Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-10-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-01-07

Med passion för forskning och innovationsprocesser

I höstas startade Högskolan ett meriteringsprogram som ska öka andelen kvinnliga docenter och professorer. Lena Ewertsson är en av tio forskare som ingår i satsningen. Hennes forskning är inriktad på att öka den historiska och sociologiska förståelsen för innovationsprocesser, med ett särskilt fokus på medier, informations- och kommunikationsteknologier.

Högskolans meriteringsprogram för kvinnor går ut på att tio utvalda forskare under 40 procent av sin anställning får meritera sig till docent respektive professor samtidigt som de träffas regelbundet inom nätverket: internat två gånger per termin.

– Vi har redan hunnit lära oss otroligt mycket bara på de första två utvecklingsinternaten. De har varit väldigt lyckade, säger Lena Ewertsson.

Hon ansökte om en plats i programmet av flera anledningar.

Bland annat vill Lena Ewertsson bidra till en närmare dialog mellan olika teorier och perspektiv från olika områden och traditioner för att mer allomfattande kunna fånga innovationsprocesser i relation till olika gränser, mål och kontexter.

– Jag har också förhoppningar om att kunna bedriva forskning och undervisning som kan bidra till ny kunskap om hur innovationsprocesser både kan användas för att skydda och bevara gamla traditioner och mönster och stimulera framväxten av nya marknader, främja ekonomisk tillväxt och förbättra – eller hota – hälsa och människors livskvalitet.

”Häftiga samarbeten”

Lena Ewertsson hoppas också att hon genom meriteringsprogrammet kan hjälpa till att stärka Högskolan både på sektionsnivå och som helhet.

Hon berättar att hon tidigare bara kände till någon enstaka av de andra forskarna som deltar i programmet och att hon bara hade knapphändiga kunskaper om hur de andra sektionerna fungerade.

– Jag märker vilka häftiga samarbeten över sektionsgränserna, både inom forskning och inom utbildning, som deltagandet i det här programmet kan leda till. Vi har redan hittat gemensamma trådar och har till exempel börjat prata om hur vi kan gästföreläsa hos varandra. Eftersom utvecklingsinternaten bara hålls två gånger per termin ska vi även träffas över lunch framöver för att det inte ska gå så lång tid mellan gångerna och så ska vi utveckla en intern webbsida där vi samlar information om vårt arbete, berättar hon.

Under det senaste internatet i november stod presentationsteknik på schemat – allt från hur man får till en bra powerpointpresentation till hur man tar plats i ett rum och använder sin kropp och röst som instrument för att kommunicera sin forskning.

– Jag blev varse en massa saker både om mig själv och om andra när det gäller kommunikation. Hur vi interagerar och framför våra budskap är väldigt avgörande för hur väl vi lyckas fånga vår publik, och mycket sitter i kroppsspråket. Vi signalerar hög– eller lågstatus utan att ens tänka på det.

Forskade om tillblivelsen av TV3 och TV4

Lena Ewertsson gjorde sin grundutbildning vid Linköpings universitet där hon disputerade inom tema teknik och social förändring år 2001.

– Redan på gymnasiet hade jag ett särskilt intresse för relationen mellan media och demokrati. Men att min avhandling kom att handla specifikt om TV kan spåras till min tid som student på Linköpings universitet åren 1985–1990. Under studentåren slutade jag av olika anledningar att titta på tv.

Lena Ewertsson kom att ägna särskild uppmärksamhet åt introduktionen av TV3 eftersom hon genom Televerkets arkiv råkade få tillgång till material som egentligen var sekretessbelagt. I arbetet med sin avhandling fick hon även tillgång till information om processer och händelser som ledde till att TV4, efter en kortare tid som satellitkanal, hösten 1991 fick monopol att sända reklamfinansierad TV i det statliga marknätet i Sverige. Detta kom att utgöra fokus för Lena Ewertssons andra bok.

Studerar trojanska attacker och cybercrime

Sedan 2010 jobbar Lena Ewertsson på Högskolan i Halmstad. Hon är också knuten till två forskargrupper vid Handelshögskolan i Göteborg. 

Just nu studerar Lena Ewertsson frågor och processer kopplade till termer som 'e-säkerhet', 'hacking', ’trojanska attacker’ och 'cybercrime'. 

– En av mina forskningsfrågor är: vad gör banker i praktiken när de försöker hantera (o)säkerhet relaterat till transaktioner av pengar via internet och relaterade tekniker, tjänster och nätverk? Ett projekt som jag har kunnat starta i år tack vare finansiering från Internetfonden.SE och Wallanders & Tom Hedelius Stiftelse.

Från teve till banker

Hon har redan fått tillträde till, och börjat samla material för studien inom två stora nordiska bankkoncerner: Nordea och Danske Bank.

– Eftersom ämnet är oerhört känsligt och inkluderar banksekretess har jag fått skriva på en särskild ’disclosure-agreement’ som bland annat innebär att min huvudkontakt på respektive bank måste läsa allt jag skriver innan det publiceras. Även i min tidigare forskning har jag varit tvungen att hantera material som varit sekretessbelagt eller på annat sätt känsligt.

Karriär och familj måste gå att kombinera

Högskolans meriteringsprogram för kvinnliga forskare syftar till att skapa en jämnare könsfördelning bland forskare inom akademin.

– Jag efterlyser fler kvinnliga förebilder och då gärna flera framstående kvinnor som visar att det går att kombinera yrkesambitioner och passion för forskning och undervisning med barn och familj.

Lena Ewertssons man är också forskare, vilket har sina fördelar.

– Min man har förståelse för att jag älskar mitt jobb. Jag är en sådan akademiker som skulle kunna jobba jämt om jag inte hade haft familj. Men, man, barn och hund påminner mig på diverse olika sätt om att det finns andra saker i livet än att forska och skriva artiklar och böcker!

HANNA JOHANSSON

Fotnot. Lena Ewertsson avled i oktober 2014.

Lena Ewertsson, är docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes forskning är inriktad på att öka den historiska och sociologiska förståelsen för innovationsprocesser, särskilt vad gäller medier, informations- och kommunikationsteknologier.
Bild: CHRISTEL LIND

Sidan uppdaterad 2014-10-20