Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-10-22

Bristande kvalitet för utbildningar till specialistsjuksköterska

Högskolans utbildningar till specialistsjuksköterska visar bristande kvalitet, enligt en utvärdering från Universitetskanslersämbetet som presenteras i dag. Ett omdöme som delas med nästan 60 procent av de granskade utbildningarna.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har granskat landets högskoleutbildningar till specialistsjuksköterska, samt generella examina på avancerad nivå inom vårdvetenskap och omvårdnad.

För Högskolan i Halmstads del handlar det om sju specialistsjuksköterskeutbildningar med olika inriktningar. Samtliga av dessa får omdömet bristande kvalitet.

Hälften av utbildningarna ska avvecklas

Fyra av de sju granskade utbildningarna tog Högskolan redan i somras beslut om att inte längre erbjuda. Detta som ett led i lärosätets strävan att koncentrera och profilera utbildningsutbudet, samt tydligare anknyta till lärosätets forskning.

– Dagens besked är givetvis tråkigt och vi kommer att analysera rapporten noggrant. Samtidigt är vi medvetna om de brister som förs fram och vi har sedan ett år tillbaka flera förändringsprocesser gång. Ett exempel är att vi från nästa år koncentrerar vårt utbud och endast behåller de specialistsjuksköterskeutbildningar inom områden där vi har egen forskning. Vi har även ökat andelen disputerade lärare, infört krav på att handledare ska vara disputerade och formerat en intern etikprövningsgrupp som granskar studentarbetena. Så vår förhoppning är att vi ska ligga bra till i uppföljningen om ett år, säger Anders Nelson, chef på Sektionen för hälsa och samhälle.

Bristande kvalitet för 60 procent

UKÄ har totalt granskat 134 utbildningar till specialistsjuksköterska och generella examina på avancerad nivå inom vårdvetenskap och omvårdnad. Av utbildningarna får 48 omdömet hög kvalitet, 7 mycket hög kvalitet och 79 bristande kvalitet.

– Utvärderingen visar att nästan 60 procent av de granskade utbildningarna får omdömet bristande kvalitet. Det kan alltså finnas ett grundläggande strukturellt problem som måste utredas. Vi tar detta på stort allvar, säger Anders Nelson.

UKÄ kommer inom ett år att göra en uppföljning av de utbildningar som har fått omdömet bristande kvalitet.

Sjuksköterskeprogrammet håller hög kvalitet

I februari presenterade UKÄ granskningar av landets sjuksköterskeutbildningar på grundnivå. Högskolan i Halmstads utbildning fick då omdömet hög kvalitet.

Utvärderingarna ingår i UKÄ:s system för kvalitetsutvärderingar, där myndigheten granskar hur väl utbildningarna vid lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

Text: IDA LÖVSTÅL
Bild: CHRISTER JÄRESLÄTT

Fakta

Högskolan hade då utvärderingen genomfördes sju specialistsjuksköterskeutbildningar med olika inriktningar: distriktssköterska, psykiatri, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, intensivvård, operationssjukvård, anestesisjukvård och ambulanssjukvård. De fyra sistnämnda kommer inte att erbjudas från och med vårterminen 2015. Högskolan har även en specialisering inom ögonsjukvård, som inte är med i UKÄ:s granskning.

Sidan uppdaterad 2014-10-22