Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-10-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-10-17

Startskott för fördjupat samarbete

Försvarsmaktens nya insatsförsvar med anställda soldater ställer helt nya krav men erbjuder också nya möjligheter för både garnisonen och Högskolan i Halmstad. Nu har de båda parterna tecknat en avsiktsförklaring för nya samarbeten inom områden som kompetensutveckling och karriärväxling för soldater, meritvärdering, bostäder och projektsamarbeten.

– Det nya insatsförsvaret är inte bara en försvarsreform, det är också en samhällsreform, och därför skriver vi avsiktsförklaring med Högskolan, liksom vi tidigare har skrivit med Halmstads kommun, säger Anders Svensson, ställföreträdande regementschef vid Lv 6.

Rektor Mikael Alexandersson och garnisonschef Lennart Klevensparr undertecknar en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete.

Försvarsmakten och Högskolan i Halmstad har samverkat i mer än 15 år, både i Halmstad och på nationell nivå. Närheten i samarbetet lokalt har gjort att kulturbarriärer mellan akademi och försvar har minskat väsentligt. Samarbetet har bland annat bestått i att Högskolan och garnisonen har bedrivit utbildningar tillsammans, både för personal inom Försvarsmakten och inom Högskolans ordinarie utbud.

Långsiktig intention


Men övergången från ett värnpliktsförsvar till ett frivilligt rekryterat försvar innebär också att behovet av att samarbeta förändras. Både garnisonen och Högskolan har intresse av ett fördjupat samarbete kring både utbildning, kompetensutveckling, infrastruktur och studie-/forskningsprojekt. Att teckna avsiktsförklaringen blir nu startskottet för de nya samarbetsformerna.

– Vi tar nu samarbetet ytterligare ett steg och befäster långsiktigt vår intention att samverka med Halmstads garnison, till exempel genom gemensamma forskningsprojekt. Teknikprojekt kopplade till Försvarsmaktens tekniska skola och ledarskapsfrågor är exempel på intressanta utvecklingsområden, säger rektor Mikael Alexandersson.

Ulf och Ling exempel på gemensamma utbildningar


Ledarskapsutbildningar är ett område där samarbetet har pågått sedan länge. Universitetsektorn i ledarskap, Pia Ulvenblad talade lyriskt om kursen ”Utvecklande ledarskap i fält” (ULF), där civila ledarskapsstudenter genom ett dygns utmaningar i fält får bättre självkännedom. Ledarskapslärare Magnus Möller konstaterade nöjd att ett av det gamla värnpliktssystemets samarbetsprojekt nu kommer igen i ny form: LING (ledarskap på individ- och gruppnivå) – och som kommer att ge anställda soldater/gruppchefer möjlighet att genomföra en ledarskapskurs med inriktning på grupprocesser, ledarskap, stress och motivation, kopplat till sin befattning.

– Det innebär att Försvarsmakten tar ansvar för att ge soldater och gruppchefer något med sig ut i yrkeslivet från tiden hos oss, säger Magnus Möller.

Tidvis tjänstgöring nya möjligheter till anställning i försvaret


Samtidigt som avsiktsförklaringen undertecknades vid en ceremoni fanns rekryteringsofficerare från FMTS och Lv 6 på Högskolan för att informera studenter om de nya möjligheterna till tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten vid sidan om studierna.

– Vi har fått ett positivt bemötande, säger Kristoffer Eriksson från Lv 6, som har haft ett 20-tal samtal med före detta värnpliktiga som numera är studenter vid Högskolan i Halmstad. Många av dem kände inte till tidvis tjänstgöring, så detta var ett bra tillfälle för oss att informera om det.

Text: SELMA SEDELIUS
Bild: LINDA LUNDELL

Ledarskapsutbildningar är ett område där samarbetet mellan Högskolan och Halmstads garnison har pågått sedan länge. Magnus Möller, ledarskapslärare vid Försvarsmakten, och Pia Ulvenblad, universitetslektor vid Högskolan gav några exempel och ser fram emot fortsatt samverkan och utveckling av gemensamma insatser.
Sidan uppdaterad 2011-10-17