Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-11-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lärarjobbet

Lärarens anställningar och funktioner


Lärare kan ha olika anställningar, de kan exempelvis vara professorer, lektorer, adjunkter eller doktorander. Inom ramen för sina anställningar kan de dessutom ha andra funktioner som till exempel forskare eller administratörer. Texterna som följer är i första hand orienterad mot dig som undervisar.

Lärande


Lärande är en process där individer och grupper, enskilt och tillsammans återskapar och nyskapar kunskap; förståelse, färdigheter, värderingsförmågor och förhållningssätt. Att lära innebär att förändra sitt sätt att förstå och handla inom livets alla områden. Forskning har visat att lärande kan ske när människor gör erfarenheter som de kan relatera till sitt tidigare kunnande. Vad studenter kommer att lära sig i utbildningen bestäms av deras bakgrund, förväntningar, intressen, motivation och de erfarenheter som utbildningen möjliggör.
Lärande...

Planera och genomföra undervisning


Forskning kring lärande ger många bra uppslag när du planerar och genomför undervisning. Att se lärande som en social process där du och studenterna lär tillsammans, kan till exempel ge idéer om att delar i en kurs passar bra att genomföra i dialog eller seminarieform. Hur du planerar och genomför din undervisning har stor betydelse för hur studenterna lär och genomför sina studier. När du läser vidare får du bland annat idéer om hur du kan planera, organisera och genomföra undervisning.
Undervisning...

Examination


Du har en viktig och stimulerade uppgift vid utformning av tentor, inlämningsuppgifter, etc. Det ska gå att bedöma om studenterna lärt sig det lärandemålen föreskriver. All examination bör också utformas så att den blir en del i studenternas lärande. För att du ska lyckas väl som examinator är det viktigt att ha kunskap om flera saker. Till dem hör högskolans rutiner kring examination, tentamensadministration (se Myndigheten) och examinationens roll i undervisningen. När du läser vidare får du veta mer om examination samt tips om när och hur olika examinationsformer kan användas.
Examination...

Kursvärdering


Kursvärderingen du genomför efter varje avslutad kurs är viktig av flera skäl. Den ger återkoppling som är värdefull för att bli skickligare som lärare, för att ta tillvara studenters synpunkter och för kursutveckling. Kursvärdering, genomströmningstal och lärarens reflektioner bildar tillsammans en god grund för att värdera utbildningen. När du läser vidare får du veta mer om kursvärdering.
Kursvärdering...
Sidan uppdaterad 2008-11-17