Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-03-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-03-24

Högskolan i Halmstad får högsta betyg för sitt kvalitetsarbete

Högskolan i Halmstad får stora A för sitt kvalitetsarbete. Det står klart sedan Högskoleverket i dag presenterade resultatet av den granskning som har gjorts av åtta lärosätens kvalitetssäkringssystem. Högskolan i Halmstad lyfts fram som förebild för andra lärosäten.
Högskoleverket har, genom så kallade bedömargrupper, under 2009 granskat åtta lärosätens kvalitetssäkringssystem. Bedömargrupperna har kommit fram till att samtliga högskolor uppfyller krav för ett godkänt kvalitetsarbete. Två högskolor, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Gävle, har uppnått den högre nivån, A, vilket innebär att de har ett gott kvalitetsarbete.

Gemensamt för alla åtta högskolor i denna granskningsomgång är deras ambitiösa arbete med att stödja studenterna och öka genomströmningen i utbildningen.

– Det är verkligen ett erkännande och känns fantastiskt. Alla på Högskolan ska känna sig stolta, det är tack vare deras engagemang och delaktighet som vi har fått högsta betyg. Vi har jobbat hårt och intensivt med att skapa ett fungerande och levande kvalitetssystem, säger Marita Hilliges, prorektor och ordförande i Högskolans kvalitetsråd.

Högskolan i Halmstad en förebild


I höstas besökte en bedömargrupp Högskolan. Gruppen träffade företrädare för olika verksamheter och studenter och fick redan då ett mycket gott intryck av kvalitetsarbetet. Förutom platsbesöket ligger också Högskolans egen självvärdering till grund för bedömningen.

– Utgångspunkten för vårt kvalitetsarbete är att det ska vara integrerat i all verksamhet och att det ska kännetecknas av helhetssyn, långsiktighet, medveten strävan att bli bättre och ett engagerat ledarskap, säger Marita Hilliges.

Detta lyfter bedömargruppen fram och framhåller Högskolan i Halmstad som ett ”förebildligt exempel” som ”medvetet och långsiktigt har byggt vidare på erfarenheterna från den tidigare utvärderingen 2002”.

Väl genomtänkt kvalitetssystem


Sammantaget menar Högskolverket att Högskolan har utvecklat ett väl genomtänkt kvalitetssystem med god anknytning till aktuella styrdokument och som är väl förankrat inom organisationen. Kvalitetsarbetet är decentraliserat och organiseras med hjälp av ett mycket aktivt kvalitetsråd. Dessutom är arbetet väl integrerat med pågående profilering.

Ständig utveckling och förbättring


Även om Högskolan i Halmstad har hunnit långt med sitt kvalitetsarbete och svarar mot höga krav i de flesta avseenden, finns ett par förbättringar som bör göras, enligt bedömargruppen. Bland annat måste ansvarsfördelningen inom kvalitetsrådet, och mellan rådet och forsknings- och utbildningsnämnderna bli tydligare. Ett förbättringsområde som flera av de granskade lärosätena bör arbeta med är kursvärderingar, en av ”kvalitetssäkringssystemets viktigaste byggstenar”, där svarsfrekvensen ofta är låg. Här kan återkopplingen till studenterna bli bättre.

– Vi håller med om bedömargruppens synpunkter och ska naturligtvis arbeta vidare med deras rekommendationer. Det kan aldrig bli perfekt men det ligger i sakens natur att ständigt jobba med förbättring och utveckling, säger Högskolans rektor, Romulo Enmark.

Sedan 2008 har 23 av 49 lärosäten granskats – bara fem har nått den högre nivån, A.

LENA LUNDÉN och NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Sidan uppdaterad 2010-03-24