Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-02-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-02-27

Högskolans utbildning i svenska utvärderad

Högskolan i Halmstads utbildning i svenska visar bristande kvalitet enligt en utvärdering från Universitetskanslersämbetet som presenteras i dag. I utvärderingen framhålls dock det pågående förnyelsearbetet som ”ger goda förutsättningar att utveckla utbildningen på ett bra sätt”.

Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet, utvärderar kontinuerligt kvaliteten på landets högskoleutbildningar. Den här gången var det dags för utbildningar i tyska, afrikanska och orientaliska språk, svenska och nordiska språk samt svenska som andraspråk.

För Högskolan i Halmstads del handlar det om ämnet svenska, som erbjuds upp till kandidatnivå. Totalt har 25 utbildningar i svenska och nordiska språk samt svenska som andraspråk utvärderats, fördelat på 14 lärosäten. Av utbildningarna får 15 omdömet hög kvalitet, 7 får mycket hög kvalitet och 3 bristande kvalitet. Högskolan i Halmstad får omdömet ”bristande kvalitet”.

– Det är naturligtvis ett beklagligt besked, men vi ser med tillförsikt på framtiden. När utvärderingen gjordes hade vi precis inlett ett stort utvecklingsarbete, och det lyfts också fram i utlåtandet. Arbetet med att förbättra och stärka utbildningen är redan i gång och jag ser detta som ett tecken på att vi är på rätt väg, säger Linnea Gustafsson, universitetslektor och ansvarig för Högskolans utbildningar i svenska

UK-ämbetet kommer inom ett år att göra en uppföljning av de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet.

– Svenska är ett viktigt ämne för oss och vi tar kritiken på stort allvar. Vi har ett omfattande utvecklingsarbete i gång och det är positivt att det framhålls i utvärderingen, säger utbildningsnämndens ordförande Ole Olsson.

Utvärderingen ingår i UK-ämbetets nya system för kvalitetsutvärderingar, där myndigheten granskar hur väl utbildningarna vid lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

IDA LÖVSTÅL

Fotnot. Universitetskanslersämbetet är en statlig tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige. Myndigheten har ersatt delar av tidigare Högskoleverket, som upphörde vid årsskiftet. 

Sidan uppdaterad 2013-02-27