Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-06-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-06-14

Högskolan har fått en ny professor

Hallå där … Barbro Arvidsson som nyligen utnämndes till professor på Högskolan i Halmstad i omvårdnad med inriktning yrkesmässig handledning. Vad forskar du om?
– Jag har en dubbel forskningsprofil, dels en pedagogisk med processorienterad handledning som specialitet, dels en omvårdnadsprofil där forskningen är inriktad på hälsans betydelse och konsekvenser i våra liv.

Kan du ge några konkreta exempel på vad forskningen handlar om?


– Min pedagogiska forskning har fokus på så kallad processorienterad grupphandledning och vilka effekter den typen av handledning får. Att handledningen är processorienterad innebär att den sker i grupp och att den pågår under en längre tid. Gruppen och handledaren träffas regelbundet och använder sig av yrkesrelaterade problem, det vill säga deltagarnas egna erfarenheter från olika situationer som uppstår i deras arbete. Min forskning här handlar också om forskarhandledning, från både handledarnas och doktorandernas perspektiv.

– I den andra delen av min forskning, som handlar om hälsans betydelse och konsekvenser i våra liv, studerar jag bland annat hälsa för flyktingfamiljer, hälsa relaterat till psykiatrisk vård, kronisk smärta och sjukdomen reumatism. När det gäller forskning om reumatism samarbetar jag med FoU-centrum på Spenshults reumatikersjukhus. Det är spännande eftersom det ger möjlighet till patientnära forskning. Jag samarbetar också med Lunds universitetssjukhus och en klinik i Leeds i Storbritannien.  

Vad betyder det att ha blivit professor?


– Professor är den främsta lärarbefattningen vid högskolor och universitet. Man kan dela upp uppdraget i en intern och en extern funktion. Den interna handlar om forskning och forskarutbildning. Att handleda och utbilda doktorander, att söka pengar för att kunna bedriva forskning, samt egen forskning så klart. Det är viktigt för forskare att publicera sig.

– Verksamheten utåt handlar bland annat om att vara opponent vid disputationer eller att ingå i en betygsnämnd för en avhandling. Som professor gör man också granskningar av olika slag, som sakkunnigbedömningar för docentkompetens och lektors- och professorsanställningar.

Du är också professor på Högskolan i Gjövik i Norge. Vad innebär det i praktiken?


– En viktig uppgift för professorer är att samverka, både inom det egna lärosätet mellan olika ämnen, och med externa aktörer, så att fler forskningsarenor skapas. Inom många områden är vi för få professorer och då måste vi samarbeta, särskilt om kunskapen är unik. Min kompetens inom området handledning gjorde att jag år 2006 erbjöds att bli professor i klinisk sjukvård vid Högskolan i Gjövik i Norge. Där leder jag forskargrupper, är med och utvecklar en forskarutbildning i klinisk sjukvård och deltar i planeringen av ett inlandsuniversitet.

Vad är det bästa med ditt jobb?


– Genom att vara verksam på olika lärosäten får jag en unik möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter. Utbytet är ömsesidigt, jag tar med mig kunskap tillbaka till Högskolan i Halmstad. Sjukvårds- och högskolesystemen skiljer sig ganska mycket åt, mellan Sverige och Norge. Att handleda doktorander är också mycket stimulerande. Att se deras utveckling och se dem växa, från beroende till självständiga. Det är underbart att få följa dem, ibland hela vägen från grundutbildningen, via forskarutbildning, postdoc-tjänst och lektor – till att bli docent. Jag ser det som mitt ansvar som senior forskare att föra forskningen och traditionen vidare, och att lyfta fram yngre forskare. Det är det som betyder mest för mig i jobbet.

LENA LUNDÉN

Fotnot. En postdoktoral medarbetare, så kallad post-doc, innehar en temporär forskningstjänst/ forskningsstipendium, ofta i utlandet, efter disputationen för att den nydisputerade forskaren ska ha möjlighet att bygga en egen forskningsprofil.

Högskolans senaste professor heter Barbro Arvidsson.
Bild: IDA LÖVSTÅL
Sidan uppdaterad 2010-06-14