Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-06-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-06-30

Utmaning för Kåren när obligatoriet försvinner

Den 1 juli blir det frivilligt för studenter att vara med i en studentkår. Halmstads studentkår förbereder sig för tuffare tider.

I dag betalar alla studenter på Högskolan i Halmstad 680 kronor per helår till Kåren. När kårobligatoriet försvinner blir det endast de som väljer att vara medlemmar som betalar. För att kompensera ska staten bidra med 105 kronor per år och student till landets studentkårer, pengar som är öronmärkta för utbildningsbevakning. Ordförande för Halmstads studentkår Emelie Karlsson menar att det inte räcker för att ersätta de minskade intäkterna.

– Det kommer att bli tufft ekonomiskt. Vi har en stor verksamhet med bra servicefunktioner – men servicen kostar pengar. Vi räknar med ett ekonomiskt tapp men vet inte hur stort eftersom vi inte vet hur många som väljer att vara medlemmar, säger hon.

I sin preliminära budget har Kåren räknat med att förlora 80 procent av medlemmarna. Det skulle i så fall innebära att intäkterna minskar med 2,7 miljoner kronor.

Två personer har sagts upp
För att anpassa sig till den minskade kostymen har Kåren gjort nedskärningar bland den fasta personalen. Från den 1 juli minskas de 16 heltidstjänsterna till 12,5. Två personer har sagts upp och utöver det har några anställda fått minskad arbetstid. Tjänsterna berör kårhuset och medlemsservice.

– Till viss del vägs det upp av att vi får mindre tryck på medlemsservice eftersom vi får färre medlemmar, säger Emelie Karlsson.

Likaså försvinner en halv arvoderad tjänst, från dagens 2 till 1,5.

– Vi har även slimmat på andra sätt, som att dra ner på fastighetsskötseln, och vi har ökat kraven på kårhuset och kårorganen att öka sina intäkter.

Studiebevakning och fritid
Förändringarna innebär att Kårens verksamhet delas upp i två delar – dels studiebevakningen, där Kåren ska representera alla Högskolans studenter, dels medlemsservice och olika typer av aktiviteter för dem som väljer att bli medlemmar.
     
– Som medlem får man tillgång till ungefär samma saker som i dag – och det är bra och attraktiva delar som vi vet tilltalar många. Vi har en bostadsförmedling med 800 bostäder som man får tillgång till, vi har nollningen och en rad förmåner, säger Emelie Karlsson.

Studiebevakning för alla
Kårens primära uppgift, att bevaka utbildningar och studenters rätt till inflytande, kommer även studenter utan kårmedlemskap till del.

– Vi kommer att ha ett valmöte varje år som är öppet för alla, och alla studenter kommer att kunna söka till posterna som studentrepresentanter, säger Emelie Karlsson.  

För att locka medlemmar satsar man särskilt på rabatter, både hos lokala företag och på Kårens egna arrangemang, som till exempel Kårpuben.

– Ambitionen är att man ska spara in sin kåravgift ganska snart, säger Emelie Karlsson.
Nollningen kommer att vända sig till både medlemmar och icke-medlemmar. De första tre dagarna är det öppet för alla nya studenter, men för att delta på de följande sju nollningsdagarna krävs kårmedlemskap.  
     
Marknadsföring viktigt
Både Emelie Karlsson och hennes efterträdare, Madeleine Holgersson, är överens om att information och marknadsföring är avgörande för Kårens framtid. Kåren genomförde i våras en undersökning bland studenterna för att ta reda på vad de vill ha.

– Det visade sig att de efterfrågar i stort sett det vi har i dag. Det innebär att vi bara måste bli bättre på att nå ut och presentera det, säger Madeleine Holgersson.

Till sin hjälp har Kåren en extern strateg som håller på att ta fram en marknadsföringsplan för hur föreningen framöver ska arbeta med att värva studenter.

Måste ansöka
En annan stor förändring från den 1 juli är att en studentsammanslutning måste ansöka hos ett lärosäte om att få status som studentkår. Halmstads studentkår ansökte om detta tidigare i våras, som enda förening, och i april beslutade högskolestyrelsen att den får ställning som studentkår i tre år framåt.

Några lärosäten har valt att ge särskilt verksamhetsstöd till sina studentkårer för att väga upp den väntade förlusten.

– Något sådant har inte varit aktuellt hos oss. Vi har en lite annan konstruktion här eftersom Kåren äger ett eget bolag, och vi väljer i stället att lägga ut uppdrag på Kåren, säger Högskolans förvaltningschef Inger Johansson.

Parterna har precis skrivit avtal om tre områden som Kåren ska ansvara för: att ansvara för utbytesstudenternas bostäder, att fungera som bostadssamordnare och att hantera passerkort för studenter och personal.
  
Är positiv till avskaffandet
Trots utmaningarna tycker kårordförande Emelie Karlsson att det är bra att obligatoriet försvinner.
    
– Det är principiellt fel att tvinga människor att vara medlemmar i en förening. Det här är välbehövligt för alla studentkårer. Nu tvingas vi att marknadsföra oss bättre och nå ut med vad vi faktiskt gör. Tidigare har vi inte behövt motivera vår existens på samma sätt. Men det hade varit bra med mer tid för förberedelser, säger hon.

IDA LÖVSTÅL

Fotnot. Kåravgiften blir från och med i höst 340 kronor per termin eller 600 kronor per helår.

FAKTA Kåren

Kåren är en ideell förening som äger bolaget HSK Holding. Bolaget har i sin tur två dotterbolag: Halmstads kårhus AB och HSK Fastigheter. Kåren har en omsättning på 20 miljoner kronor. Av dessa rör ungefär hälften föreningen och hälften Kårens bolag.

Kårordförande Emelie Karlsson och hennes efterträdare från 1 juli, Madeleine Holgersson, är överens om att information och marknadsföring är avgörande för Kårens framtid.
Bild: IDA LÖVSTÅL
Sidan uppdaterad 2010-06-30