Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-10-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-09-20

Högskolan satsar på meritering för kvinnor

För att öka andelen kvinnliga professorer och docenter på Högskolan ges nu tio kvinnliga lektorer och docenter möjlighet att meritera sig genom ett särskilt meriteringsprogram för kvinnor.

Fördelningen mellan manliga och kvinnliga professorer och docenter är mer ojämn ju högre i den akademiska hierarkin man kommer. På Högskolan i Halmstad är 19 procent av professorerna kvinnor och den andelen vill Högskolan nu öka rejält.

 – Det är ett faktum att vi har färre kvinnor som är professorer och docenter och därför strävar vi efter att få en balans. Genom meriteringsprogrammet vill vi helt enkelt skapa bättre förutsättningar för kvinnor att meritera sig, säger prorektor Carina Ihlström Eriksson som är ansvarig för meriteringsprogrammet.

Motsvarande 40 procent

Tankarna på ett meriteringsprogram för kvinnor har funnits på Högskolan sedan ungefär ett år tillbaka. I enlighet med rektors strategiska satsningar för 2012–2014 avsätts totalt 3,2 miljoner kronor för programmet. I detta ingår att tio kvinnor vid lärosätet får 20 procent vardera i sin tjänst för meritering. Utöver detta ska varje sektion vid vilken den deltagande är anställd, ställa sig bakom och bidra med ytterligare 20 procent. Kvinnorna får därmed minst 40 procent i sin tjänst för att meritera sig.

Inom ramen för meriteringsprogrammet kommer åtta internat att genomföras. Syftet är att skapa ett nätverk för deltagarna och att de ska få de verktyg som de behöver i sin karriär.

– Programmet för de fyra första internaten är spikade. De sista internaten håller vi öppna för att kunna planera dem ihop med deltagarna, förklarar Carina Ihlström Eriksson som tillsammans med Kristina Örjes på personalavdelningen är ansvarig för internaten.

Till internaten har gäster bjudits in och varje gång behandlas olika teman. Vid det första internatet medverkar rektor och fakultetsnämndens ordförande Thorsteinn Rögnvaldsson, samt likavillkorssamordnare Suzanne Almgren Mason. Andra teman som tas upp under internaten är presentationsteknik, forskningsfinansiering och publicering.

Många ansökningar

Sektioner och forskningsmiljöer har under våren fått föreslå kandidater till meriteringsprogrammet. Målsättningen med programmet är att deltagarna ska kunna meritera sig vid årsskiftet 2014/2015 och att de ska bidra till lärosätets strategiska utveckling.

Vid sista ansökningsdagen, den 30 april, hade fakultetsnämnden fått in 30 ansökningar till de tio platserna.

– Det är verkligen jätteroligt att så många vill gå programmet. Förhoppningsvis får vi möjlighet att genomföra det flera gånger framöver, säger Carina Ihlström Eriksson.

Ansökningarna har under sommaren granskats av sakkunniga från åtta olika högskolor och universitet i landet. I valet av sakkunniga har bred ämneskunskap eftersträvats, samt att de sakkunniga skulle kunna granska fler än en sökande för att ge fakultetsnämnden stöd i prioriteringen.

Intern prioriteringsordning

Utöver den externa granskningen har även sektionscheferna – i samråd med forskningsmiljöerna – gjort en intern prioriteringsordning av alla sökande vid varje sektion.

– Fler än två tredjedelar av de sökande har bedömts ha mycket goda eller goda förutsättningar att uppnå den önskade akademiska nivån och i valet mellan sökande med likvärdiga förutsättningar har sektionernas prioriteringar följts, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Den 30 augusti beslutade fakultetsnämnden om sitt förslag till prioritering bland de sökande och dagen efter, den 31 augusti tog rektor det slutgiltiga beslutet om vilka som ska ingå i programmet. 

Det första internatet genomförs den 20–21 september.

– Det ska bli jätteroligt att komma i gång. Jag hoppas att det blir många intressanta diskussioner och att kvinnorna kommer att stötta varandra i den här processen. Inom en treårsperiod kommer vi att ha betydligt fler kvinnliga docenter och professorer på Högskolan i Halmstad, säger Carina Ihlström Eriksson.

LINDA LUNDELL

DELTAGARE I PROGRAMMET

Meritering till docent

  • Cecilia Björkén-Nyberg
  • Catrine Brödje
  • Vaike Fors
  • Linnea Gustafsson
  • Henrika Jormfeldt
  • Pia Ulvenblad
  • Ann-Christine Wennergren
  • Maria Åkesson ​

Meritering till professor

  • Marie Mattsson

Forskarförebild. Marie Curie, född 1867, är en av historiens främsta forskare. Hon var både kemist och fysiker och är främst känd för sin forskning om radioaktivitet, vilket gav henne Nobelpriset 1903 – som första kvinna. 1911 fick hon återigen ett Nobelpris, i kemi för upptäckten av grundämnena radium och polonium. Grundämnet curium och måttenheten Curie är uppkallade efter henne. Marie Curie avled 1934, troligen som ett resultat av den joniserande strålning hon varit utsatt för i sitt laboratorium.​

Sidan uppdaterad 2014-10-20