Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-02-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-02-15

Rektor spår en ljus framtid: ”Högskolan i Halmstad tar höjd”

– Det går bra för Högskolan i Halmstad. Vi har en budget i balans och vi har goda förutsättningar att klara de utmaningar och uppgifter som vi står inför de kommande åren, konstaterar rektor Mikael Alexandersson i såväl årsredovisningen för 2012 som i budgetunderlaget 2014–2016.

Årsredovisningen och budgetunderlaget är två viktiga dokument som varje år i februari tillställs regeringen. Det första är en summering av verksamheten föregående år. Det andra en ambition och viljeyttring inför kommande år, och där Högskolan i Halmstads målsättning är tydlig: Högskolan har ambitionen att inom snar framtid vara ledande i Sverige på innovationsdrivande forskning som sker i samproduktion och samverkan med omgivande samhälle.

Högskolan i Halmstad är en mindre högskola i det svenska högskolelandskapet men har potential att bli ett av Sveriges ledande lärosäten inom innovation, samverkan och samproduktion. Högskolans trettioåriga historia kännetecknas av entreprenörskap, innovationskraft och förmåga till samverkan med såväl näringsliv som med offentlig sektor. Dessa karaktärsdrag har förstärkts under de senaste åren.

– Nu sker en förskjutning av lärosätets huvudfokus: från att vara en högskola dominerad av grundutbildning med några få öar av forskning, till en högskola där forskning är en betydande och profilerande del av verksamheten. Vi har i dag en fördelning där grundutbildning står för 70 procent av verksamheten och forskning för 30. Vår ambition är att öka andelen externa forskningsmedel från dagens 50 procent till 67 procent, vilket gör att fördelningen i stället skulle bli 60 procent grundutbildning och 40 procent forskning, säger Mikael Alexandersson.

”Strategiskt, fokuserat och profilerat”

Arbetet med att systematiskt utveckla ett skarpt, tydligt och attraktivt lärosäte vad gäller utbildning och forskning fortsätter under kommande budgetperiod, 2014–2016. Det handlar om att ytterligare spetsa och profilera existerande utbildningsområden och forskningsmiljöer men också att stödja utbildnings- och forskningsmiljöer som på sikt kan bli excellenta.

– I och med uppdraget från KK-stiftelsen att vara KK-miljö har vi unika möjligheter att binda samman utbildning, forskning, samverkan och innovation till en nationell unik kunskapskedja. Vi genomför också en rad strategiska satsningar för att stärka lärosätets samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Exempel är

klusterutveckling inom hälsoteknik och elektronik, där Högskolan är en stor aktör som har bidragit på flera sätt, säger Mikael Alexandersson.

Profilerad forskning

Högskolans KK-miljö – Forskning för innovation – fokuserar på utveckling av och samverkan mellan

forskningsmiljöerna inom de utpekade styrkeområdena informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Satsningen kommer att genomsyra lärosätets forskningsverksamhet, i allt från rekrytering av forskare,

investeringar i framtida forskningsmiljöer, utbildning på forskarnivå och avancerad nivå till hur system för implementering av forskningsresultat och stödjande av innovationer utformas. Under 2013 genomför Högskolan en egeninitierad utvärdering av all forskning och samverkan i forskning över hela lärosätet. Utvärderingen benämns Assessment of Research and Coproduction 2013, ARC13.

– Resultatet av den kommer att utgöra grund för framtida satsningar inom forskningen, säger rektor.

Profilerat och fokuserat utbildningsutbud

Under kommande budgetperiod profileras och koncentreras utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå ytterligare. De senaste årens neddragningar av utbildningsutbudet har inneburit att lärosätet har avvecklat ett antal huvudområden, erbjuder färre utbildningsprogram och färre fristående kurser. Högskolan i Halmstad har i dag högt söktryck men arbetar målinriktat för att öka andelen förstahandssökande.

– Här är rätten till civilingenjörsexamen, som vi har lämnat in en ansökan om, oerhört central för lärosätets utveckling och profilering. En intressant aspekt av detta är en möjlig kombinerad civilingenjörs- och lärarutbildning. Vi har också genom samverkansavtal med Region Halland och halländska kommuner säkerställt tillgången till verksamhetsförlagda utbildningsplatser (VFU), vilket skapar attraktivitet, konstaterar Mikael Alexandersson.

För att bättre möta studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov vill Högskolan gärna öka antalet studenter inom högskoleingenjörsutbildningarna, civilekonomutbildningarna, sjuksköterskeutbildningarna och förskollärarutbildningen. Exempel på andra program som också svarar mot arbetsmarknadens behov är det nya Samhällsanalys och kommunikation samt Organisation och ledning av arbete och välfärd.

Under 2013 introduceras ”tema hälsoinnovation” som utbildning för studenter vid nio olika utbildningsprogram. En utveckling av detta är planerna på ett nytt program inom hälsoteknik och hälsoinnovation. Inom idrottsområdet kompletteras nuvarande program med ytterligare inriktningar på samverkan med såväl regionala som nationella intressen. Vidare pågår – med stöd i regionen, kommuner och länsstyrelser – diskussioner om att utveckla ett kandidatprogram med inriktning på katastrofundsättning. Den pågående översynen av humaniora syftar till att stärka området vid lärosätet. Utöver detta pågår satsningar vid lärosätet för att ytterligare stärka internationaliseringen och för att öka antalet betalande studenter.

Strategiska satsningar inom samverkan

Högskolan i Halmstad genomför en rad satsningar för att stärka lärosätets samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Under 2013 skrivs ytterligare samverkansavtal med externa intressenter.

– Ett bevis för att vårt strategiska arbete ger frukt, är den rapport som Svenskt näringsliv presenterade i onsdags, som visar att Högskolan i Halmstad är bäst på samverkan med arbetslivet i högskoleutbildning. Av de 100 bästa utbildningarna hör tio procent till Högskolan i Halmstad. Sex av de tio bästa utbildningarna inom teknikområdet finns på Högskolan i Halmstad, säger rektor.

Högskolan förvaltar Science Park Halmstad tillsammans med Halmstads kommun genom det helägda holdingbolaget Högskolan i Halmstads Utvecklings AB. Högskolan har initierat en utveckling av verksamheten med fokus på forskning, utbildning och ökad interaktion med näringsliv och offentlig sektor, till en så kallad Innovation Park. Efter en utredning under 2012, tas under 2013 ett koncept fram tillsammans med Halmstads kommun, övriga kommuner i länet, Region Halland och näringslivet för att etablera en forskningsnära innovationspark under 2014.

Lokalytan ska minskas

Lärosätets lokalförsörjningsplan håller på att revideras för att möta framtida utbildnings- och forskningsbehov. Lokalytan beräknas att minska med cirka 10 procent under perioden 2014–2016. Andelen lokalkostnader beräknas minska från nuvarande 15 procent av total kostnadsmassa till cirka 13 procent år 2016 och lokalytan beräknas till cirka 45 000 m2.

Högskolan i siffror

I februari varje år lämnar Högskolan sin årsredovisning för föregående år till regeringen. Här är några nyckeltal:

Grundutbildning
Lärosätet står inför en nedgång av studieplatser de närmast kommande åren vilket beror på minskadeårskullar i samverkan med regeringens budgetproposition (BP) 2013/2014 som medför minskade resurser i form av sänkt takbelopp. En minskning är planerad med cirka 19 miljoner kronor från 353 miljoner kronor 2013, till 334 miljoner kronor 2016.

Grundutbildningsvolymen beräknas att minska ytterligare med cirka 300–400 helårsstudenter (hst) under kommande treårsperiod för att komma i ekonomisk balans 2016. Inför 2016 beräknas cirka 4 800–4 900 hst jämfört med dagens nivå på cirka 5 200 hst. Som mest har Högskolan i Halmstad haft knappt 6 100 hst (år 2010).

– Det är högprioriterat att vi uppnår balans och inte överproducerar vilket har skett kraftigt de senaste åren. Lärosätet har sedan flera år uppnått maximalt sparande av överprestationer till ett värde av cirka 35 miljoner kronor. Så kan vi inte fortsätta, understryker rektor.

Forskningsanslaget, som i dag är cirka 52 miljoner kronor, beräknas öka enligt forskningspropositionen från i höstas (2012/13:30) med cirka 2,5 miljoner kronor per år de närmaste budgetåren.

Myndighetskapitalet, som uppgår till cirka 73 miljoner kronor kommer till viss del att användas enligt en föreslagen projektplan för 2013–2014. Projektplanen innehåller bland annat forskningsområdesutveckling, kompetenshöjning för kvinnliga forskare, postdoc-forskare respektive gästprofessorer samt projekt för att öka andelen förstahandssökande.

– Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det nu när vi precis har påbörjat ett nytt verksamhetsår, känns tryggt och stabilt. Vi har förutsättningar att klara de utmaningar och uppgifter som vi står inför såväl 2013 som vidare framöver, konstaterar rektor Mikael Alexandersson.


Fakta

HÖGSKOLAN I HALMSTAD I SIFFROR


 • Studenter i utbildningen: 5 234 (hst¹)
 • Prestationsgrad: 84 procent
 • Antal studenter: 9 293
 • Antal examina, utbildning: 1 517²
 • Antal professorer: 41
 • Antal doktorander: 74 (20)³
 • Antal doktorsexamina: 3 (1)³
 • Antal licentiatexamina: 1 (0)³
 • Antal anställda: 582 månadsanställda
 • Omsättning grundutbildning: 375,3 miljoner kronor
 • Omsättning forskning: 112,4 miljoner kronor
 • Omsättning totalt: 487,7 miljoner kronor

¹ helårsstudenter.
² avser utfärdade examina på grund- och avancerad nivå.
³ avser såväl doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad som doktorander antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet. Antalet inom parentes avser doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2013-02-15