Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-01-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-12-20

Unika utbildningar lockar studenter till Högskolan

Högskolans unika utbildningar är det främsta skälet till att studenter väljer att studera i Halmstad. Det visar Högskolans årliga rekryteringsenkät, som i år besvarades av drygt 1 200 studenter. 

– Flera av Högskolans utbildningar kännetecknas av innovativa ämneskombinationer och inriktningar. Det är positivt att våra unika utbildningar för första gången är den främsta anledningen till att studenterna väljer Högskolan i Halmstad, säger Niclas Rosander, marknadsförare vid Högskolan i Halmstad.

Ett sätt att få veta studenternas bakgrund

Högskolan i Halmstad genomför varje höst en så kallad rekryteringsenkät. Den är ett sätt att få information om varför studenterna har valt att läsa vid Högskolan i Halmstad, vad de har för bakgrund och hur de har fått information om Högskolan.

Enkäten, som har genomförts sedan 2002, delas främst ut till studenter vid Högskolans nybörjarprogram, det vill säga program som inte har behörighetskrav i form av tidigare högskoleutbildning. 

Unika utbildningar och Halmstad som stad

Enkäten visar att det vanligaste skälet att studenterna valde Högskolan i Halmstad var att man ansåg att utbildningen var unik. En tredjedel av studenterna angav detta skäl, den högsta noteringen för detta alternativ under de år enkäten har genomförts.

En lika stor andel angav alternativet att man kan bo kvar på hemorten som skäl. Den näst därefter vanligaste anledningen till att studenterna sökte till Högskolan är Halmstad som stad.

En lagom stor högskola

En betydande andel angav också att man sökte sig hit på grund av att Högskolan i Halmstad är en lagom stor högskola, att det finns goda pendlingsmöjligheter till hemorten liksom att man har familj och vänner som bor eller studerar här.

Att Högskolan i Halmstad har goda kontakter med näringslivet verkar få större betydelse för studenter när de söker sig hit, i årets undersökning anger 7 procent detta vilket är den högsta noteringen för detta alternativ under de år enkäten har gjorts.

Studentlivet får högt värde

Studentlivet vid Högskolan får också ett högt värde – 15 procent anger detta som skäl till sitt val, vilket är nästhögst notering för detta alternativ.

Sammanlagt har 1 214 studenter svarat på årets enkät vilket är en liten ökning i antalet svar från föregående år. Svarsfrekvensen är den högsta sett till de senaste fem åren i undersökningens historia. I årets undersökning har 84 procent av studenterna på nybörjarprogrammen svarat på enkäten. Någon från samtliga nybörjarprogram vid Högskolan har besvarat enkäten. 

Kommer från arbete och gymnasiestudier

Ungefär hälften av respondenterna har arbetat innan påbörjade programstudier vid Högskolan. Näst vanligast är att man kommer från gymnasiestudier. Det är allt fler som kommer direkt från gymnasiestudier, en fördubbling sedan undersökningen startade 2002, från 10 procent till årets notering på 19 procent.

Andelen som kommer från komvuxstudier och tidigare studier vid Högskolan har minskat över tid. 63 procent av respondenterna angav att de har sökt den utbildning de nu läser vid Högskolan i förstahand. 

www.hh.se främsta informationskälla

Över hälften av respondenterna har främst använt sig av www.hh.se för att hämta information Högskolan. Även externa sidor som antagning.se och studera.nu används flitigt.

Ungefär en fjärdedel av respondenterna har främst använt sig av vänner som redan läser vid Högskolan samt utbildningskatalogen. Betydligt fler använde sig av utbildningskatalogen förut.

IDA LÖVSTÅL och JOHANNES SANDÉN

Högskolans unika utbildningar och staden Halmstad är de två viktigaste skälen till att studenter har sökt till Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2014-01-21