Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-10-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-10-29

Högskolans ingenjörs- och teknikutbildningar granskade

Tretton av Högskolans utbildningar i ingenjörs- och teknikvetenskap uppvisar bristande kvalitet. Detta visar Universitetskanslersämbetets senaste kvalitetsutvärdering som publicerades idag.

– Över hela landet är det många utbildningar som har fått omdömet ”bristande kvalitet”. Tyvärr gäller det även Högskolan i Halmstad, säger Veronica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad.

Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet, utvärderar kontinuerligt landets högskoleutbildningar. Den här gången var det utbildningarna inom ingenjörs- och teknikvetenskap som granskades, sammanlagt 364 examina vid 24 lärosäten. Detta är den största utvärdering som UK-ämbetet hittills utfört i det nya systemet och den första stora utvärderingen av yrkesexamina.

Nedslående resultat

Sammanlagt 108 utbildningar – ungefär en tredjedel av alla utbildningar som granskats – bedömdes som bristande. Även för Högskolan i Halmstad är resultatet nedslående. Av de sammanlagt 20 utbildningar som granskats här uppvisar 13 bristande kvalitet.

– Tyvärr är Högskolan i Halmstad ett av de lärosäten som faller sämst ut i utvärderingen. Och detta i några av de utbildningsområden som är viktiga för Högskolan, säger Veronica Gaspes.

UK-ämbetets kritik kan till stor del kopplas till systemet med dubbelexamina för högskoleingenjörer – en problematik som Högskolan delar med andra lärosäten över hela landet. I praktiken innebär detta att ingenjörerna kan få både högskoleingenjörsexamen och en teknisk kandidatexamen, vilket ställer andra krav på vetenskaplighet.

– UK-ämbetets utvärderingar kommer att vara till hjälp när vi arbetar med högskolans utbud, vi kan inte ignorera dem. Vi klarar bevisligen inte av att både uppfylla de mer yrkesrelaterade målen och de mål som ställs för generella examina. Här måste man även vara medveten om att examensarbeten inom teknik innebär att studenten gör både en teknisk konstruktion och skriver en rapport. De tekniska konstruktionerna har inte granskats i denna utvärdering, säger Veronica Gaspes.

Ett år på sig

För Högskolan i Halmstad var resultatet varierande beroende på examen. Av åtta bedömda högskoleingenjörsutbildningar bedömdes fem ha "hög kvalitet", medan de resterande fick "bristande kvalitet". Kandidatutbildningarna klarade sig sämre. Av sammanlagt sju stycken bedömdes sex ha bristande kvalitet. Sämst klarade sig magisterutbildningarna, där samtliga fyra bedömda fick "bristande kvalitet". Den enda masterutbildningen som utvärderades fick "hög kvalitet".

 Nu har de utvärderade lärosätena ett år på sig att åtgärda bristerna för att inte förlora sina examenstillstånd.

– Något som är utmärkande för Högskolan är att vi har så många teknikutbildningar och på grundnivå vill vi stärka ingenjörsutbildningarna. I fortsättningen kan vi inte erbjuda dubbla examina. På avancerad nivå måste vi göra en djupare analys för att se vad som är rimligt att erbjuda med god kvalitet, säger Veronica Gaspes, och fortsätter:

– Vi måste anpassa högskolans utbud av utbildningar till det vi klarar av. Det pågår redan vid lärosätet ett arbete för att minska utbudet av kurser och program; utvärderingen visar att detta är nödvändigt och måste fortsätta.

Mäter inte allt

Hon understryker samtidigt att UK-ämbetets utvärdering inte mäter alla aspekter av en utbildning, och att Högskolan utbildar ingenjörer som arbetslivet efterfrågar.

– Vi har exempelvis fått utmärkelsen Bäst på samverkan av Svenskt Näringsliv. Våra ingenjörsstudenter står sig bra i nationella och internationella tävlingar: flera studenter har vunnit Embedded Award, vi har kommit före andra svenska lärosäten i holländska Grand Cooperative Driving Challenge och vi har studenter i finalen för Teknik-SM, säger hon.

JOACHIM BRINK
SELMA SEDELIUS
SANDRO RELJANOVIC

Sidan uppdaterad 2013-10-29