Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-03-24

Pengar till nya utbyten med utvecklingsländer

Högskolan i Halmstad har fått närmare 1,5 miljon kronor för att utveckla lärar- och studentutbyten med universitet i utvecklingsländer. Pengarna kommer från Linnaeus-Palmeprogrammet, som finansieras av Sida.

Högskolan lämnade in nio ansökningar och av dem beviljades sex. Det gäller utbyten med länderna Albanien, Ghana, Brasilien, Burma (Myanmar) och Argentina under läsåret 2015/2016.

– Vi är glada över att intresset för att söka medel har varit extra stort i år med mer än dubbelt så många ansökningar jämfört med förra omgången. Vi har en bra bredd, både geografiskt och ämnesmässigt, och vi har beviljade projekt från samtliga akademier, säger Ditte Sörensen, Högskolans samordnare för Linnaeus-Palmeprogrammet.

Utbytet är upplagt i tre steg. Det första året kan man söka pengar till en planeringsresa, därefter till lärarutbyten och från och med det tredje året kan man få finansiering för både student- och lärarutbyten.

Brasilienutbyte inom hälsoinnovation

Högskolan fick tre planeringsresor beviljade, vilket innebär att lärare får resor finansierade till utbytesländerna för att planera inför kommande samarbeten.

Ett av dessa gäller ett nytt utbyte inom området hälsoinnovation med ett universitet i Brasilien, University of Rio Grande do Sul (UFRGS). Medlen möjliggör planeringsresor för två lärare från Sverige som kan besöka universitetet, och vice versa.

– Vi vill skapa möjligheter för svenska och brasilianska lärare och studenter att samarbeta i gränsöverskridande utbildningsprojekt inom hälsoinnovation. För att skapa framtidens hälsoinnovationer krävs samarbeten mellan olika ämnesområden och erfarenheter från olika kulturer och marknader, säger Wagner Ourique De Morais, forskningsingenjör och en av dem som står bakom ansökan.

Gemensamma läroplaner

Ett mål för projektet är också att stödja UFRGS i uppstarten av ett tema likande Högskolans Tema hälsoinnovation i sina utbildningsprogram.

– Det skulle på sikt kunna innebära gemensamma läroplaner som kan underlätta långsiktiga utbyten och andra samarbeten mellan våra lärosäten, säger Wagner Ourique De Morais.

De övriga två planeringsresorna avser ett utbyte med Albanien, inom hållbar turism, och ytterligare ett med Brasilien, inom marknadsföring och företagsekonomi.

Under flera år har möten, gästföreläsningar och medverkan av studenter från Högskolan i Halmstad (genom Minor Field Studies) skapat grunden för att ta nästa steg i samverkan med Eqrem Çabej University i Albanien inom hållbar turism. Bilden är från ett möte på Eqrem Cabej University, augusti 2014, med Eljana Mosko, International Office, rektor Gësim Sala, Christian Steckenbauer (IMC FH Krems, Österrike), Hugo Palmsköld och Liljana Recka, rektor för internationella kontakter.

Lärar- och studentutbyten

En beviljad ansökan gäller enbart lärarutbyte – det gäller lärarutbildningen och ett utbyte med Burma (även kallat Myanmar). Två projekt gäller både student- och lärarutbyten: Argentina inom sociologi och Ghana inom marknadsföring och företagsekonomi.

– Det här är samarbeten som redan är etablerade och som det ska bli spännande att se fortsättningen på. Genom åren har vi sett goda exempel på hur inledande projektsamarbeten har breddats, fördjupats och vidareutvecklat till att nu även omfatta forskningssamarbeten. Forskningssamarbeten är inte ett mål i sig för Linnaeus-Palme men det är ändå ett bevis för att relationerna stärks och lever vidare, säger Ditte Sörensen.

IDA LÖVSTÅL

Följande projekt har beviljats medel:


För student och lärarutbyte:

  • Utbyte inom företagsekonomi och marknadsföring med Ghana
    (720 000 kronor – medlen avser två läsår)
  • Utbyte inom sociologi med Argentina (290 000 kronor)
  • Utbyte inom lärarutbildning med Burma (230 000 kronor)

För planeringsresor:

  • Utbyte inom företagsekonomi och marknadsföring med Brasilien
    (80 000 kronor)
  • Utbyte inom hållbar turism med Albanien (80 000 kronor)
  • Utbyte inom hälsoinnovation med Brasilien (80 000 kronor)

Fortsatt utbyte med Brasilien
Dessutom fortsätter ett av förra årets beviljade projekt även
under läsåret 2015/2016 – det gäller student- och lärarutbyte inom
marknadsföring med universitetet FURB i Brasilien (680 000 kronor).

Linneaus-Palmeprogrammet

Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor. Programmet syftar till att stärka svenska lärosätens samarbeten med universitet i utvecklingsländer.

Utgångspunkten är att ett Linnaeus-Palme-projekt ska vara till ömsesidig nytta för båda parter, och inte ha biståndskaraktär. Projekt kan beviljas stöd upp till åtta år.  

Ditte Sörensen är Högskolans samordnare för Linnaeus-Palmeprogrammet.

Sidan uppdaterad 2015-04-01