Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-12-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-20

Forskning om barns delaktighet inom vården får en halv miljon kronor av Barncancerfonden

Ett forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad om svårt sjuka barns delaktighet i sin egen vård och behandling får 500 000 kronor i anslag från Barncancerfonden. Projektet är unikt genom att barnen själva deltar i forskningsprojektet – från början till slut.

– Syftet med projektet är att tillsammans med barn som behandlas mot cancer utveckla en digital tjänst som stödjer barnens delaktighet i beslut och genomförande av deras behandling, berättar Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap och projektledare för projektet.

Patienters delaktighet har under de senaste decennierna fått stor uppmärksamhet i forskning och praxis. Enligt Socialstyrelsen ska det praktiska arbetet i hälso- och sjukvården garantera patienters möjligheter att dela information, kunskap, preferenser och övertygelser med sina vårdgivare, för att på så vis stärka patienternas självständighet och förmåga att fatta välgrundade beslut.

Interaktiv och digital tjänst ska stödja barnen

Syftet med forskningsprojektet som Barncancerfonden har beslutat att finansiera med en halv miljon kronor, är att tillsammans med barn som behandlats mot cancer utveckla en mobil och interaktiv digital tjänst som stödjer barns delaktighet i hälso- och sjukvården och också undersöka om en sådan digital tjänst främjar barns upplevelse av delaktighet, hälsa och tillfredställelse med vården.

Forskarna vill också studera samband mellan främjande av delat beslutsfattande och vårdutnyttjande för barn.

Barns rätt att delta i beslutsfattande kring sin egen hälso- och sjukvård begränsas ofta av bristfälliga möjligheter att förmedla sina behov, förväntningar och värderingar och göra sin röst hörd i ett traditionellt vårdsamtal som ofta domineras av vårdgivaren och föräldern.

– Begränsningar av barns delaktighet vid möten med vården kan orsaka rädsla, oro och minskad självkänsla och det är därför viktigt att ur barnens perspektiv stödja deras inflytande i dessa möten, berättar Jens Nygren, och tillägger:

– Barn som drabbas av cancer har även efter behandlingen en stor omfattning kontakt med sjukvården under rutinmässig klinisk uppföljning och associerat till eventuella sena fysiska, psykiska eller sociala effekter från behandlingen.

Tvärvetenskapligt projekt

I projektet deltar förutom Jens Nygren också andra forskare på Högskolan i Halmstad, dels inom omvårdnad – Petra Svedberg och Eva-Lena Einberg – dels inom interaktionsdesign – Pontus Wärnestål och Susanne Lindberg.

– Projektet är unikt i sin tvärvetenskapliga karaktär och i att barn är involverade under hela forsknings- och designprocessen, såväl i problemformulering som under designprocess och utvärdering i ett vårdsammanhang, säger Jens Nygren.

Jens Nygren ska leda det tvärvetenskapliga forskningsprojektet där barnen – som projektet handlar om – är involverade under hela forskningsprocessen, från problemformulering via designprocess till utvärdering.
Bild: LINDA LUNDELL 

Sidan uppdaterad 2012-12-20