Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-04-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-04-29

Forskningssamverkan ska leda till sociala innovationer

Genom ett samarbete med Malmö högskola hoppas Högskolan i Halmstad kunna få skjuts framåt i utvecklandet av sociala innovationer. Häromveckan hölls ett gemensamt inspirationsseminarium, där deltagarna bland annat besökte innovativa projekt i stadsdelen Andersberg i Halmstad.

– Vid Malmö högskola är man sedan tidigare starka inom området sociala innovationer, urbana studier och stadsutveckling – typiska områden som vi i Halmstad också vill satsa på, men där vi än så länge bara är på embryostadiet, säger Jörgen Johansson.

Han är forskningsledare för Högskolan i Halmstads forskargrupp RISP, Research on Innovation in a Societal Perspective, vid Högskolan i Halmstad, som nyligen arrangerade ett heldagsseminarium där olika forsknings- och utvecklingsprojekt på temat social innovation presenterades och diskuterades.

Samarbetet med Malmö högskola inleddes redan i höstas, då en delegation från Halmstad gästade Malmö och ett seminarium som arrangerades där.

– Nu bjöd vi in dem i syfte att fortsätta diskussionerna och tanken framöver är att vi ska kunna utveckla samarbetet ytterligare med till exempel tematräffar, säger Jörgen Johansson.


Gemensamma satsningar mellan högskola och kommun

Från Halmstads sida är man bland annat intresserad av Malmös metoder när det gäller samverkan mellan högskola och kommun.

– I Malmö har man lyckats upprätta ett bra samarbete, inte minst genom plattformen ISU, Institutet för hållbar utveckling, som bland annat satsar på gemensam utveckling av särskilt utvalda bostadsområden. För vår del vore det intressant att få ta del av de metoder man använder, till exempel för projekt i bostadsområden som Andersberg, säger Jörgen Johansson.

Han menar att sociala innovationer i stor utsträckning handlar om att hitta nya sätt att samarbeta över disciplingränserna.

– Social innovation är ett oerhört vitt begrepp i sig och kan handla om allt från hur man kan förbättra logistik till folkrörelsernas roll i samhället. Men framför allt handlar det om att samverka över disciplingränser. Vill vi till exempel satsa på forskning om hållbar stadsutveckling så måste olika aktörer och myndigheter samverka med varandra.

På Högskolan i Halmstad är man internt redan bra på att samarbeta över gränserna inom just det här området.

– Arbetsgruppen RISP är en blandning av olika discipliner där vi har utvecklat ett annorlunda sätt att se på sociala innovationer, där vi alltid försöker sätta dem i ett samhällsperspektiv. Det är något som man från Malmös sida är intresserad av att lära sig mer om, säger Jörgen Johansson.


Under den gemensamma seminariedagen deltog, förutom forskare från RISP och Malmö, även representanter för Malmö stad, representanter för Halmstads kommun, HFAB, länsstyrelsen, och Samordningsförbundet Halland.

Planer på forskningssamarbete

Utöver att inspireras av varandra, finns det förhoppningar om att inleda gemensamma forskningsprojekt inom sociala innovationer framöver.

Vid Malmö högskola finns det dels en forskarutbildning i urbana studier, och man har många kontakter och aktuella forskningsprojekt både nationellt och internationellt.

– Där hoppas vi kunna vara med på ett hörn, framöver kanske vi till och med kan söka gemensamma forskningsmedel till nya projekt, säger Jörgen Johansson.

Under den gemensamma seminariedagen deltog, förutom forskare från RISP och Malmö, även representanter för Malmö stad, representanter för Halmstads kommun, HFAB, länsstyrelsen, och Samordningsförbundet Halland.

– Utöver att det var mycket intressant att få veta mer om hur Malmö högskola jobbar i de här frågorna var det roligt att Samordningsförbundet i Hallands arbete lyftes fram, säger Gerry Andersson, funktionsansvarig för strategiskt samverkansstöd vid Högskolan i Halmstad.

Samordningsförbundet (SF) i Halland består av länets sex kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Halland samt Försäkringskassan. SF i Hallands arbete går i stora drag ut på att förenkla vardagen för människor i olika utanförskap genom att samordning av aktörernas insatser för individen.

– Man samlar olika aktörer runt individen i stället för att denne ska behöva åka runt i cirklar mellan olika institutioner. Det är ett bra exempel på social innovation, säger Gerry Andersson.

Inblick i Andersbergs innovationsprojekt

Under inspirationsseminariet fick man även ta del av grannsamverkansprojektet på Andersberg som går ut på att förbättra sammanhållningen i bostadsområdet. På lunchen besöktes projektet Det goda livet, på Anderberg. De har bildat ett kooperativ med utveckling av entreprenörskap kring bland annat matlagning.

– Vi fick även veta mer om bostadsbolaget HFAB och hur de tar socialt ansvar i utsatta bostadsområden på ett sätt som också gagnar deras egen verksamhet. Genom att medverka till att fler får jobb kan fler hyresgäster finansiera sitt boende själva och bo kvar, berättar Gerry Andersson.

Framför allt inspirerades han av samarbetet som pågår mellan olika delar av Malmö stad och Malmö högskola när det gäller utveckling av bostadsområden och stadsdelar.

– Särskilt det här med att alla parter satsar gemensamma pengar på projekten. Från Högskolan i Halmstads sida är vi intresserade av att inleda en långsiktig forskningsrelation med Halmstads kommun och andra samhällsaktörer. På så vis tror jag att lärosätets forskare kan få en mer aktiv roll i samhällsbygget, genom aktionsforskning inom olika utvecklingsområden, säger Gerry Andersson.

HANNA JOHANSSON

Gerry Andersson, funktionsansvarig för strategiskt samverkansstöd vid Högskolan i Halmstad.

Jörgen Johansson, forskningsledare för forskargruppen RISP. RISP tillhör forskningsmiljön CIEL vid Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2013-04-29