Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-12-04

Studenter fick stipendier för examensarbeten inom handikappområdet

I går delade Halmstads kommun ut tre stipendier till studenter på Högskolan i Halmstad för ”förtjänstfulla uppsatser och examensarbeten inom handikappområdet”. Anne-Marie Stenhammar fick 12 000 kronor för sitt examensarbete på magisternivå i handikappvetenskap.
Anne-Marie Stenhammars uppsats heter ”Lyssna på mig! Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem”.
Motivering:
Uppsatsen lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram och ökar kunskapen om ett centralt men eftersatt område inom såväl handikappforskningen som handikappomsorgen, funktionshindrade barns delaktighet. Arbetet, som är teoretiskt väl förankrat och bygger på en omfattande kunskapsöversikt, tillför ny kunskap som är välbehövlig ur såväl praktiskt som teoretiskt perspektiv. Genom beskrivning och analys av befintlig kunskap ges nya intressanta och användbara lärdomar. Uppsatsen är ett viktigt och efterfrågat tillskott i det angelägna arbetet att lyfta fram funktionshindrade barns perspektiv i mötet med samhällets olika stöd och servicesystem.
Glada stipendiater. Lena Talman, Ann Nilsson, Jenny Wibäck och Anne-Marie Stenhammar fick alla stipendier eller hedersomnämnanden på internationella handikappdagen i går, när Halmstads kommun genom fullmäktiges ordförande Lars-Roland Broström (bilden) delade ut sina årliga stipendier för bästa examensarbete inom handikappområdet till studenter på Högskolan i Halmstad.
Lena Talman, som har studerat handikappvetenskap, fick 8 000 kronor för sitt examensarbete "Brukarorganisationers syn på ICF som arbetsredskap – och dess betydelse för erkännande och omfördelning”.
Motivering:
Examensarbetet fokuserar en mycket aktuell och viktig fråga, lanseringen och implementeringen av klassifikationsverktyget ICF. Uppsatsen ger ett värdefullt bidrag till både den vetenskapliga och den praktikorienterade kunskapen genom sitt fokus på handikapporganisationerna kunskap om och bedömning av ICF och sin analys av centrala begrepp som erkännande och omfördelning.
Kenneth Thorstensson, som har studerat handikappvetenskap, fick 5 000 kronor för sitt examensarbete ”Vad ska vi egentligen med daglig verksamhet till? En idéhistorisk studie om betydelser och innebörder av arbete och lärande för personer med intellektuella funktionshinder”.
Motivering:
I den handikappolitiska diskussionen är frågan om daglig verksamhet central och mycket aktuell. För den enskilde är arbete och sysselsättning några av de viktigaste faktorerna för materiella villkor, identitet och relationer. I uppsatsen belyses och analyseras angelägna frågeställningar och därigenom ges ett viktigt bidrag till både den akademiska och den praktiska diskussionen om såväl nuläget som framtiden när det gäller intellektuellt funktionshindrades arbete.

Hedersomnämnanden


Ytterligare två studenter uppmärksammandes under stipendieutdelningen i går. Jenny Wibäck fick ett hedersomnämnande för ”det intressanta magisterexamensarbetet i handikappvetenskap” som hon har gjort. Genom ett förändringsinriktat projektarbete för vuxna med intellektuella funktionshinder har kunskap vunnits om att använda hundar som pedagogiskt stöd.

Likaså Ann Nilsson fick ett hedersomnämnande för sin uppsats i statsvetenskap. Den fokuserar möjligheter och hinder för samverkan mellan olika verksamheter och myndigheter. I detta fall handlar det om Särvux och daglig verksamhet och Ann Nilssons uppsats bidrar till ökad kunskap och förståelse för både den entusiasm och den problematik samverkan på handikappområdet kan aktualisera.

Båda uppsatserna är välgjorda och läsvärda för en bredare handikappintresserad publik, skriver juryn i sitt utlåtande.

Utdelning för åttonde gången


Det var åttonde gången som Halmstads kommun delade ut stipendier för bästa examensarbete/-uppsats till studenter på Högskolan i Halmstad. Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Roland Broström, som ingår i juryn, delade ut stipendierna på Högskolan i går på internationella handikappdagen.

Text: LENA LUNDÉN
Bild: IDA FRIDVALL

Kicki Nordström, ombudsman på Synskadades Riksförbund och tidigare president i Världsblindunionen, förläste i går på Högskolan på internationella handikappdagen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån den nya FN-konventionen.
Sidan uppdaterad 2009-12-04