och kostnadseffektivt sätt arbetet sig igenom ett stort antal tänkbara lösningsalternativ. Konstruktionsarbetet har resulterat i en lösning som har testats i laboratorie- och pannmiljö. Den nya lösningen kommer med stor sannolikhet att omsättas i praktisk verklighet.

Konstruktions/produktionslösning som har praktisk förankring i verkligheten MASKININGENJÖR
Gremo AB 6 000 kronor
Projekt: Produktionsoptimering av tillverkningslinje för hörselproppar
Studenter: Oskar Kämpe och Fredrik Öqvist
Motivering: Oskar och Fredrik har med utgångspunkt från en kravspecifikation tagit fram förslag till en förbättrad produktionslösning. Studenterna har på ett målmedvetet sätt arbetet sig igenom tänkbara lösningsalternativ med hjälp av olika ingenjörshjälpmedel. Lösningen kommer med stor sannolikhet att testas och utvärderas av företaget.

Framgångsrikt ingenjörsarbete MASKININGENJÖR
Dormer- Tooling Support Halmstad 6 000 kronor
Projekt: Förbättringsarbete på plattvärmeväxlare
Studenter: Ola Nilsson och Ronny Winquist
Motivering: Ola och Ronny har utfört ett professionellt och väl genom arbetet examensarbete, och därmed visat förmåga till innovativ design och konstruktion.
Arbetet har resulterat i ett antal olika förslag som sedan brutits ner till ett konkret konstruktionsförslag.

Framgångsrikt design/konstruktionsarbete MASKININGENJÖR
Stiftelsen svensk industridesign (SVID) 5 000 kronor
Utdelare: Christer Ericsson
Projekt: Uncord TM Audio – formgivning av produkt för trådlös ljudöverföring
Student: Caroline Ansheden
Motivering: Caroline har visat självständighet och har arbetat med designprocessen på ett föredömligt sätt med en stadig grund i en mycket noggrann utförd förundersökning. Resultatet är en användarcentrerad produkt med ett attraktivt och tydligt gränssnitt. Kvalitetskänslan och en viss exklusivitet speglar företagets tekniska kompetens mycket väl. Den höga ambitionsnivån och glädjen för att arbeta med design har tydligt lyst igenom under hela arbetets gång.

Bästa examensarbete MASKININGENJÖR
Sapa AB 6 000 kronor
Projekt: Delbar kabeltrumma, utveckling och fraktoptimering
Studenter: Fredrik Heijel och Martin Klasson
Motivering: Fredrik och Martin har med utgångspunkt från en kravspecifikation tagit fram förslag till en delbar kabeltrumma. Studenterna har på ett målmedvetet sätt arbetet sig igenom tänkbara lösningsalternativ med hjälp av olika konstruktionshjälpmedel.Konstruktionsarbetet har medfört att ett tillverkningsunderlag har arbetats fram som kan ligga till grund för produktframtagning.

Chalmers ingenjörsförening Hallandsavdelningen
Första pris: Påse med guldpengar, 1500 kronor
Projekt: MindMe utfört av Malin Albertsson, Victoria Hedman, Dan Lilja och Per Mattsson.
Företag: Mutual Benefits

Andra pris: Påse med guldpengar, 1000 kronor
Projekt: RaaLie utfört av Daniel Rääf och Alexander Liebon.

Utvecklingsingenjörernas Alumniförening
Projekt: Meretric
Studenter: Johannes Nilsson, Roger Löf, Peter Altmann

Halmstads studentkårs priser

Kårens pris till bästa lärare 2009 (framröstat av studenterna på respektive sektion)
IDE – Ola Lund
SET – Harald Blom
LUT – Anders Persson
HOS – Peter Karlsson
HUM – Bertil Westerberg

Fotnot: De så kallade Fåhréstipendierna delades ut vid en särskild ceremoni i lördags.

Sidan uppdaterad 2018-01-16