Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-09-29

Digital innovation enklare med forskning

Digitaliseringen av exempelvis dagstidningar har på kort tid revolutionerat vårt samhälle. Men den digitala innovation som är nödvändig för denna utveckling är fortfarande en utmanande process. Nu belyser ny forskning från Högskolan i Halmstad hur dessa digitala innovationsprocesser går till och hur de bäst bör organiseras.

Jesper Lund forskar om digitala innovationsprocesser. Bild: JOACHIM BRINK

Den 25 september försvarade Jesper Lund framgångsrikt sin doktorsavhandling i informatik, ”Digital Innovation: Orchestrating Network Activities”. Jesper Lund jobbar vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad och disputerade vid Göteborgs Universitet.

Jesper Lund har i sin forskning studerat digital innovation, det vill säga innovationsprocesser som grundar sig i digitalisering av traditionella produkter och tjänster.

– Digital innovation är utmanande och kännetecknas framför allt av att flera olika aktörer behöver gå samman i innovationsnätverk för att kunna realisera nya digitala produkter och tjänster. Samverkan i innovationsnätverk gör att processerna blir komplexa då aktörer från olika områden – med olika bakgrund, kunskap och mål – arbetar tillsammans, säger Jesper Lund.

Digitala tidningar och lås

Avhandlingen innehåller två studier av digital innovation, där den ena studien handlar om digitalisering av den traditionella papperstidningen.

– I detta fall har tidningar behövt samverka med en rad olika hårdvaru-, nätverks- och tjänsteleverantörer när de utvecklat digitala tidningstjänster där de själva stått för innehållet. Dessutom har olika konsumentgrupper behövt involveras aktivt för att tidningarna ska kunna erbjuda värdeskapande digitala tjänster och produkter, förklarar Jesper Lund.

Den andra studien handlar om digitalisering av dörrlås som möjliggjort utvecklingen av digitala tjänster och produkter med syfte att öka känslan av trygghet för ensamboende äldre och deras anhöriga. Här har digitala tjänster tagits fram i ett innovationsnätverk bestående av företag, vårdgivare, forskare samt användargrupper bestående av seniorer och anhöriga.

En modell för bättre processer

Jesper Lund har genom de både studierna identifierat ett 20-tal nätverksaktiviteter som är viktiga att organisera. Aktiviteterna ligger till grund för en modell som belyser hur nätverksaktiviteter kan organiseras i digital innovation. Modellen fastställer även behovet av att agera både proaktivt och reaktivt för att framgångsrikt möta de utmaningar som finns med digital innovation.

– Genom att öka förståelsen kring centrala aktiviteter i digital innovation, samt hur dessa kan organiseras, kan innovationsaktörer bli bättre på att driva digital innovation i framtiden, säger Jesper Lund.

Text: LOUISE WANDEL

Avhandlingen innehåller två studier, där den ena handlar om digitalisering av den traditionella papperstidningen. Bild: LOUISE WANDEL

– Genom att öka förståelsen kring centrala aktiviteter i digital
innovation, samt hur dessa kan organiseras, kan innovationsaktörer bli bättre på att driva digital innovation i framtiden, säger Jesper Lund som disputerade den 15 september.

Sidan uppdaterad 2015-09-29