Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-12-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-12-14

Lärarutbildningen lyfts fram som gott exempel i ny rapport

I en ny rapport från Universitetskanslersämbetet lyfts lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad fram som ett gott exempel på hur man kan förena teori och praktik. Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och är en uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärar- och förskollärarutbildningarna.

– Det känns väldigt roligt att vi blir uppmärksammade på det här sättet i rapporten. På lärarutbildningen arbetar vi intensivt med att hela tiden bli bättre på att förena teori och praktik och ha goda kontakter med kommunerna i Högskolans omland. Vi menar att det är av stor betydelse för våra studenter och här får vi ju bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Cecilia Kjellman, chef för avdelningen för lärande vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Modellskolan

Bland annat lyfter rapporten fram den verksamhetsutvecklingskurs som finns i förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen. I kursen samlar studenterna in data under en avslutande VFU; data som de sedan analyserar med hjälp av litteratur från de teoretiska delarna av utbildningen.

Ett annat gott exempel som nämns är det femåriga projektet Modellskolan, där Högskolan genom aktionsforskning samverkar med en kommun och en skola för att lyfta skolresultaten.

Större tillgång till fältstudier

Även Högskolans arbete med övningsskolor och VI-dagar (verksamhetsintegrerade dagar) lyfts fram i rapporten. Under VI-dagarna, som omfattar åtta till tolv dagar per termin, genomför studenterna studier på sina respektive övningsskolor. ”Därmed får de betydligt större tillgång till fältstudier, vilket annat brukar vara ett problem”, skriver utvärderarna i rapporten.

UKÄ:s uppföljning omfattar samtliga lärosäten med examenstillstånd för lärar- och förskollärarutbildningar. I rapporten konstaterar UKÄ att lärosätena har lagt ner betydande resurser på att kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen och att den överlag fungerar betydligt bättre nu än vid tidigare granskningar.

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2015-12-15