Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-03-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-03-19

Högskolan fokuserar på innovation

Högskolan i Halmstad har påbörjat en profileringsprocess mot ”det innovationsdrivande lärosätet”.

Utbildningsdepartementet har sänt klara signaler om att det är av vikt för Sveriges högskolor att profilera sig tydligare. Även KK-stiftelsen ställer krav på en tydligare profilering. I början av mars presenterade rektor Mikael Alexandersson och några kollegor Högskolan i Halmstads budgetunderlag för utbildningsdepartementet. Rapporten visar hur Högskolan är tänkt att utvecklas de närmaste tre åren.

– Budgetunderlaget är optimistiskt, framåtsyftande och är en strategisk riktningsvisare. Det visar att vi vill satsa på lärosätet, säger rektor Mikael Alexandersson.

I rapporten framgår att forskningen kommer att expandera kraftigt på Högskolan de närmaste tio åren. Lärosätets status som KK-miljö bidrar starkt till detta och blir en motor i utvecklingen. Extra satsningar kommer bland annat att göras på unga forskare, kvinnliga forskare och internationella gästforskare.

Förädla den inriktning som finns


Profileringen mot ett mer forskningstungt lärosäte handlar om att förädla den inriktning som finns sedan lång tid tillbaka där innovationsbegreppet är centralt. Men det innebär också att vidga innebörden i innovationsbegreppet. Innovation är så mycket mer än teknik och ekonomi.

– Jag tror att det finns en del föreställningar om vad innovation är och inte är, och att det bara innefattar vissa på lärosätet. Därför tycker jag att det är viktigt att poängtera att innovation gäller alla här på Högskolan, säger Mikael Alexandersson och fortsätter:

– Vi behöver vara innovativa i allt vi gör, från hur vi utformar program och kurser på grundutbildningsnivå, hur vi arbetar med pedagogik och bildningsfrågor i undervisningen, hur vi stödjer studenter genom deras studietid, hur teoribildningen runt innovationsprocesser och entreprenörskap kommer till nytta inom alla kunskapsområden, till hur informationsteknologi bidrar med ny teknik som möjliggör innovationer, och hur hälsovetenskaplig forskning är grunden för innovationer inom hälsa och livsstil, förklarar Mikael Alexandersson.

Inga stora neddragningar


Profileringen mot ett innovationsdrivande lärosäte och en starkare forskningsinriktning ställer också krav på att Högskolans organisation utvecklas för att klara alla utmaningar som detta innebär.

– För att kunna tydliggöra och förädla profileringen behöver vi prioritera, och den resan har vi redan påbörjat. Med en ekonomi i balans väntar dock inga stora neddragningar i form av permitteringar, fortsätter Mikael Alexandersson.

Många förändringar behöver dock genomföras. Ett bättre forskningsstöd håller på att utvecklas. Fler och starkare samarbeten med omvärlden behövs, exempelvis med regionen, närliggande kommuner, polisen, försvaret och näringslivet. Inte minst behöver externfinansieringen av forskningen öka.

LARS ÖSTERLIND

Sidan uppdaterad 2012-03-19