Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-12-19

Högskolan agerar mot upplevd diskriminering

En fjärdedel av de 25 kvinnliga doktorander som besvarade årets doktorandbarometer vid Högskolan i Halmstad har upplevt sig diskriminerade under forskarutbildningen. Samtidigt skulle 90 procent av doktoranderna definitivt eller förmodligen rekommendera sin forskarutbildning till andra.

– Att det är så hög andel som har upplevt sig diskriminerade är naturligtvis helt oacceptabelt och jättetråkigt för de drabbade. Det är ganska få individer det handlar om, men det är likväl allvarligt och vi kommer att ta krafttag för att vända detta. Vi har redan inlett en djupare kartläggning för att ta redan på vad som ligger bakom resultatet och hur vi kan sätta in åtgärder, säger vicerektor Pernilla Nilsson, ordförande i kvalitetsrådet som ansvarar för doktorandbarometern.

Viktigt underlag för kvalitetsarbetet

Med doktorandbarometern vill Högskolan i Halmstad kartlägga sina doktoranders erfarenheter och upplevelser av forskarutbildningen. Undersökningen genomförs vart tredje år. Svarsfrekvensen i årets enkät var 64 procent. Av de 59 personer som svarade är 34 män och 25 kvinnor.

– Resultatet ger viktigt underlag för oss i arbetet med att kvalitetssäkra doktorandernas studiesituation. Årets resultat ger en överlag positiv bild av doktorandernas inställning till forskarutbildningen, en stor del skulle till exempel rekommendera forskarutbildningen till andra. Dock finns det flera saker som lyfts i undersökningen som inte alls är bra, och som Högskolan måste arbeta vidare med, säger Pernilla Nilsson.

Skulle rekommendera utbildningen till andra

Resultaten visar bland annat att så många som 90 procent av doktoranderna vid Högskolan definitivt eller förmodligen skulle rekommendera sin forskarutbildning till andra. Det är också en stor andel, 85 procent, som säger att de definitivt eller förmodligen skulle ha påbörjat forskarutbildningen om valet hade skett nu.

I rapporten framkommer även områden där Högskolan kommer att vidta åtgärder, och i några fall är dessa redan påbörjade.

Så många som en fjärdedel av de kvinnliga doktoranderna säger sig ha upplevt sig diskriminerade under forskarutbildningen, jämfört med sex procent bland männen. En tredjedel av kvinnorna säger sig även ha blivit särbehandlade eller kränkta under forskarutbildningen. Motsvarande siffror bland de manliga doktoranderna är nio procent.

Angående press/stress under forskarutbildningen som har gett negativa erfarenheter säger sig 72 procent av de kvinnliga doktoranderna ha upplevt detta, medan siffran bland de manliga doktoranderna är 47 procent.

– Detta är anmärkningsvärda resultat. Här behövs åtgärder och ett första steg är att ta reda på mer – vi kommer att göra kvalitativa analyser och ha dialoger med kvinnliga doktorander. Därefter kommer vi att ta fram lämpliga åtgärder för att motverka särbehandling och diskriminering. Vi ska också undersöka varför stress är ett större problem hos våra kvinnliga doktorander, säger Pernilla Nilsson.

Nöjd doktorand-index på 68 procent

Årets doktorandbarometer innehåller fem indexområden som berör rekrytering och antagning, uppföljning, handledning, forskarutbildningens innehåll samt studiemiljö. För vart och ett av dessa områden räknas ett sammanlagt värde – index – fram, där ”totalt nöjd” har ett värde på 100 och totalt missnöjd ger 0. Högst siffra fick området handledning med 78 procent, och lägst står området rekrytering och antagning för med 59 procent.

”Nöjd doktorand-index” bygger på hur doktorandernas svar på samtliga påståenden i alla fem områden fördelar sig. Denna siffra ligger på 68 procent. Eftersom det är första gången detta index har tagits fram i doktorandbarometern saknas tidigare resultat att jämföra med.

IDA LÖVSTÅL

Doktorandbarometern (tidigare kallad doktorandspegeln) har genomförts 2004, 2006, 2008, 2011 samt 2014. Årets undersökning har genomförts av Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) på uppdrag av kvalitetsrådet på Högskolan. Doktorandbarometern 2014 skickades ut i februari via e-post till de 92 personer på Högskolan som var registrerade på forskarutbildning under 2013. Svarsfrekvensen var 64 procent. Doktorandbarometern genomförs var tredje år. Högskolan genomför på liknande sätt student- respektive personalbarometrar enligt rullande schema, så att varje barometer görs var tredje år. 

Sidan uppdaterad 2014-12-19