Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-02-27

God ekonomi och ökad andel forskning

Högskolan i Halmstads ekonomi är fortsatt god. Samtidigt fortsätter arbetet med att göra verksamheten mer forskningsintensiv. Det är två av de slutsatser som kan utläsas ur 2013 års årsredovisning och budgetunderlaget för 2015–2017.

– Årsredovisningen visar att Högskolan i Halmstad, till skillnad mot många andra lärosäten i landet, har en god ekonomi i balans. Vi ligger mycket nära takbeloppet, vilket är glädjande, säger rektor Mikael Alexandersson.

Högskolan omsatte 501 miljoner kronor under 2013. Resultatet var positivt: 0,4 miljoner kronor.

”Visionernas år”

2013 var på flera sätt ett intensivt år för Högskolan. Bland annat införde lärosätet en ny forsknings- och utbildningsstrategi för åren 2013–2020. Dessutom inrättades den nya forsknings- och utbildningsnämnden.

– Förra året var visionernas år. Ett av våra mål är att ännu tydligare knyta samman utbildning, forskning och samverkan på lärosätet. Forsknings- och utbildningsstrategin utgör grunden för detta arbete. Forsknings- och utbildningsnämnden tar ett samlat ansvar för all utbildning och forskning, säger Mikael Alexandersson.

Forskningens ekonomiska resultat var nära balans enligt budget då lärosätet aktiverat cirka åtta miljoner kronor från myndighetskapitalet enligt tidigare beslut för strategiska satsningar. Högskolan förfogar dessutom över oförbrukade forskningsbidrag till ett värde av 30 miljoner kronor.

Grundutbildningen fick ett överskott på tio miljoner kronor, vilket hade flera orsaker: dels kom ett oväntat tilläggsanslag och dels har sektionerna varit återhållsamma under året. Dessutom ökade antalet betalande studenter vilket genererade intäkter på tio miljoner kronor – dubbelt så mycket som föregående år.

Under 2013 fick Högskolan även rätt att utfärda civilingenjörsexamen. Att organisationen Svenskt Näringsliv rankade lärosätet som ”bäst på samverkan” var en annan positiv nyhet.

Samverkan rätt satsning

Under 2013 genomfördes ARC13 (”Assessment of Research and Coproduction 2013”) – en omfattande extern utvärdering av Högskolans forskning och samproduktion. ARC13 krävde mycket av forskningsmiljöerna, men visade i slutändan på både styrkor och svagheter. Bland annat konstaterades att över hälften av den forskning som bedrivs vid lärosätet håller en internationell nivå.

– Vi lärde oss mycket av ARC13. En av utvärderingens slutsatser var att de forskargrupper som utvecklats i nära samarbete med industri och samhälle håller mycket hög kvalitet i sin forskning. Det visar att Högskolans satsning på samverkan varit helt rätt, säger rektor Mikael Alexandersson.

2013 visade även på utmaningar. Exempelvis ligger lärosätet efter i rekryteringen av forskare och antalet publicerade artiklar är för lågt. Dessutom minskar andelen disputerade lärare. Även Universitetskanslersämbetets negativa omdömen om flera av Högskolans utbildningar kommer att påverka det kommande arbetet.

Framtid med forskning och innovation

Budgetunderlaget är ett strategiskt dokument som används i dialog med Utbildningsdepartementet, och som visar hur Högskolan planerar att disponera sina tillgångar under nästföljande treårsperiod.

I budgetunderlaget för 2015–2017 beskrivs hur lärosätet kommer att anpassa sig till grundutbildningens minskade anslag som presenterades i budgetpropositionen för 2014. Ett resultat blir att antalet studenter kommer att minska. Men samtidigt kommer andelen forskning vid lärosätet att öka, liksom forskningsfinansieringen.

– Det långsiktiga målet är att förhållandet forskning–utbildning ska ligga på 40–60. Vi fortsätter dessutom vår satsning på att bli ett av Sveriges ledande lärosäten inom innovation och samverkan – ett område där vi redan utmärker oss, säger rektor Mikael Alexandersson, och fortsätter:

– Detta arbete hade varit helt omöjligt utan det fantastiska arbete som Högskolans anställda dagligen utför. Jag vill därför avsluta med att tacka medarbetarna för deras goda insatser.

JOACHIM BRINK

Högskolan i Halmstad i siffror 2013

 • Helårsstudenter i utbildningen: 5 113 (hst¹)
 • Prestationsgrad: 86 procent
 • Antal studenter: 9 153
 • Antal examina, utbildning: 1 256²
 • Antal professorer: 47
 • Antal doktorander: 90 (30)³
 • Antal doktorsexamina: 9 (2)³
 • Antal licentiatexamina: 1 (0)³
 • Antal anställda: 581 månadsanställda
 • Omsättning grundutbildning: 386,8 miljoner kronor
 • Omsättning forskning: 114 miljoner kronor
 • Omsättning totalt: 500,8 miljoner kronor

¹ Helårsstudenter.

² Avser utfärdade examina på grund- och avancerad nivå.

³ Avser såväl doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad som doktorander antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet. Antalet inom parentes avser doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad.

Högskolans ekonomi är fortsatt god, visar årsredovisningen för 2013.

Sidan uppdaterad 2014-02-28