Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-12-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-12-21

Anders Jakobsson i utbildningsvetenskapliga kommittén

Anders Jakobsson, gästprofessor vid Högskolan i Halmstad och professor i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö högskola, har utnämnts till ledamot i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Vetenskapsrådets styrelse utsåg den 16 december nya ledamöter till den utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2016–2018. En av de nya ledamöterna är Anders Jakobsson, sedan höstterminen gästprofessor vid Högskolan i Halmstad.

Hög samhällsrelevans

– Jag tror att det är viktigt att de mindre lärosätena får plats i Vetenskapsrådets beslutande organ. Om man undersöker rådets styrelser och kommittéer inom samtliga ämnesområden så är det endast några enstaka personer från högskolorna som har blivit invalda. Jag hoppas att jag kan visa att högskolorna också genomför viktig och värdefull forskning och att mycket samhällsrelevant forskning planeras här inför framtiden, säger Anders Jakobsson.

Han menar att det är viktigt att högskolorna får mer externa medel eftersom det skapar förutsättningar att bygga upp starkare forskningsmiljöer.

– Generellt tror jag att högskolorna har bra kontakter med det omgivande samhället vilket innebär att man kan genomföra forskning i samarbete med externa parter. Detta ökar möjligheterna att bidra med forskning med hög samhällsrelevans, säger han.

Stödjer den bästa forskningen

Kommittén för utbildningsvetenskap har som främsta uppdrag att stödja den kvalitetsmässigt bästa forskningen och de bästa forskarna inom områden som är relevanta för utbildningsystemens utveckling och för människors lärande. Andra uppdrag är att delta i internationellt samarbete samt att arbeta med uppföljning, utvärdering och forskningsstrategiskt arbete.

Anders Jakobssons egen forskning handlar framför allt om elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen. Just nu deltar han i två forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet och Wallenbergstiftelserna. Båda handlar om en kritisk granskning av elevers prestationer utifrån de storskaliga studierna, till exempel PISA, och språkliga perspektiv på lärande i naturvetenskapliga ämnen.

IDA LÖVSTÅL

Lista över samtliga valda ledamöter:

Omval
Mikael Lindahl, Uppsala universitet
Lisa Berlin Thorell, Karolinska Institutet

Nyval
Annica Löfdahl Hultman, Karlstads universitet
Anders Jakobsson, Malmö högskola och Högskolan i Halmstad
Danica Kragic Jensfelt, Kungliga Tekniska Högskolan
Caroline Liberg, Uppsala universitet
Johan Lithner, Umeå universitet
Rolf Vegar Olsen, Universitetet i Oslo
Eva Reimers, Linköpings universitet
Christina Segerholm, Umeå universitet

Ordförande i kommittén är Petter Aasen, professor i utbildningsvetenskap och rektor vid Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Norge.

Anders Jakobsson är gästprofessor på Högskolan i Halmstad och forskar om elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen.

Sidan uppdaterad 2015-12-21