Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-08-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-06-30

Högskolan inrättar högskolepedagogiskt centrum

Högskolan i Halmstad ska ha en förstklassig utbildning av hög kvalitet där undervisningen utvecklas i takt med aktuell högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. Kvalitetsutveckling kräver ett helhetsperspektiv, med fokus inte enbart på resultat utan även på de förutsättningar som leder fram till resultaten. Som ett led i att uppfylla denna vision, inrättas Högskolepedagogiskt centrum (HPC) vid Högskolan i Halmstad i morgon, den 1 juli.

Högskolan i Halmstad arbetar redan med pedagogisk utveckling. Genom Centrum för lärande och utbildning (CLU) har olika slags verksamhet bedrivits riktat till Högskolans lärare, till exempel utbildning, kursvärdering och meritvärdering. CLU är också ansvarigt för Högskolans lärplattform Blackboard. Verksamheten vid CLU har drivits som ett projekt på uppdrag av den tidigare utbildningsnämnden, och har varit organisatoriskt placerat på Sektionen för hälsa och samhälle.

Genom åren har emellertid CLU:s placering och verksamhetsform diskuterats alltmer. Synpunkter som har framförts är att ett resurscentrum för pedagogisk utveckling bör vara en permanent verksamhet, inte ett projekt, och organiseras centralt för att tydligare markera att det är en lärosätesövergripande verksamhet som är till för alla lärare, oavsett sektionstillhörighet.

Högt prioriterat

Högskolepedagogisk verksamhet är högt prioriterat på Högskolan som ett sätt att säkra kvaliteten i utbildningarna och vicerektor Pernilla Nilsson har därför haft uppdraget att utreda och föreslå hur en sådan resurs bäst organiseras och utformas.

– En del i uppdraget handlade om att utvärdera CLU och tydligare formulera dess uppdrag, bland annat i relation till Högskolans övergripande vision och forsknings- och utbildningsstrategi. Vi har alla förutsättningar i världen att positionera oss som ett dynamiskt lärosäte vad gäller högskolepedagogik, säger Pernilla Nilsson.

Efter en omfattande utredning, där olika interna arbetsgrupper har varit involverade och inspiration och erfarenheter har inhämtats från andra lärosäten i Sverige, presenterade Pernilla Nilsson tidigt i våras ett förslag om ett högskolepedagogiskt centrum. Efter diskussion och remissförfarande på lärosätet, fattade rektor i början av juni beslut om att inrätta Högskolepedagogiskt centrum (HPC), och i morgon, den 1 juli, startar HPC sin verksamhet.

Inledningsvis blir HPC organisatoriskt en funktion på Enheten för strategiskt stöd, ESS, där det i dag finns fyra funktioner (strategisk samverkan, kommunikation, forskningsstöd och innovationsstöd).

– ESS är lärosätesövergripande och där finns forskningsstödet som fungerar som en stödfunktion för hela lärosätet. En placering av ett högskolepedagogiskt centrum på ESS innebär att utbildningsstöd på samma sätt kan fungera lärosätesövergripande och med hjälp av forskningsstödet bidra till att det på sektionerna skapas spännande synergieffekter mellan forskning och utbildning, säger Pernilla Nilsson.

Avvaktar nya sektionsbildningen

En annan möjlig framtida placering för HPC – om än inte central – är den nya sektionen för lärande, kultur och samhälle som bildas den 1 januari 2015. Vid den sektionen kommer ett flertal personer med högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetens att ingå och den externa utredaren Mats Ekholm föreslog i sin utredning att ett högskolepedagogiskt centrum skulle placeras på en (ny) sektion för lärande och kultur.

– Men eftersom innehåll och organisation för den nya sektionen inte är klart ännu, och HPC från start behöver en tydlig hemvist, är placeringen på ESS bra initialt. Tanken är att HPC ska utvärderas efter ett år, och kanske visar det sig då att en annan placering är bättre för verksamheten, säger Pernilla Nilsson.

Arena för samverkan och dialog

Jeanette Sjöberg, universitetslektor i pedagogik, som blir funktionsansvarig för HPC, berättar att inriktningen för verksamheten på HPC blir ny och annorlunda i jämförelse med CLU:

– Vi byter riktning, och går från att vara ett projekt placerat på en sektion, till en permanent verksamhet med central placering. Vi ska naturligtvis fortsätta att arbeta med pedagogiska frågor såsom CLU har gjort, till exempel de behörighetsgivande kurserna i högskolepedagogik för lärare, meriteringsprogram för meriterad och excellent lärare och IKT-relaterat stöd för undervisning. Men vi ska lägga mycket fokus på utbildningskvalitet och hur vi kan stärka den. Det är ett behov och önskemål som kommer från verksamheten, inte minst i samband med Universitetskanslersämbetets utvärderingar.

Jeanette Sjöberg, som har varit verksam i CLU under flera år, berättar att HPC också kan vara ett stöd i programutveckling i allt från kursplaner och förutsättningar för att uppfylla lärandemål till vilka krav som ställs på examinatorn och studierektorn. Likaså kan HPC vara en resurs i det åtgärdsarbete som görs om en utbildning får omdömet ”bristande kvalitet” av Universitetskanslersämbetet.

– Vi ska, liksom CLU, ordna workshoppar och seminarier och på olika sätt utgöra ett stöd för lärarna på Högskolan. HPC ska vara en dialogyta och samverkansarena, men det är inte vi som ska bestämma innehållet. Vi vill att önskemål och behov av aktiviteter och insatser kommer från verksamheten, från lärarna, understryker Jeanette Sjöberg.

Fyra pedagogiska utvecklare och två IKT-pedagoger

Och det är här de fyra pedagogiska utvecklarna kommer in. HPC:s bemanning består – förutom funktionsansvarig – av två IKT-pedagoger och fyra pedagogiska utvecklare (se faktaruta nedan). De pedagogiska utvecklarna utgör bryggor mellan sektionerna och HPC, genom att de delar sin anställning mellan HPC och sin sektion. För att bli pedagogisk utvecklare måste man ha särskild kompetens inom högskolepedagogik eller ämnesdidaktik. Uppdraget innehas under ett år. Till HPC knyts också en styrgrupp som leds av vicerektor Pernilla Nilsson och som ska vara ett stöd till den funktionsansvarige i planering och uppföljning av verksamheten.

HPC:s verksamhet tar sin utgångspunkt i forsknings- och utbildningsstrategin, FUS, och i den nyligen beslutade pedagogiska handlingsplanen för Högskolan i Halmstad. I handlingsplanen pekas tre prioriterade områden ut: förutsättningar för studenters lärande, för utbildningens kvalitet respektive för lärares yrkesskicklighet. Handlingsplanen är ett incitament och ska skapa förutsättningar för att Högskolan ska kunna erbjuda utbildning av hög kvalitet, men också ge lärare möjligheter till bildning, vidgade perspektiv och personlig utveckling.

– I handlingsplanen pekas riktlinjer ut för den pedagogiska utvecklingen vid lärosätet. Utmaningen för HPC blir att få ihop alla delar: visioner, strategier och handlingsplaner till en helhet, så att vi kan se resultat och förbättrad utbildningskvalitet i praktiken, som i sin tur bidrar till den pedagogiska utvecklingen vid lärosätet. Det måste ske i samspel mellan lärare, studenter, organisationen och vår utbildningsmiljö, säger Jeanette Sjöberg. 

Jeanette Sjöbergs första uppgift som funktionsansvarig blir att göra en kartläggning av behov och önskemål bland Högskolans lärare kring pedagogisk utveckling. Utifrån det ska ett förslag presenteras för styrgruppen på hur HPC ska prioritera bland uppdrag och uppgifter.

– Vi kan inte göra allt på en gång, även om vi skulle vilja. På terminens sista beslutsmöte beslutade rektor om en handläggningsordning för tillgodoräknande och motsvarandebedömning för behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser. Att arbeta efter denna står högt upp på listan, säger Jeanette Sjöberg.

LENA LUNDÉN

FAKTA

Högskolepedagogiskt centrum – HPC

Ett högskolepedagogiskt centrum, HPC, inrättas från den 1 juli 2014. Organisatorisk placering blir Enheten för strategiskt stöd, ESS, medan den fysiska placeringen blir CLU:s nuvarande lokaler i A2.

HPC ska fokusera sin verksamhet på att:

  1. stödja uppbyggandet av excellenta utbildningsmiljöer genom att erbjuda kreativa didaktiska koncept, som kan bidra till pedagogisk innovation och nya arbetssätt
  2. arbeta aktivt med lärares undervisnings-/bedömningsskicklighet samt pedagogiska kompetensutveckling genom seminarier, workshoppar och andra utbildningsinsatser
  3. stimulera till användning av olika digitala och teknologiska resurser som ska främja och utveckla undervisning och lärande.

HPC:s verksamhet leds av en funktionsansvarig på halvtid: Jeanette Sjöberg, lektor i pedagogik, HOS (förordnande på tre år). Därtill finns två IKT-pedagoger (informations- och kommunikationsteknologi): Micael Magnusson (100 procent), IT-avdelningen, och Ela Aspilaga (40 procent), biblioteket, samt fyra pedagogiska utvecklare (40 procent vardera under ett år):

  • Victor Aldrin, universitetslektor i utbildningsvetenskap, LUT
  • Cecilia Björkén-Nyberg, universitetslektor i engelska, HUM
  • Elenita Forsberg, universitetsadjunkt i omvårdnad, HOS
  • Bertil Gustafsson, universitetsadjunkt i pedagogik, HOS, och föreståndare för nuvarande CLU 

Utöver detta kopplas till verksamheten dels en professor i ”Teaching and Learning”, Jo Smedley, som i dag har ett nära samarbete med IDE, dels ett flertal personer som kommer att arbeta med mer avgränsade områden som bedömning, kurser för handledare i examensarbeten m.m.

Till HPC knyts också en strategisk styrgrupp som leds av vicerektor för grundutbildning. I styrgruppen ingår också ordförande för forsknings- och utbildningsnämnden samt en representant för verksamheten. HPC ska utvärderas efter ett år.

CLU utvecklas till HPC. Jeanette Sjöberg är universitetslektor i pedagogik och har länge varit verksam i CLU, Centrum för lärande och utbildning. Från i morgon är hon funktionsansvarig för nya Högskolepedagogiskt centrum, HPC.
Bild: JOACHIM BRINK

Sidan uppdaterad 2014-08-19