Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-03-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-03-21

”Integrera samhälle, kultur och lärande i en ny sektion”

Integrera områdena samhälle, kultur och lärande vid Högskolan i Halmstad genom att inrätta en ny sektion. Det är ett förslag från den arbetsgrupp som har tittat på hur området humaniora och Högskolan i Halmstad kan stärkas.

– Gruppen är helt enig om att detta är det bästa både för humaniora och för Högskolan i sin helhet, säger Göran Bexell, tidigare rektor vid Lunds universitet, ledamot i högskolestyrelsen och ordförande i arbetsgruppen.

Arbetsgruppens förslag är den fjärde och sista delen i den utredning om humaniora som har pågått sedan hösten 2011. Då gav högskolestyrelsen rektor Mikael Alexandersson i uppdrag att utreda ämnesområdet humaniora och kultur och dess betydelse för Högskolan. Utredningen har bland annat bestått av en omfattande extern verksamhetsgenomlysning av området, gjord av idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen, som delvis har legat till grund för arbetsgruppens slutsatser.

– Det är mycket förändringsprocesser i gång på Högskolan och vi har nu en chans till förnyelse som kanske inte kommer igen. Vi är helt eniga om att det förslag vi nu lämnar över är det bästa sättet för humaniora att lyftas, stärkas och profileras. Det knyter även an till att Högskolan i Halmstad ska bli en enhetlig högskola med innovationsdrivande profilering – där samhälle, lärande och kultur är integrerade delar, säger Göran Bexell.

Fem sektioner blir fyra?

Enligt förslaget ska en ny sektion skapas och samla de områden som i dag ligger vid HUM, LUT och de delar av HOS som omfattar samhällskunskap, kommunikation och pedagogik. Högskolan skulle då få fyra sektioner med en ganska likartad storlek, om man ser till antal anställda och ekonomiska resurser.

– Det blir en vinst för alla – dels när det gäller innehållet, genom nya möjligheter att bygga upp förnyad och samverkande utbildning och forskning, dels för organisationen. Små sektioner är mer sårbara, både ekonomiskt och personellt, säger Göran Bexell.

På HOS skulle det handla om att flytta verksamheten inom ämnena pedagogik, statsvetenskap, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och internationella relationer, områden där arbetsgruppen anser att det finns goda skäl att samverka närmare både humaniora och lärarutbildningen. –

För LUT, som i dag har en annan indelningsgrund än övriga sektioner, är det en chans att knyta verksamheten närmare forskningen och undervisningen i pedagogik och de ämnen som ingår i lärarutbildningen, säger Göran Bexell.

Han betonar att identiteten inom de olika sektionerna, med ämnes- och forskargrupper, inte ska behöva gå förlorade. Och att forskningen ska kunna utvecklas utan att hindras av den organisation man väljer.

– Det finns ingen helt ideal organisation, men det måste finnas en organisation. Det finns alltid nackdelar med de indelningar man gör. Därför är det viktigt att få till en organisation som tillåter flöde över organisatoriska gränser. Organisationen ska inte vara avgörande för vem man samarbetar med, säger han.

Generella bildningskurser för alla studenter

Ett annat av gruppens förslag till hur humaniora kan stärkas och förnyas, och samtidigt bidra till profileringen av Högskolan i Halmstad, är att utveckla en variant av så kallad ”Liberal education” eller ”Liberal arts”. Det skulle innebära att studenter från olika sektioner läser gemensamma bildningskurser inom områden som exempelvis ”att tala, tänka och skriva”, ”lärande, kommunikation och samhälle”, ”globalisering, ekonomi och teknik” och ”vetenskap, teknologi och innovationer”.

– Alla studenter som går ut från Högskolan i Halmstad ska ha gått några generella bildningskurser. Detta tror vi ger studenterna en fördel på arbetsmarknaden, men är naturligtvis även värdefullt på det personliga planet. Vi ger däremot inga svar på hur utbildningen skulle ordnas praktiskt, det måste i så fall utredas vidare, säger Göran Bexell.

Se över utbildningsutbud och forskning

Humanioras utbildningsutbud är också något som, enligt arbetsgruppen, bör analyseras och förnyas. Detta ska göras utifrån tydliga kriterier som bestäms i förväg, till exempel söktryck, genomströmning, forskningsanknytning samt anknytning till Högskolans profil och regionens behov. Syftet är att koncentrera och profilera utbudet.

På samma sätt bör också forskningen prövas utifrån tydliga kriterier. Kanske finns det forskning som bör läggas ner, stärkas eller etableras.

– Det handlar både om en kraftsamling, att koncentrera verksamheten till starka forskningsområden, och att satsa på gränsöverskridande forskningsprojekt, säger Göran Bexell.

Information till styrelsen

Arbetsgruppen har nu lämnat sin rapport till rektor Mikael Alexandersson och högskolestyrelsen kommer att informeras om förslaget vid sitt nästa möte den 11 april. Innan dess ska det hållas informationsmöten vid de berörda sektionerna. Något beslut är det alltså inte fråga om i detta skede.

– Jag har tagit del av arbetsgruppens rapport och ser flera möjligheter i denna till att både stärka humaniora som kunskapsområde och Högskolan som helhet. Visst skulle det vara spännande att vår högskola får en unik profil nationellt om man följer gruppens förslag, säger rektor Mikael Alexandersson.

Rektor betonar att rapporten ska ses som ett första förslag på en ny organisering av delar av Högskolans verksamheten.

– Här gäller det att lyssna in ordentligt och visa hänsyn till väl fungerande strukturer. Om en förändring ska ske måste vi först i olika utredningsgrupper göra noggranna avvägningar och reda i fördelar respektive nackdelar. Och detta får ta tid! Om det blir en nyordning kan den tidigast ske nästa år eller året därpå.

IDA LÖVSTÅL

Arbetsgruppen för utveckling av en handlingsplan för förstärkning av humanioras position vid Högskolan i Halmstad består av: Ordförande Göran Bexell, Helen Fuchs (HUM), Linnea Gustafsson (HUM), Jens Lerbom (HUM), Monica Eklund (LUT), Martin Berg (HOS), Roland Thörner (IDE), Jonas Rundquist (SET), Eva Nyhammar (verksamhetschef kultur, Region Halland) och Erik Karlsson (Kåren). Ann Larsson, EKS, har varit administrativt stöd till gruppen.

BAKGRUND

Fjärde och sista steget i utredningen om humaniora

I oktober 2011 fattade högskolestyrelsen beslut om att starta en process kring området humaniora vid Högskolan i Halmstad. Uppdraget gick ut på att belysa områdets styrkor och svagheter, relationen till andra ämnesområden och betydelsen för Högskolan. Uppdraget gick till rektor, som startade en utredning i fyra steg:
1. En sammanställning av utbildningsutbudet inom humaniora, gjord av ledningskansliet.
2. En extern verksamhetsgenomlysning av området humaniora, gjord av idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen.
3. En analys av forskningen inom området avseende publikationer och bibliometri, gjord av fakultetsnämnden.
4. En tvärsektionell arbetsgrupp ska utveckla konkreta riktlinjer med syfte att stärka området humaniora och Högskolan i Halmstad (se artikeln).

Göran Bexell, tidigare rektor vid Lunds universitet och ledamot i Högskolan i Halmstads styrelse, är ordförande i den arbetsgrupp som har tagit fram förslaget. Bild: KENNET ROUNA

Sidan uppdaterad 2013-03-21