Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-06-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-04-01

Profilering och förändring i fokus under 2015

För Högskolan i Halmstad var 2015 ett år präglat av både profilering och förändringar. Lärosätet fortsatte att koncentrera sitt utbildningsutbud och andelen externa forskningsmedel ökade för första gången på tre år. Under året genomfördes även stora organisationsförändringar. Samtidigt kan man konstatera att Högskolans ekonomi är stark med en god utvecklingspotential.

Det är några av de huvudteman som kan utläsas ur 2015 års årsredovisning och budgetunderlaget för 2017–2019.

– Vår ambition är att bli ett av Sveriges ledande lärosäten inom innovation, samverkan och samproduktion i bred bemärkelse. Årsredovisningen visar att detta arbete kan fortsätta med oförtruten styrka. De som möjliggör detta är alla skickliga medarbetare, som har gjort fantastiska insatser under året, säger rektor Mikael Alexandersson.

ECH på natten.

Invigningen av Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) – en innovationsarena med testkammare som skapats av Högskolan tillsammans med regionens näringsliv – var en av årets fixpunkter. Bild: ANDERS PETERSSON

Framtida utvecklingspotential

Totalt omsatte Högskolan 529 miljoner kronor under 2015 vilket är en ökning från 509 miljoner kronor från föregående år. Verksamhetsutfallet blev ett överskott på 4,2 miljoner kronor (-3 miljoner kronor förra året). Grundutbildningen omsatte 408 miljoner kronor och forskningen omsatte 121 miljoner kronor (393 miljoner kronor respektive 116 miljoner kronor år 2014).

I årsredovisningen konstateras dessutom att Högskolans ekonomi fortfarande är ”stark, med fortsatt framtida utvecklingspotential och ett balanserat myndighetskapital.”

Högt söktryck

I likhet med tidigare år fortsatte Högskolan arbetet med att koncentrera det tidigare alltför breda utbildningsutbudet. Färre men större program, som dessutom är hållbara, är målet.

– Under året fick vi en bekräftelse på att processen är på väg åt rätt håll. Trots ett påtagligt minskat utbildningsutbud sökte fler än 23 000 personer våra program och kurser inför hösten 2015.

Dessutom ökade söktrycket. Allra populärast var utbildningarna till sjuksköterska, förskollärare och civilekonom – och den sistnämnda utbildningen har bland de högsta antagningspoängen i landet. Antalet helårsstudenter var i princip oförändrat (5 011 helårsstudenter 2015, vilket kan jämföras med den något högre siffran 5 097 under 2014).

Studenter i labbmiljö.

I dag driver lärosätet ett 40-tal program och ungefär 130 kurser Trots ett påtagligt minskat utbildningsutbud sökte fler än 23 000 personer till lärosätets program och kurser inför hösten 2015. Bild: LOUISE WANDEL

En annan positiv utveckling var att åtgärderna för att rätta till de brister i kvalitet som Universitetskanslersämbetet påpekat gav resultat. Samtliga avslutade uppföljningar resulterade i omdömet ”hög kvalitet”.

Under året inleddes även arbetet med common core curriculum. En satsning vars målsättning är att inkludera mångvetenskapliga bildningskurser – inom humaniora, samhällskunskap, naturvetenskap, tillämpad forskning och teknik – i det ordinarie utbildningsutbudet.

Externa forskningsmedel ökade

Högskolans forskning strävar alltid efter att möta samhällets behov. Den lärosätesövergripande satsningen Tema hälsoinnovation förstärktes under året med strategiska medel. Detta ledde till två EU-finansierade projekt för samverkan med Region Halland, de halländska kommunerna och näringslivet – sammanlagt över 25 miljoner kronor.

– Sveriges befolkning blir allt äldre och allt fler kommer att leva med kroniska sjukdomar under längre tid. Vård och hälsa är en av vår tids ödesfrågor och Högskolans satsning på hälsoinnovation är ett försök att möta denna utveckling.

Bild från avtalsskrivandet vid MIT.

Under 2015 fördjupades även Högskolans internationella samverkan. Bland annat tecknades ett nytt samverkansavtal med Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston. Här visar Bengt-Göran Rosén och Sherry Lassiter, styrelseordförande i Fab Foundation, upp avtalet som gör Högskolan i Halmstads 3D-lab till en del av MIT:s Fab Lab-nätverk.

Andra framsteg under året var att andelen externa forskningsmedel ökade för första gången på tre år och att publiceringar i internationella vetenskapliga tidskrifter ökade. Invigningen av Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) – en innovationsarena med testkammare som skapats av Högskolan tillsammans med regionens näringsliv – var en annan av årets fixpunkter.

Samarbeten hemma och internationellt

Under 2015 fördjupades även Högskolans internationella samverkan. Exempelvis med flera stora kinesiska aktörer inom både akademi och industri. Lärosätet tecknade även ett samarbetsavtal med den brasilianska forskningsfinansiären The São Paulo Research Foundation (Fapesp). Under året tecknades dessutom ett nytt samverkansavtal med Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, och ett nytt forskningssamarbete inleddes med Amrita University i Indien.

– Samverkan med omvärlden utgör grunden i Högskolan i Halmstads verksamhet. Det märks inte minst på hemmaplan, där vi under året fortsatte att identifiera strategiska samverkanspartner och bidra till kunskaps- och samhällsutvecklingen. Årets fördjupade internationella samarbeten visar att Högskolan även har en roll att spela ur ett globalt perspektiv.

Organisationsförändringar

Men 2015 präglades även av omfattande organisationsförändringar. Under året slutfördes en omfattande översyn av verksamhetsstödet och från juli månad samlas Högskolans verksamhetsstöd i en gemensam organisation. Lärosätet tvingades tyvärr att säga upp åtta personer i samband med detta.

Fem sektioner blev dessutom fyra, och de tidigare åtta forskningsmiljöerna blev sex till antalet. Samtidigt stärktes integrationen forskning–utbildning. Som ett resultat av detta har tre av akademierna i dag en enda forskningsmiljö med tydlig profil. Dessutom fortsatte skapandet av kompletta akademiska miljöer, där utbildning, forskning och samverkan knyts samman och växelverkar.

Högskolans campus.

Profilering, omstrukturering och kvalitetsutveckling står i fokus under den kommande treårsperioden. Bild: JOACHIM BRINK

Att bryta upp och förändra en struktur som funnits i många år har varit en mödosam process. Många medarbetare fick också under 2015 en krävande arbetssituation som medförde både en ökad arbetsmängd och att återhämtningen i samband pressade situationer blev sämre. Den medarbetarundersökning som genomfördes i slutet av 2015 visar på detta. Mikael Alexandersson betonar att Högskolans ledning tar de negativa resultaten på största allvar och arbetar aktivt med dessa under 2016.

– Jag är mycket väl medveten om att organisationsförändringarna har varit påfrestande för alla. En bra arbetsorganisation och ett gott arbetsklimat är nyckeln till bra resultat och trivsel på jobbet. Jag är därför djupt imponerad av den stora professionalism som även i år har präglat verksamheten. Detta trots krävande förändringar.

En framtid med ökad profilering och samhällsansvar

Budgetunderlaget är ett strategiskt dokument som används i dialog med Utbildningsdepartementet, och som visar hur Högskolan planerar att disponera sina tillgångar under nästföljande treårsperiod.

I det nya budgetunderlaget – för åren 2017–2019 – framgår periodens mål tydligt. I dokumentet presenteras i synnerhet fem teman inom vilka lärosätet avser att arbeta ingående under budgetperioden:

 • Att bidra till samhällets innovationsförmåga och till det hållbara samhället.
 • Att delta aktivt i formeringen av det digitaliserade samhället.
 • Att fokusera och utveckla hälsoinnovation.
 • Att driva lärarutbildningens och skolans utveckling.
 • Att arbeta med mångfald och breddat deltagande.

– Profilering, omstrukturering och kvalitetsutveckling står i fokus under den kommande perioden. Vi ska skapa värden för såväl enskilda människor som samhället i stort, säger Mikael Alexandersson, och fortsätter:

– Jag vill verkligen tacka alla medarbetare för väl utfört arbete under året. Det är tack vare er som Högskolan i Halmstad kan fortsätta att utvecklas.

JOACHIM BRINK

Högskolan i Halmstad i siffror 2015

 • Helårsstudenter i utbildningen: 5 011 (hst¹)
 • Studieavgiftsskyldiga helårsstudenter: 114 (hst¹)
 • Prestationsgrad: 85 procent
 • Antal studenter: 9 126
 • Antal examina, utbildning: 1 265²
 • Antal professorer: 50
 • Antal doktorander: 102 (61)³
 • Antal doktorsexamina: 10 (3)³
 • Antal licentiatexamina: 5 (3)³
 • Antal anställda: 598 månadsanställda
 • Omsättning grundutbildning: 408 miljoner kronor
 • Omsättning forskning: 121 miljoner kronor
 • Omsättning totalt: 529 miljoner kronor

¹ Helårsstudenter
² Avser utfärdade examina på grund- och avancerad nivå.
³ Avser såväl doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad som doktorander antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet. Antalet inom parentes avser doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad.

Årsredovisningens omslag.

Klicka på bilden för att bläddra i årsredovisningen för 2015.

Söktrycket ökade. Allra populärast var utbildningarna till sjuksköterska, förskollärare och civilekonom – och den sistnämnda utbildningen har bland de högsta antagningspoängen i landet.

Högskolan i Halmstad exteriör.

I årsredovisningen konstateras att Högskolans ekonomi fortfarande är ”stark, med fortsatt framtida utvecklingspotential och ett balanserat myndighetskapital.” Bild: JOACHIM BRINK

Rektor Mikael Alexandersson.

"Jag vill verkligen tacka alla medarbetare för väl utfört arbete under alla år. Det är tack vare er som Högskolan i Halmstad kan fortsätta att utvecklas", säger rektor Mikael Alexandersson. Bild: ANDERS ANDERSSON

Andelen externa forskningsmedel ökade för första gången på tre år. Även antalet publiceringar i internationella vetenskapliga tidskrifter ökade.

Sidan uppdaterad 2016-06-22