Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-12-03

Uppsatser om funktionshinder prisade

Sex studenter fick i dag ta emot stipendier för uppsatser inom funktionshinderområdet. Stipendierna delas ut av Halmstads kommun och är på totalt 25 000 kronor.

Marie Bengtsson fick ta emot den största stipendiesumman, 12 000 kronor för sin magisteruppsats ”Mot arbetslivet – en studie om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och gymnasiesärskolans studie- och yrkesvägledare”. Uppsatsen är på avancerad nivå i ämnet handikappvetenskap och ger enligt stipendienämnden ”ett betydelsefullt tillskott till vår förståelse av personer med intellektuell funktionsnedsättning och hur de förbereds för etableringen på arbetsmarknaden”.

Från vänster: Johan Rydén (kommunfullmäktiges ordförande), David Toftgård, Karin Sörensen, Christopher Nilsson och Marie Bengtsson.

Mötesplats för personer med funktionsnedsättning

Karin Sörensen och David Toftgård belönas med 7 000 kronor för examensarbetet ”Det är en gemenskap helt enkelt. En socialpsykologisk studie om en mötesplats för personer med funktionsnedsättning” Examensarbetet är på grundnivå i ämnet socialpsykologi.

Sara Albertsson tilldelas 3 000 kronor för examensarbetet i socialt arbete med titeln ”Det handlar om okunskap om hur det är att vara funktionshindrad. En kvalitativ studie om samhällets bemötande gentemot personer med synliga fysiska funktionsnedsättningar”. Examensarbetet är på grundnivå i ämnet socialt arbete.

Prototyp på armprotes

Ida Dahlström och Christopher Nilsson får ett stipendium 3 000 kronor för examensprojektet ”Xelbow” på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Studenterna belönas för att ha tagit fram en prototyp för en rörlig och användarvänlig armprotes.

Stipendieutdelningen hölls i dag på Högskolan i Halmstad. I samband med utdelningen hölls en offentlig föreläsning, ”LSS 20 år – tillbakablick, dagsläge och framtid”, med anledning av att det i år är 20 år sedan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft. Olika berörda aktörer – personer med funktionsnedsättning, politiker och forskare – gav sin syn på hur situationer ser ut och vad som behövs i framtiden. Avslutningsvis lyfte landshövding Lena Sommestad fram det samhälleliga utvecklings- och framtidsperspektivet, där funktionshinderfrågorna är en viktig del.

Stipendiaterna har utsetts av en stipendienämnd som består av kommunfullmäktiges ordförande Johan Rydén, socialchef Hans-Jörgen Wahlhed och professor Magnus Tideman. Stipendierna har delats ut sedan 2001 som ett resultat av kommunens tidigare handikappolitiska program.

Text: IDA LÖVSTÅL
Bilder: HELENA ANDIN WICKSTRÖM

Stipendienämndens motiveringar

Mari Bengtsson, 12 000 kronor
Motivering: Uppsatsen har en stor samhällsrelevans genom att lyfta fram den viktiga förberedelsefasen inför inträdet på arbetsmarknaden för elever i gymnasiesärskolan. Genom att förtjänstfullt presentera och analysera tidigare forskning och den egna empiriska undersökningen med särskilt fokus på studie- och yrkesvägledarnas erfarenheter bidrar arbetet med ny viktig och intressant kunskap. Uppsatsen, som är välskriven och teoretiskt mycket gediget förankrad, tillför ny kunskap som är välbehövlig ur såväl praktiskt som vetenskapligt perspektiv. Uppsatsen är därmed ett betydelsefullt tillskott till vår förståelse av personer med intellektuell funktionsnedsättning och hur de förbereds för etableringen på arbetsmarknaden, kunskaper som kan omsättas i praktiken.

Karin Sörensen och David Toftgård, 7 000 kronor
Motivering: Personer med funktionsnedsättning har liksom andra behov av sociala relationer. Genom intervjuer med personer som använder s.k. träffpunkter lyfts viktig kunskap fram som både ger röst åt funktionshindrades erfarenheter och belyser den socialpsykologiska förståelsen för sociala kontakter och dess koppling till hälsa och välbefinnande. Uppsatsen som är teoretiskt väl förankrad och har en gedigen metodologi bidrar författarna med samhällsrelevant kunskap på ett mycket aktuellt område.

Sara Albertsson, 3 000 kronor
Motivering: Examensarbetet är en väl genomförd studie som belyser psykosociala perspektiv på tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning. Genom att lyfta fram personers egna erfarenheter bidrar uppsatsen till viktiga kunskaper som med fördel kan omsättas i praktisk handling.

Ida Dahlström och Christopher Nilsson, 3 000 kronor
Motivering: Med ett innovativt arbete har författarna tagit fram en prototyp för en rörlig och användarvänlig armprotes. Detta arbete bedöms vara en god grund för ett fortsatt utvecklingsarbete som kan ge brukare en produkt som ökar friheten och minskar påfrestningarna på kroppen.

Sidan uppdaterad 2014-12-03