Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-12-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-12-03

Studenter prisas för uppsatser om funktionshinder

Fyra studenter vid Högskolan i Halmstad fick i dag ta emot stipendier från Halmstads kommun för examensarbeten som behandlar frågor inom funktionshinderområdet. Totalt delades 20 000 kronor ut. 

Högsta summan, 10 000 kronor, fick Helena Taubner för sitt magisterexamensarbete ”Dyslexi, stigma och internet – en netnografisk studie av nätbaserad kommunikation hos personer med dyslexi”. Uppsatsen är skriven i ämnet handikappvetenskap. Enligt stipendienämnden är den ”ett pionjärarbete genom att den lyfter fram användandet av nya medier utifrån ett funktionshinderperspektiv”.

Jane Hawes fick ett stipendium på 6 000 kronor för sitt magisterexamensarbete ”Sending a message into outerspace – communication between nonverbal, intellectually disabled adults with ASD and the people around them. How it works and how it can be improved”. Uppsatsen är på avancerad nivå i ämnet handikappvetenskap.

Elin Salomonsson och Amanda Frejd har läst Biomekanikprogrammet. Deras examensarbete fick ut på att utveckla ett hjälpmedel som ska underlätta matlagningen för rullstols- och rullatoranvändare. För detta belönas de nu med 4 000 kronor. Stipendieutdelare var Ann-Charlotte Westlund.

Elin Salomonsson och Amanda Frejd fick ett stipendium på 4 000 kronor för sitt examensarbete i biomekanik ”Sit and Go – ett hjälpmedel som underlättar för rullstolsanvändare vid matlagning ”. Examensarbetet är på grundnivå.  

Stipendieutdelningen ägde rum på tisdagseftermiddagen i Bærtlingsalen på Högskolan i Halmstad. I anslutning till utdelningen höll Mårten Söder, en av Sveriges främsta handikappforskare, en föreläsning med titeln ”Funktionshinder i ett föränderligt samhälle”. 

Stipendierna har delats ut av Halmstads kommun sedan 2001. Prisutdelare var kommunfullmäktiges ordförande Ann-Charlotte Westlund. 

Stipendienämnden, som har utsett 2013 års stipendiater, har bestått av kommunfullmäktiges ordförande Ann-Charlotte Westlund, Halmstads kommuns socialchef Hans-Jörgen Wahlhed och Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap vid Högskolan. 

Text och bilder: IDA LÖVSTÅL

Stipendienämndens motiveringar

Helena Taubner, 10 000 kronor.
Motiveringen lyder: ”Uppsatsen är ett pionjärarbete genom att lyfta fram användandet av nya medier utifrån ett funktionshinderperspektiv. Genom att förtjänstfullt presentera och analysera intervjuer med personer med dyslexi och deras användande och erfarenheter av kommunikation på nätet bidrar arbetet med ny viktig och intressant kunskap. Arbetet, som är välskrivet och teoretiskt mycket gediget förankrat, tillför ny kunskap som är välbehövlig ur såväl praktiskt som vetenskapligt perspektiv. Uppsatsen är därmed ett viktigt tillskott till vår förståelse av personer med funktionsnedsättning och deras användning av sociala medier.

Jane Hawes, 6 000 kronor.
Motiveringen lyder: ”Vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och avsaknad av traditionell verbal kommunikation är en liten men mycket viktig grupp som ofta förbises i forskning och praktik. Det är betydande utmaning att förstå och förbättra de kommunikationsuttryck som finns och i uppsatsen har denna utmaning antagits. Genom intervjuer med omsorgsgivare har viktiga faktorer för att förstå och utveckla kommunikationen identifierats, resultat som är av stort värde för de personer som berörs, liksom för närstående och personal, och utgör ett betydelsefullt bidrag till den begränsade vetenskapliga kunskapen på området.”

Elin Salomonsson och Amanda Frejd, 4 000 kronor.
Motiveringen lyder: ”Examensarbetet kombinerar ingenjörskunskap med hälso- och funktionshinderkunskap i utvecklandet av ett hjälpmedel med syfte att stimulera ökad självständighet och minskat beroende för personer med rörelsehinder. Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med brukare för att optimera användbarheten och resulterat i ett lyckat exempel på en produkt som underlättar vardagstillvaron.”

Helena Taubner belönades med stipendium på 10 000 kronor för sin uppsats om nätbaserad kommunikation hos personer med dyslexi.

Jane Hawes fick ett stipendium på 6 000 kronor för sitt magisterexamensarbete i handikappvetenskap.

Efter stipendieutdelningen höll Mårten Söder, professor emeritus i sociologi med inriktning handikappforskning, en föreläsning om funktionshinder i ett föränderligt samhälle.

Sidan uppdaterad 2013-12-03