Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-02-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-02-17

Forskarskolan skapar möjligheter till tvärvetenskap

Hur gör små och medelstora medicinteknikföretag för att uppnå marknadsacceptans internationellt? Det är fokus för marknadsföringsdoktoranden Hélène Laurells forskning. Hon ingår i forskarskolan Entreprenörskap—hälsa som har bildats för att skapa tätare samverkan mellan olika forskningsområden vid Högskolan i Halmstad.

— Traditionellt brukar ett företags internationaliseringsprocess göras stegvis, och i ett läge då man redan är etablerad på hemmamarknaden. Men medicinteknikföretag följer sällan den traditionella utvecklingen, utan tänker ofta globalt redan från början, de är så kallade Born globalföretag.
 
Det menar Hélène Laurell som är doktorand i internationell marknadsföring och entreprenörskap vid Sektionen för ekonomi och teknik, SET, vid Högskolan i Halmstad, och sedan 2008 forskar med inriktning på internationaliseringsprocessen för små och medelstora företag inom hälsoteknikområdet.
 
— Medicinteknikföretag har väldigt speciella förutsättningar i jämförelse med andra typer av företag. Produktutvecklingen är ofta mycket kostsam, vilket gör att hemmamarknaden är för liten. Därför internationaliseras de ofta med detsamma. Unikt för just medicinteknikföretagen är att de även måste känna till specifika regelverk och inköpsstrukturer, vilka skiljer sig från land till land. I Sverige är sjukvården till exempel offentlig, medan den i USA är privat.

Följer uppmärksammat företag


I forskningen har Hélène Laurell bland annat följt det Halmstadsbaserade medicinteknikföretaget Redsense Medical som har tagit fram ett larm som utlöses om en vennål åker ut under dialys. Larmet har godkänts i Europa och USA, där nyckelpersonerna sedan tidigare har haft internationella erfarenheter från olika branscher.

Enligt Hélène Laurell krävs det ofta att man utöver innovativa produkter även har ett innovativt sätt att organisera sig på för att lyckas internationellt.

— Jag har följt några företag under olika faser för att se vad som skapar marknadsacceptans och hur de gör för att få ut sina produkter på marknaden. Jag har tittat mycket på teamets och nätverkens betydelse, vad de anställda har för kompetenser och olika resurser sedan tidigare. Ofta har de sedan tidigare erfarenheter från internationellt arbete och ett brett kontaktnät.

Visionerna är också viktiga i de här företagen. Du måste dessutom utbilda aktörerna på marknaden eftersom de ofta inte vet att just den här produkten behövs.
 

Tvärvetenskap berikar


Parallellt med den egna forskningen ingår Hélène Laurell i forskarskolan entreprenörskap—hälsa vid Högskolan i Halmstad.
 
— Jag blev tipsad om forskarskolan och tyckte att den lät intressant inte minst eftersom den kombinerar studier i både hälsa, entreprenörskap och teknologi vilket ligger väldigt nära min forskning.
 
Genom forskarskolan har Hélène Laurell bland annat fått läsa en tvärvetenskaplig doktorandkurs vilken sedan har följts upp med regelbundna seminarier och träffar där doktorander från olika discipliner har medverkat.

— Doktorandkursen var väldigt rolig, dels för att det blev den första kursen för mig vid Högskolan i Halmstad, dels för att man fick en bred förståelse för andra forskningsområden. I kursen ingick att vi fick diskutera och göra gruppuppgifter utifrån tre olika perspektiv — entreprenörskap/innovation, hälsa samt teknologi. Ett kursmoment var att tillsammans titta på hur man skulle kunna finansiera ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Vi fick också presentera våra olika forskningsidéer för varandra. Det var väldigt nyttigt att få berätta om sin forskning för en publik som inte kände till vad man höll på med sedan tidigare, konstaterar Hélène Laurell.
 
Hélène Laurell tycker att satsningen på en tvärvetenskaplig forskarskola är bra.
 
— Man får kännedom om olika traditioner, och det känns som en unik möjlighet att få samarbeta med kollegor från många olika områden.

Text: HANNA JOHANSSON

 
Fotnot: Begreppet Born Global kommer från en studie om små och medelstora företag som gjordes i Australien 1993, där det utmärkande var att företagen konkurrerade med stora globala aktörer redan från start, till skillnad från majoriteten små eller medelstora företag som traditionellt internationaliseras i etapper. 

Forskarskolan entreprenörskap—

hälsa


Forskarskolan entreprenörskap—hälsa bildades 2006 och var mellan 2006 och 2010 finansierad av Sparbanksstiftelsen Kronan och Högskolan i Halmstad, och leddes av professor Åsa Lindholm Dahlstrand.

Sedan 2011 är forskarskolan organisatoriskt en del av forskningsmiljön Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) och leds av professor Natalia Stambulova. 

— Det övergripande syftet är att stärka och öka samverkan mellan doktorander inom områdena innovation, entreprenörskap och hälsoteknik, säger Nicholas Wickström, universitetslektor i datorsystemteknik och en av de forskare som har varit engagerad i forskarskolan entreprenörskap—hälsa sedan starten.

Forskarskolan erbjuder dels seminarieverksamhet, dels en tvärvetenskaplig miljö där man som doktorand får möjlighet att presentera sin forskning. Bland önskemålen för framtiden finns att driva hela forskningsprojekt gemensamt.

— Det här är ett viktigt forskningsområde, inte minst sett till framtiden med en åldrande befolkning. Det behövs nya hälsotekniska lösningar och det kommer att krävas en tätare samverkan mellan discipliner som teknik, innovation, sjuk- och hälsovård, säger Nicholas Wickström som menar att det som gör forskarskolan unik är att det finns få andra mötesplatser där doktorander inom olika discipliner och ämnesområden träffas och systematiskt lär känna varandra.

— För att kunna bibehålla och utveckla det här forumet för tvärvetenskaplig forskning är det nu viktigt att forskarskolan får en långsiktig finansiering.

Hélène Laurell tycker att forskarskolan är mycket intressant eftersom den kombinerar studier i både hälsa, entreprenörskap och teknologi, vilket ligger nära hennes egen forskning.
Bild: HANNA JOHANSSON
Sidan uppdaterad 2012-02-17