Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-09-11

Invigningen av Elektronikcentrum i Halmstad vid Högskolan förrättades av minister Helene Hellmark Knutsson, i närvaro av de flera hundra deltagare som samlats till konferens om Forskning för innovation.

Ministerbesök med glädje och allvar

En spännande elektronikinvigning, en internationaliseringskonferens och en presentation av Högskolan i Halmstad – det var många olika programpunkter när ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S), besökte Högskolan den 11 september. Ändå återkom både ministern och Högskolan flera gånger under dagen till hur viktigt det är att även små och medelstora företag får tillgång till spetsforskning och utveckling, liksom vikten av att forskning och utbildning går hand i hand och befruktar varandra.

Ministerns besök startade med en rundtur i Elektronikcentrum i Halmstad, där representanter från både Högskolan och de företag som har varit med i finansiering och uppbyggnad fanns med, och förklarade hur samspelet högskola–näringsliv fungerar.

– Industrin och forskningen arbetar med olika tidsaxlar, och det är de olika perspektiven som gör samarbetet så framgångsrikt, sade Staffan Dahlström, vd för HMS, ett av samarbetsföretagen i Elektronikcentrum. Det här blir ett kluster, där våra medarbetare kan möta och bli inspirerade av både forskare och kolleger från andra företag, och även studenter, som kan bidra med nya synsätt.

– Jag är glad att vara här i dag! Den här satsningen ligger helt i linje med vad regeringen och jag som minister vill åstadkomma – att den kunskap som genereras genom forskningen här kommer företagen till del och stärker deras och regionens konkurrenskraft. Det handlar om både att attrahera nya företag och att främja nystart av företag, för att klara tillväxten och välfärdsutmaningarna i framtiden, sade Helene Hellmark Knutsson.

Hon återkom i diskussionerna med högskoleledningen till hur regeringen arbetar med frågan om hur forskningsresultaten också kan ge effekter i utbildningen och till näringslivet. Och omvänt, hur kunskaper från näringslivet kan påverka Högskolans utbildningar, så att de stämmer med samhällets behov.

Samverkan med näringslivet

Rektor Mikael Alexandersson pekade på det faktum att mycket av forskningsmedlen är riktade mot, och premierar samverkan med näringsliv och industri.

– Men det finns ytterst lite forskningsmedel som är riktade mot offentlig sektor och utvecklingen av välfärden, sade han.

Vicerektor Pernilla Nilsson beskrev hur Högskolan i Halmstad integrerar forskning och utbildning på olika sätt, till exempel genom forskarskolor för lärare och olika skolutvecklingsprojekt.

– Jag tror att detta är oerhört viktigt för att både ge kvalitet i utbildningen och för att få med sig ett forskande och utvecklande synsätt ut i arbetslivet, kvitterade ministern. Detta tror jag också är vägen att få en stark lärarprofession som tar ansvar för att utveckla sin egen verksamhet – där kan lärarutbildning och forskning spela en jättestor roll.

Nya kombinationer

Både besöket vid Elektronikcentrum och presentationen av hur akademierna för informationsteknologi respektive hälsa och välfärd arbetar integrerat för att utveckla utbildning och forskning inom hälsoteknik väckte intresse hos ministern för hur en sådan integration av ämnen också kan förändra utvecklingen ur ett genderperspektiv:

– Det finns en skev bild av att ingenjörer bara håller på med teknik och sjuksköterskor med människor och relationer. Vi behöver hjälpas åt med att visa att ingenjörer också håller på med människor och sjuksköterskor med teknik, sa Helene Hellmark Knutsson. Det är framtiden att hitta och visa de nya kombinationerna, ett sätt att bryta de väldigt könssegregerade yrkesvalen.

Utbildningsdepartementet hade bjudit in representanter från samtliga västsvenska lärosäten och studentkårer till sin konferens om högskolans internationalisering.

Internationalisering i högskolan

Den tredje stora punkten på ministerns agenda var den konferens om internationaliseringsfrågor i högskolan, som utbildningsdepartementet hade bjudit in till samma dag.

– Detta är ett sätt att föra dialog och få inspel från lärosätena om vad som krävs för att vi ska kunna möta de utmaningar som vi ser framför oss: globalisering, digitalisering och migration. Saker som kommer att påverka oss en lång tid framöver, sade Helene Hellmark Knutsson.

Den pågående flyktingsituationen präglade diskussionen på många sätt, och ministern påminde om hur Sverige under de senaste hundra åren valt att stå för öppenhet – för demokrati, för frihandel för flyktingar och arbetskraftsinvandrare och för högre utbildning. Flera av deltagarna påpekade hur lätt bilden av Sverige som ett öppet land kan skadas av internationell rapportering om rasism och flyktingfientlighet och göra det mindre attraktivt att komma hit.

– Vi tycker att Chalmers är ett jättestarkt varumärke, men Sverige som varumärke är ännu starkare, sade Mats Viberg, prorektor från Chalmers och betonade vikten av att vårda det varumärket.

Prorektor Helena Lindholm Schulz från Göteborgs universitet påminde om de många tusentals studenter som tvingats avbryta sina universitetsstudier på grund av kriget och flyktingsituationen i Syrien, och framförde en idé om att inrätta ett stipendieprogram för att fånga upp dessa och erbjuda utbildning – något som också skulle kunna främja säkerhet och långsiktig stabilitet för Syrien i framtiden.

Andra faktorer som diskuterades var bland annat hur man behåller kvaliteten i undervisningen när svenskar undervisar på engelska, situationen för medföljande till utländska doktorander och forskare, kostnader för studenter från tredje land, och svårigheten att matcha detaljerade utbildningsplaner med internationella utbytesterminer, med mera.

Text: SELMA SEDELIUS
Bild: JOACHIM BRINK

”Internationalisering är en förberedelse för det okända”, sade Högskolan i Halmstads rektor Mikael Alexandersson när han tillsammans med minister Helene Hellmark Knutsson hälsade deltagarna i konferensen välkomna.

Staffan Dahlström, vd för HMS, förklarade för ministern hur samarbetet med forskare och studenter, liksom kolleger från andra företag i Elektronikcentrum kan gynna alla parter.

Sidan uppdaterad 2015-09-11