Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-06-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-06-20

Högskolans magisterutbildning i statsvetenskap håller hög kvalitet

Det sista ämnet som har granskats i Högskoleverkets första omgång i det nya kvalitetsutvärderingssystemet är statsvetenskap. Högskolan i Halmstad får omdömet ”hög kvalitet” på magisternivå i ämnet.

– Det känns naturligtvis mycket bra att få detta besked – och att vi får det på alla bedömda punkter. Statsvetenskap är ett betydelsefullt ämne som ingår i flera utbildningar på Högskolan, konstaterar utbildningsnämndens ordförande Ole Olsson.

Högskolan i Halmstad har också statsvetenskaplig utbildning på kandidatnivå, och där ger Högskoleverket dessvärre omdömet ”bristande kvalitet”.

– Det är ett mycket beklagligt besked och vi tar kritiken på största allvar och inleder ett analysarbete direkt för att kunna arbeta fram en åtgärdsplan så att ämnet kan utvecklas och stärkas och senast om ett år, enligt Högskoleverkets direktiv, omprövas och få ett godkänt omdöme, säger Jonna Johansson, biträdande studierektor för ämnet statsvetenskap på Högskolan i Halmstad.

Omfattande utvecklingsarbete pågår


Sektionen för hälsa och samhälle håller just nu på med en genomgripande revision av program och huvudområden och Högskoleverkets utvärderingsresultat blir en viktig del i det utvecklingsarbetet.

Granskade utbildningar i statsvetenskap och närliggande områden är sammantaget 74 stycken. Majoriteten, 44 utbildningar, får omdömet hög kvalitet. Nära 30 procent, 21 utbildningar, får bristande kvalitet som omdöme. Resterande nio utbildningar får det högsta omdömet som är mycket hög kvalitet.

Högskolan i Halmstad har nu ett år på sig att åtgärda påpekade brister.

LENA LUNDÉN

Fotnot. Nästa vecka väntas det första resultatet från Högskoleverkets granskningsomgång två, då i folkhälsovetenskap, där Högskolan i Halmstad har utbildning på kandidat- och magisternivå.

FAKTA


Under våren har Högskoleverket granskat en rad ämnen för att se hur väl lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

Utvärderingarna genomförs av externa bedömargrupper med flera ämnesexperter. Stor vikt läggs vid granskningen av hur studenternas examensarbeten uppfyller de uppsatta examensmålen för respektive utbildning.

Till grund för bedömningarna ligger också lärosätenas självvärderingar, där redovisning görs för hur man arbetar med att uppfylla examensmålen i utbildningarna. Dessutom genomförs enkäter med alumner (tidigare studenter) samt intervjuer med studenter och ansvariga för utbildningarna.

Tre omdömen ges: ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet”.

Sidan uppdaterad 2012-06-20