Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-24

Ny avhandling om beställarkompetens vid IT-upphandlingar

Hallå där ...

... Michel Thomsen, IDE-sektionen, som har disputerat på en avhandling i informatik.

Vad handlar din avhandling om?
— Den handlar om beställarkompetens vid upphandling och utveckling av IT-system. Jag har bland annat, genom intervjuer och en fallstudie, undersökt hur beställare, systemutvecklare och utbildare förklarar begreppet "beställarkompetens". Man skulle också kunna säga att avhandlingen handlar om kunskap och kunskapsutveckling. Jag presenterar en modell i avhandlingen, som visar att en del av beställarkompetensen växer fram genom upphandlingsprocessen. Allt är inte klart från början utan behov, krav och kunskap kommer på plats i interaktionen mellan de involverade.

Vilken nytta kan dina resultat få?
— Ett resultat av forskningen är ett teoretiskt ramverk som kan bidra till ökad förståelse för beställarkompetens, hur systemutveckling kan gå till och för själva processen. Jag använder fragmentering som metafor, det vill säga som en analytisk lins för att granska och förstå arbetet med att upphandla och utveckla system. Min förhoppning är att ramverket ska uppfattas som intressant och användbart av både forskare och praktiker. Jag ser ett behov av arbetssätt och metoder som kan hålla ihop en process och som uppmuntrar interaktion och samarbete för att få till stånd kunskapsutveckling och lärande.

Fragmentering som analytisk lins — kan du förklara det?
— Jag menar att arbetet med att upphandla och utveckla IT till sin natur är fragmenterat. Det är en dynamisk process som består av många delar. I dynamiken ligger att det händer saker på vägen som får konsekvenser för arbetet. Personerna som jag har intervjuat beskriver det som att det behövs många olika slags kompetenser: förhandlingskompetens, kontraktskompetens, testkompetens ... Ingen kan allt. Aspekter som tid, rum och olika organisationskulturer påverkar också. De som har de här olika kompetenserna och som ska samarbeta kring upphandlingen sitter ofta utspridda i organisationen, eller till och med i olika organisationer.

— Om man har förståelse för detta och utgår från det, kan man också bättre förstå premisserna för upphandling och utveckling av IT. Min poäng är att utförare och beställare båda har viktiga roller och får ett gemensamt ansvar för både processen och för resultatet. Egentligen är ramverket tillämpbart på flera områden eftersom det ger stöd för att reflektera över just processer och deras natur, förutsättningar för gemensamt lärande, projektarbetssätt och projektdeltagares olika roller.

Varför har du skrivit om detta?
— IT-projekt drabbas inte sällan av olika slags problem som förseningar, spräckta budgetar och bristande måluppfyllelse. Ofta förklarar man det med "dålig beställarkompetens". Jag blev helt enkelt intresserad av det, både som begrepp och fenomen. Såvitt jag vet hade ingen tittat ordentligt på detta tidigare.

Vad gör du annars på Högskolan?
— Jag undervisar och handleder på kurser inom informatik. Jag fortsätter också min forskning. Jag har tagit kontakt med dem som jag har intervjuat i avhandlingsarbetet, eftersom jag skulle vilja göra en uppföljning av den forskningen.

Text: LENA LUNDÉN
Bild: IDA LÖVSTÅL

Michel Thomsen doktorerade nyligen.

Sidan uppdaterad 2011-05-24