Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-09-19

Budget gav lite mer än väntat

Budgetpropositionen för 2014 innehöll mer pengar till både grundutbildning och forskning nästa år. Samtidigt förlängs anslagsminskningen på till grundutbildning ytterligare ett år, och fortsätter nu även 2017.

Regeringens budgetproposition innehöll ett par väntade ekonomiska tillskott till Högskolan i Halmstad för 2014, men också några satsningar som inte var kända på förhand. Högskolan har fått de väntade medlen för tillfälliga satsningar på sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar. Men Högskolan har också fått medel för utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningen, för omfördelade platser inom lärar- och förskollärarutbildningarna, och för den tillfälliga satsningen på fler högskoleplatser 2013-2015, vilket var nytt när det presenterades i propositionen. Samtidigt förlorar Högskolan medel som omfördelas för satsningar på läkar- och tandläkarutbildningar, och utbyggnad av vård- och ingenjörsutbildningar vid andra lärosäten. Detta drabbar landets samtliga högskolor som inte har läkar- och tandläkarutbildningar. Men sammantaget förstärks ändå anslaget till grundutbildning 2014 vid Högskolan med knappt två miljoner kronor (kompensation för pris- och löneökning borträknad).

– Ökningen motsvarar ungefär våra förväntningar och är en bekräftelse på att regeringen sätter tilltro till högskolan och att vi tar det ansvar som förväntas för de olika utbildningssatsningarna, säger rektor Mikael Alexandersson.

När det gäller anslaget till forskning och forskarutbildning så ökar det med 2,5 miljoner, vilket jämfört med andra lärosäten är en procentuellt väldigt hög satsning. Här hamnar Högskolan i topp vad det gäller de mindre och de mellanstora lärosätena. Men inom den nettoökningen finns samtidigt också en minskning av anslaget baserat på kvalitetsindikatorer kopplat till bibliometri (mängden vetenskaplig publicering och citering).

– Det är mycket glädjande att våra forskningsanslag stärks. Men det visar också att vår satsning på forskning måste fortsätta oförtrutet, så att vi också kan förbättra våra resultat i kvalitetsindikatorerna, säger rektor Mikael Alexandersson.

På längre sikt innebär propositionen att nedskärningen av medel till grundutbildningen förlängs ytterligare ett år, så att de 2017 har minskat med 18 miljoner kronor jämfört med dagens anslag, vilket främst har med de minskande årskullarna att göra.

Text: SELMA SEDELIUS

Sidan uppdaterad 2013-09-24