Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-09-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-09-22

Vården behöver mer entreprenörskap

Det finns mycket entreprenörskap och utvecklingsvilja bland personalen inom vården. Det borde tas tillvara på ett bättre sätt.
– Sjuksköterskor är duktiga och kreativa, de har väldigt många bra idéer, säger Cathrine Hildingh, Högskolans nya professor i vårdvetenskap, som vill föra in entreprenörskap i sjuksköterskeutbildningen.
Den nya professorn vet vad hon talar om. Hela sitt yrkesverksamma liv har hon ägnat vården, först som sjuksköterska inom akut hjärtsjukvård, därefter som vårdlärare och nu som professor i vårdvetenskap på Högskolan. Kontakt med sjukvården har hon fortfarande både genom handledning och genom egen forskning.

Cathrine Hildingh är själv exempel på en sjuksköterska som hade idéer och ville utveckla projekt när hon arbetade på Sahlgrenska på 1980-talet.

Cathrine Hildingh är professor i vårdvetenskap på Högskolan. Hon tycker att vården borde bli bättre på att ta till vara entreprenörskap bland personalen och verkar nu föra att för in innovationstänkande i sjuksköterskeutbildningen.
Bild: IDA FRIDVALL
– Jag var involverad i forskning, även om det inte var min forskning. Jag startade ett eget projekt som sedan blev mitt avhandlingsarbete. Det var ett rehabiliterings- och stödprogram för patienter med hjärtsjukdom, och deras anhöriga. Vid det här laget har tusentals patienter i hela landet gått igenom Hjärter 10, som programmet kallas, berättar Cathrine Hildingh.

Science park möjlighet för sjuksköterskor


Numera verkar Cathrine Hildingh för att sjuksköterskeutbildningen och den nya masterutbildningen Hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad ska bli mer entreprenöriella. I masterutbildningen finns en hel kurs entreprenörskap och på sjuksköterskeutbildningen får studenterna kontakt med Science park och information om möjligheterna som erbjuds där.

– Jag vill föra in entreprenörskap och innovationstänkande i sjuksköterskeutbildningen. Vi har inte jobbat med det tidigare. Sjukhus är traditionella miljöer, men sjuksköterskor kan också bli bra på att starta företag.

Hälsopromotion för samhällets bästa


Förutom entreprenörskap, ligger hälsofrämjande arbete – hälsopromotion – Cathrine Hildingh varmt om hjärtat, också det något som har funnits med sedan sjukskötersketiden. Omvårdnadsämnet behöver stärkas och inslaget av hälsopromotion i utbildningen öka, menar Cathrine Hildingh. För att komma till rätta med ohälsan i samhället måste hälso- och sjukvården blir mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Det handlar om resurser också. Ohälsan kostar samhället mycket pengar.

– Det är viktigt att tänka utifrån hälsa och hur hälsa kan främjas. Även om en patient är svårt sjuk finns det alltid ett uns av hälsa. Det är viktigt att sjuksköterskor är duktiga på att få fram detta. Sjuksköterskor har en unik position. De träffar många människor i olika sammanhang, både friska och sjuka.

Tvärvetenskaplig forskarskola


Hälsopromotion och entreprenörskap kräver samarbete, och samverkan och tvärvetenskap är ett tredje område som engagerar Cathrine Hildingh starkt och som hon verkar för. Hon ingår i styrgruppen för den nationella forskarskolan Entreprenörskap–hälsa som finns på Högskolan och som är ett exempel på gränsöverskridande. Doktoranderna kommer från olika områden och har intresset för hälsa gemensamt. De samarbetar i olika projekt och uppgifter med olika utgångspunkter, men ofta med samma mål.

Det är inte bara inom forskarskolan som Cathrine Hildingh arbetar för mångfald. Hon har visioner i den riktningen också för den nya masterutbildningen.

– Drömmen är att det på sikt blir en tvärvetenskaplig utbildning, att man kan komma in från många olika ämnesområden. Det är roligt att möta andras perspektiv. Många ämnen har hälsoinslag och vi har jättemånga beröringspunkter som vi ska utnyttja mycket mer, tycker jag. Högskolan blir starkare då.

Förstärkning med professor i hälsovetenskap


På samma sätt vore det fantastiskt, menar Cathrine Hildingh, om Högskolan kunde examinera doktorer i hälsovetenskap, där doktoranderna kommer från olika områden – omvårdnad, folkhälsovetenskap, handikappvetenskap, idrottspsykologi, etc. – med en gemensam nämnare i hälsa. Hon ser stora möjligheter till detta genom den nya professorn i hälsovetenskap, Gunnar Johansson, som börjar på Högskolan den 1 december. Hälsovetenskap ligger inte långt från vårdvetenskap, även om det räknas som två olika akademiska discipliner.

– Vi kan samarbeta för att hälsovetenskap ska bli synligt som en strimma hela vägen från grundutbildning till forskning.

Cathrine Hildingh är numera en av koordinatorerna för en av Högskolans så kallade rättighetsbärande forskningsmiljöer, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Mycket fokus i miljön under hösten ligger på processen kring ansökan om att få rätten att examinera doktorer.

Hela vården går ut på samverkan


Det är uppenbart att Cathrine Hildingh tycker om att samarbeta. Kanske är det en filosofi som har sin grund från tiden på hjärtavdelningen på Sahlgrenska, där samarbete är nödvändigt.

– Det skulle ju aldrig funka annars.

LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2009-09-22