Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-10-11

Regeringen satsar nya forskningsmedel på Högskolan i Halmstad

Regeringen beräknar att anslaget till Högskolan i Halmstad för forskning och forskarutbildning ökar med cirka 2,5 miljoner kronor 2014. Det beskedet lämnar regeringen i dag när forsknings- och innovationspropositionen presenterades.

Den största enskilda satsningen i regeringens forsknings- och innovationsproposition är en ökning av anslagen för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor. Anslagen beräknas öka med 600 miljoner kronor 2014 och med ytterligare 300 miljoner kronor 2016. Från och med 2016 fördelas alltså 900 miljoner kronor mer per år direkt till lärosätena.

Universitets och högskolors självständiga roll är viktig, menar regeringen. De direkta anslagen skapar förutsättningar för långsiktighet i forskningen och för att göra strategiska omprioriteringar och utforska nya forskningsområden.

– Dagens besked är mycket glädjande. Vi hamnar mitt i prick i regeringens politik. Vårt lärosätes strategi och vår inriktning på innovation ligger helt i linje med både forskningspropositionen och den nationella innovationsstrategin som regeringen har fattat beslut om i dag, säger rektor Mikael Alexandersson, och lyfter fram flera delar i Högskolans verksamhet som talar för detta:

– Vårt vägval när det gäller profilering, vår KK-miljö Forskning för innovation, vårt forskningsområde innovationsvetenskap och utvecklingen av HHUAB och Science park, är alla exempel på sådant som vi har arbetat länge med och som vi nu har fått bevis för att vi ska fortsätta att bygga vidare på och förädla. 

Vetenskaplig kvalitet avgörande​

Anslagen för forskning och forskarutbildning kommer att fördelas i huvudsak utifrån den vetenskapliga kvaliteten på befintlig forskning vid respektive lärosäte. Dessutom omfördelas delar av befintliga medel. Hur mycket det totala tillskottet faktiskt blir 2014 och kommande år avgörs av utfallen på den vetenskapliga kvaliteten, betonar regeringen. I propositionen görs dock en bedömning av hur mycket varje lärosäte får baserat på dagens läge.

– Årets forskningsproposition är nästan ”jackpot” för Högskolan i Halmstad. Vi ser rejält ökade anslag för forskning och forskarutbildning till Högskolan som resultat av kvalitetspremierna. Vi arbetar redan med en extern utvärdering av vår egen forskning och samverkan som avslutas 2013. Att fokusera mer på innovation och göra utvärderingar med externa sakkunniga och styra anslagen ligger helt i linje med Högskolans strategi. Vi ser mycket positivt på detta, säger fakultetsnämndens ordförande Thorsteinn Rögnvaldsson. 

Tillskott på 2,5 miljoner kronor​

För Högskolan i Halmstads del beräknas detta sammanlagt innebära ett tillskott på cirka 2,5 miljoner kronor 2014. Det motsvarar en ökning med fem procent jämfört med 2013.

Därutöver beräknas cirka 1 miljon kronor av de nya medlen 2016 tillfalla Högskolan i Halmstad.

54 miljoner för 2013

Forskningsanslaget för Högskolan i Halmstad för 2013 är knappt 54 miljoner kronor, vilket presenterades i budgetpropositionen tidigare i höst.

Nationell innovationsstrategi

Regeringen har i dag också fattat beslut om en nationell innovationsstrategi. Syftet med den är att bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovation i Sverige med sikte på år 2020. I stretagin framgår att forskning och högre utbildning utgör en grundförutsättning för att nå visionen om ett innovationsklimat i världsklass år 2020.

Sidan uppdaterad 2012-10-11