Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-03-05

2014 – ett år av förändringar och möjligheter

För Högskolan i Halmstads del präglades år 2014 av både stora framgångar och vissa motgångar. Arbetet med att öka andelen forskning och skapa ett lärosäte som är ledande inom innovation och samverkan fortsatte. Samtidigt har Högskolans ekonomi en mycket god utvecklingspotential inför framtiden. Det är några av de teman som kan utläsas ur 2014 års årsredovisning och budgetunderlaget för 2016–2018.

– Helhetsbilden av 2014 är positiv. Årsredovisningen visar att vi är väl rustade inför framtiden och kommer att klara av att nå våra mål, säger Högskolans rektor Mikael Alexandersson.

Högskolan i Halmstad

2014 var på många sätt ett omvälvande år med många förändringsprocesser. Högskolan arbetade både aktivt och långsiktigt med att anpassa den stora utbildningsvolymen och antalet utbildningsprogram minskades kraftigt.

Utbildningar i samverkanstoppen

Högskolan omsatte 509 miljoner kronor under 2014 – vilket kan jämföras med 501 miljoner kronor föregående år. Verksamhetsutfallet blev ett planerat underskott på 3 miljoner kronor (0,7 miljoner kronor 2013). Grundutbildningen omsatte 393 miljoner kronor, och forskningen omsatte 116 miljoner kronor (387 miljoner kronor respektive 114 miljoner kronor år 2013).

– Vår budgetering gick bättre än planerat. Lärosätet hade planerat för ett underskott i budget för 2014 och utfallet blev faktiskt något lägre. Inför framtiden är Högskolans ekonomi fortfarande stark, med en fortsatt god utvecklingspotential.

Högskolans samverkan med omgivande samhälle ökade under 2014. Här spelade lärosätets KK-miljö, Forskning för innovation, en viktig roll. KK-miljön var under året mycket framgångsrik när gällde att attrahera forskningsanslag och inom samproduktion med näringslivet.

I likhet med tidigare år var lärosätets utbildningar i många fall mycket framgångsrika inom samverkan med omvärlden. Exempelvis var förskollärarutbildningen bäst i landet i sin kategori, och tre av tio-i-topp-utbildningarna – alla kategorier – fanns på Högskolan enligt Svenskt näringslivs kartläggning 2014.

Studenter

Högskolan i Halmstad är fortsatt populär bland studenter. Under 2014 ökade det totala antalet ansökningar med 13 procent.

Ökat antal sökande

Samtidigt var 2014 på många sätt ett omvälvande år med många förändringsprocesser. Högskolan arbetade både aktivt och långsiktigt med att anpassa den stora utbildningsvolymen och antalet utbildningsprogram minskades kraftigt. Antalet helårsstudenter var i princip oförändrat (5 097 helårsstudenter 2014, vilket kan jämföras med 5 113 helårsstudenter 2013).

Under året fortsatte Universitetskanslersämbetet att kvalitetsutvärdera en stor del av Högskolans program. Flera av resultaten var positiva, exempelvis var lärosätets magisterutbildning i handikappvetenskap den enda av sitt slag i Sverige som fick högsta betyg. Men under året fick tyvärr många utbildningar omdömet bristande kvalitet.

– Inte sällan handlade det om utbildningar med nära koppling till arbetslivet och som varit väldigt uppskattade av både studenter och arbetsgivare. Det gör att de negativa omdömena känns mycket tråkiga.

Men samtidigt var Högskolan i Halmstad – trots det minskade utbildningsutbudet – ett populärt lärosäte. Det totala antalet ansökningar ökade med 13 procent (att jämföra med 9 procent i riket). Störst var ökningen på Sjuksköterskeprogrammet, med 69 procent fler ansökningar än förra året. Högskolan tillhörde även den grupp av lärosäten som mest ökade sin attraktivitet. Högskolan i Halmstad var dessutom ett av blott två lärosäten i landet vars internationella kurser och program fick fler sökande än tidigare år.

Under året fortsatte även den omfattande översyn av den gemensamma stödverksamheten som startade 2013.

Exteriörbild Högskolan

Högskolan i Halmstad fortsätter utvecklingen mot det innovationsdrivande lärosätet.

Ökad forskning

Parallellt med minskningen inom utbildningsområdet skedde en ökning av Högskolans forskning och forskarutbildning.

– Målet har varit att utveckla Högskolan så att den verkligen blir ett lärosäte med bättre balans mellan å ena sidan ett mer profilerat utbildningsutbud och å andra sidan en forskning som har möjlighet att attrahera externa medel.

Under 2014 fick Högskolan i Halmstad sammanlagt 22 miljoner kronor i forskningsmedel beviljade för projekt som startar 2015 i KK-miljön Forskning för innovation. Högskolan var även med och delade på 60 miljoner i två av fyra så kallade SIDUS-program, där internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut ges möjlighet att forska tillsammans. Under året fick även andra projekt prestigefyllda forskningsmedel.

Framtid med forskning och innovation

Budgetunderlaget är ett strategiskt dokument som används i dialog med Utbildningsdepartementet, och som visar hur Högskolan planerar att disponera sina tillgångar under nästföljande treårsperiod.

I budgetunderlaget för 2016–2018 beskrivs hur lärosätet kommer att fortsätta utvecklingen mot det innovationsdrivande lärosätet.

– Vårt långsiktiga mål är att bli ett av Sveriges ledande lärosäten inom innovation och samverkan. En viktig komponent i detta arbete är skapandet av kompletta akademiska miljöer, där forskning och utbildning integreras och samverkar med det omgivande samhället, säger Mikael Alexandersson, och fortsätter:

– Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för de goda insatserna under året. Utan det hade vi inte haft en så tydlig riktning som vi har nu. Jag vet även att översynen har ställt stora krav på alla som är verksamma vid lärosätet, och är mycket imponerad av, och tacksam för, den professionalitet som alla visat under året.

Text och bilder: JOACHIM BRINK

Högskolan i Halmstad i siffror 2014

 • Helårsstudenter i utbildningen: 5 097¹
 • Studieavgiftsskyldiga helårsstudenter: 93
 • Prestationsgrad: 84 procent
 • Antal studenter: 8 889
 • Antal examina, utbildning: 1 416²
 • Antal professorer: 50
 • Antal doktorander: 97 (54)³
 • Antal doktorsexamina: 12 (1)³
 • Antal licentiatexamina: 4 (2)³
 • Antal anställda: 596 månadsanställda
 • Omsättning grundutbildning: 393 miljoner kronor
 • Omsättning forskning: 116 miljoner kronor
 • Omsättning totalt: 509 miljoner kronor

¹ Studieavgiftsskyldiga studenter ingår ej.
² Avser utfärdade examina på grund- och avancerad nivå.
³ Avser såväl doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad som doktorander antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet. Antalet inom parentes avser doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad.

Rektor Mikael Alexandersson.

"Årsredovisningen visar att vi är väl rustade inför framtiden och kommer att klara av att nå våra mål", säger rektor Mikael Alexandersson.

Klicka på bilden för att bläddra i årsredovisningen för 2014.

Sidan uppdaterad 2017-12-20