Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-10-26

Femton punkter ska stärka humaniora

Under ett halvårs tid har idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen på rektor Mikael Alexanderssons uppdrag arbetat med en verksamhetsgenomlysning av området humaniora vid Högskolan i Halmstad. Uppdraget har varit att skissera olika tänkbara vägar att stärka humanioras position vid lärosätet samt att diskutera eventuella verksamhetsförändringar till följd av framlagda förslag.

Basen i utredningen har utgjorts av dryga 30-talet timslånga intervjuer inom och utom Sektionen för humaniora. Resultatet föreligger nu i en 95-sidig rapport ”Humanvetenskap och bildning för morgondagen”.

Johan Sundeen, som normalt sett är verksam vid Högskolan i Borås, framhåller att intervjuerna har kännetecknats av gott samtalsklimat och stor öppenhet.

– Det finns inom sektionen en betydande kreativitet ifråga om hur man kan arbeta med humanvetenskapliga ämnen och perspektiv på nya sätt. Det är en viktig resurs att ta tillvara.

Mycket känns igen nationellt

Bakgrunden till utredningen är den sårbarhet som kännetecknar humaniora i Halmstad exempelvis i form av många små miljöer, jämförelsevis lägre prestationsgrad bland studenterna, många så kallade nollpoängare och en begränsad vetenskaplig aktivitet. Utredaren är noga med att påpeka att ett antal av dessa problem ingår i ett känt nationellt mönster.

Genom serien av dialoger har underlag skapats för resonemang kring utbildning och forskning. Vidare diskuteras humaniora i förhållande till Högskolan i Halmstads profil och strategier, områdets integration vid övriga sektioner på lärosätet samt relationer till det omgivande samhället.

– Rapporten har inte ambitionen att vara en utvärdering eller att presentera några definitiva lösningar, utan vill genom att identifiera styrkor och svagheter peka på ett antal tänkbara vägar att gå och tjäna som underlag för ett fortsatt reformsarbete, framhåller Johan Sundeen.

Tio förändringsbehov identifierade ...

I utredningens avslutande del konstateras att det är uppenbart att humaniora i Halmstad har problem, men att det också står klart för utredaren att det finns inneboende potential att förlösa och att en stabilare situation kan byggas på sikt.

Johan Sundeen anser sig ha identifierat tio behov av förändring och förnyelse. Hit hör behovet av en vision och en strategi för humaniora, behovet av att vara en mera integrerad del av Högskolan i Halmstad, behovet av att stärka forskningen och behovet av att se över såväl organisation som utbildningsutbud.

... och 15 rekommendationer

Avslutningsvis presenteras fyra övergripande utvecklingsvägar och femton konkreta rekommendationer. Till de senare hör:

  1. Förstärk de samhälleliga, kulturella och humanistiska dimensionerna i profileringen av Högskolan i Halmstad.
  2. Beakta möjligheten att organisatoriskt främja ett fördjupat samarbete mellan human- och samhällsvetenskaper.
  3. Se över utbildningsutbudet efter två principer, satsa i första hand på starka ämnen/program och på discipliner med betydande integrationspotential.
  4. Genomför en strategisk rekrytering av professorskompetens till området humaniora med uppgift att bygga upp en kollektiv forskningsmiljö.
  5. Anförtro sektionen för humaniora ansvar för att arbeta med bildningsfrågor som ett liberal artsprogram och en Core Curriculum-kurs för alla studenter och alla lärare.   

Nästa steg i översynen blir att en intern arbetsgrupp vid Högskolan ska ta fram en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av området humaniora vid Högskolani Halmstad.

Johan Sundeen har gjort en analys av området humaniora vid Högskolan i Halmstad.
Bild: LINDA LUNDELL

Rapporten ”Humanvetenskap och bildning för morgondagen” är bland annat baserad på ett stort antal intervjuer med personer verksamma såväl inom som utanför Högskolan.

Sidan uppdaterad 2012-10-26