Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-09-12

Anklagelse om forskningsstöld

En professor vid Högskolan i Halmstad riktar i dag allvarliga anklagelser mot Högskolan i Halmstad i en artikel i Hallandsposten, där det påstås att Högskolan har ljugit i sin ansökan om forskarutbildningsrättigheter i ämnet hälsa och livsstil. Såväl högskoleledningen som ledningen för forskningsmiljön CVHI menar att detta är en grav anklagelse som saknar grund.

– Det är oerhört allvarligt att anklaga Högskolan för fusk i samband med vår ansökan om forskarutbildningsrättigheter. Denna ansökan beviljades och ledde till att Högskolan fick rättigheter inom hälsa och livsstil, ett område där vi i dag har en kraftfull forskningsmiljö med mycket hög kvalitet, säger rektor Mikael Alexandersson.

Akademichefen på Akademin för hälsa och välfärd och den arbetsgrupp som ansvarade för skrivandet av ansökan om forskarutbildningsrättigheter har gemensamt granskat ansökan efter att de hade fått höra talas om professorns påstående om fusk.

– Arbetsgruppen ställer sig mycket frågande till anklagelsen. Vi har inte identifierat något i ansökan som vi inte kan stå för, säger Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, som deltog i arbetsgruppen.

Inte en pågående studie

Den studie av reumatiska ungdomars levnadsvanor som professorn i Hallandsposten menar bidrog till en "förskönande bild" av Högskolans forskning, omnämns i ansökan som att den initieras, men inte som en pågående studie.

– Det fanns mycket konkreta planer på att starta en sådan studie, och och två ansökningar om externa forskningsmedel hade skrivits, men som så ofta i forskningssammanhang beviljades projektet inte några anslag och kunde inte starta, säger Magnus Tideman.

"Ansökan var ett gemensamt dokument"

Han minns också att professorn, precis som alla som deltog i skrivandet av ansökan, hade synpunkter på olika formuleringar, vilka stöttes och blöttes under skrivprocessen.

– Ansökan var ett gemensamt dokument där alla har fått kompromissa, men min bestämda uppfattning är att det inte finns några felaktigheter i den, säger han.

Processen kring en ansökan om forskningsutbildningsrättigheter innefattade också, som brukligt, en hearing där Universitetskanslersämbetet kvalitetsgranskade ansökan och ställde kritiska frågor, vilket också sedan låg till grund för UK-ämbetets beslut att tilldela forskarutbildningsrättigheterna.

Intern nämnd ska utreda

I början av sommaren begärde professorn av rektor att ett fall av så kallad vetenskaplig oredlighet kring hans egen forskningsstudie skulle skickas till Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) för yttrande. Professorn menar att kolleger som har medverkat i hans studie skulle ha tagit över studien och uteslutit honom. Denna anmälan hanteras nu i enlighet med Högskolans ordning av en upprättad nämnd för att bedöma oredlighet i forskning. Denna nämnd ska efter hörande av alla inblandade lämna ett underlag till rektor, som beslutar om ärendet ska lämnas vidare till CEPN. Nämnden leds av högskoledirektören, och består i övrigt av tre akademiskt välmeriterade personer, två professorer och en lektor från alla akademier utom Akademin för hälsa och välfärd (som den anmälande professorn själv tillhör), samt en av Högskolan anlitad jurist. Utredningen kommer enligt Högskolans ordning att vara avslutad senast den 14 december 2016.

Som framgår i Hallandsposten pågår också andra utredningar kopplat till professorn. Eftersom dessa handlar om arbetsmiljö och hälsa, väljer Högskolan att med respekt för enskildas integritet, både professorn och andra berörda, inte kommentera dessa, vare sig i Hallandsposten eller internt.

SELMA SEDELIUS

Sidan uppdaterad 2016-09-15