Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-12-18

Hög kvalitet för konstvetenskap och religionsvetenskap

Utbildningarna i konst- och religionsvetenskap vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet. Däremot får utbildningen i filmvetenskap omdömet bristande kvalitet och kommer att analyseras. Det visar Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering.

UK-ämbetet utvärderar kontinuerligt kvaliteten på landets högskoleutbildningar och nu har turen kommit till utbildningar i kulturvetenskap och närliggande områden. För Högskolans del handlar det om utbildningar i konst-, religion- och filmvetenskap – i samtliga fall upp till kandidatnivå.

Konst- och religionsvetenskap

I utvärderingen får Högskolans utbildningar i konstvetenskap och religionsvetenskap omdömet ”hög kvalitet”.

– Det är fantastiskt roligt. Det är starka utbildningar med kompetent personal, som både har ett stort intresse för pedagogiska frågor och för att driva forskningen framåt inom sina respektive områden, säger Catrine Brödje, chef för Sektionen för humaniora.

Filmvetenskap

Till de utbildningar som får omdömet ”bristande kvalitet” i utvärderingen hör Högskolans kandidatutbildning i filmvetenskap. Totalt fick 2 av de 11 granskade utbildningarna i landet inom filmvetenskap detta omdöme. UK-ämbetet kommer inom ett år att göra en uppföljning av utbildningarna.

Nu återstår bara UK-ämbetets utvärdering av utbildningen i historia innan Högskolans samtliga huvudämnen inom humaniora har granskats i UK-ämbetets nya system för kvalitetsutvärderingar.

– Överlag har humanioraområdet klarat sig bra i utvärderingarna. Men vi har många huvudområden i förhållande till vår storlek, och detta är något som vi just nu håller på att se över, säger Catrine Brödje.  

Syftet med utvärderingarna är att undersöka hur väl utbildningarna vid lärosätena uppfyller kraven i Högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2013-12-18